X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40813
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

mgr Ewa Szatanowska
nauczyciel mianowany

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2018
Termin zakończenia stażu: 31.05.2021
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967).
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cele mojego planu rozwoju zawodowego na okres stażu to:
1.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi przez udział w różnych formach kształcenia.
3.Podniesienie poziomu pracy przedszkola poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
4.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 16.08.2018, poz. 1574).
§ 8.3 pkt 1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania
1.Doskonalenie umiejętności pracy z komputerem
Sposoby realizacji
•udział w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii komputerowej i informacyjnej
•wykorzystywanie Internetu do poszukiwania informacji i materiałów do wykorzystania podczas zajęć, przepisów prawa oświatowego itp.
•wykorzystanie komputera i Internetu do właściwej realizacji stażu oraz udokumentowania dorobku zawodowego
•elektroniczna wymiana doświadczeń przy pomocy poczty e- mail lub poprzez udział w forach edukacyjnych, wymiana poglądów z grupami dyskusyjnymi, wydawnictwami, organizatorami konkursów itp.
2.Samokształcenie poprzez korzystanie z pomocy fachowej i wykorzystanie zasobów multimedialnych
Sposoby realizacji
•samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, kursy, konferencje, warsztaty metodyczne,e-konferencje)
•korzystanie z biuletynów informacyjnych
•gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z zasobów Internetu
3.Wykorzystanie środków audiowizualnych
Sposoby realizacji
•wykorzystanie aparatu fotograficznego, dvd, kamery, rzutnika, skanera, drukarki, tablicy multimedialnej w codziennej pracy
4.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oraz różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem technologii komputerowej i zasobów Internetu
Sposoby realizacji
•aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
•opracowywanie scenariuszy, kart pracy, zaproszeń, dyplomów, podziękowań
•wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia plansz, wykresów, procedur, sprawozdań
•opracowanie w formie elektronicznej materiałów dla rodziców, protokołów zebrań, ankiet, raportów, sprawozdań i opinii.
5.Zamieszczanie materiałów na stronach internetowych
Sposoby realizacji
•zamieszczenie planu rozwoju oraz innych opracowanych materiałów, na stronach internetowych
•opracowywanie artykułów edukacyjnych na stronę internetową przedszkola

§ 8.3 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;

Zadania
1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Sposoby realizacji
•konsultacje i rozmowy na temat: realizacji programów nauczania, sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych, współpracy z rodzicami, opracowywania i prowadzenia dokumentów
2.Opracowywanie i udostępnianie materiałów innym nauczycielom
Sposoby realizacji
•Udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań: scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych oraz innych materiałów, referaty, zestawy ćwiczeń)
3.Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; czynny udział w WDN
Sposoby realizacji
•aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, włączanie się do dyskusji.
•przekazanie materiałów szkoleniowych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
4.Pełnienie funkcji Lidera WDN
Sposoby realizacji
•poznanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym, opracowanie planu WDN
•prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (posiedzenia rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, samokształceniowych, wychowawczych itp., konsultacji) w ramach realizacji planu WDN
5.Współpraca z nauczycielami odbywającymi staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Sposoby realizacji
•wymiana spostrzeżeń na temat przeczytanych publikacji oraz metod stosowanych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, obserwacje zajęć koleżeńskich
•dzielenie się swoją wiedzą zdobytą na konferencjach, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego
•zachęcanie do współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami
6.Pełnienie obowiązków opiekuna stażu
Sposoby realizacji
•dzielenie się doświadczeniem i opieka nad nauczycielami odbywającymi staż na wyższy stopień awansu zawodowego poprzez udostępnianie własnych materiałów i środków dydaktycznych oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji.

§ 8.3 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Zadania
1.Promowanie placówki przez udział dzieci w lokalnych imprezach, konkursach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
Sposoby realizacji
•wspieranie nauczycieli i dzieci podczas udziału w różnego rodzaju przeglądach i konkursach; udział w zewnętrznych przeglądach i konkursach dla dzieci
2.Wzbogacenie form współpracy z rodzicami
Sposoby realizacji
•organizowanie warsztatów tematycznych dla rodziców, wykładów interaktywnych, kontaktów indywidualnych, uroczystości i festynów, dni otwartych, zajęć integracyjnych, zajęć otwartych, zajęć tematycznych: teatr, dni adaptacyjne
3.Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, jako zalążek przyszłego kształcenia zawodowego
Sposoby realizacji
•organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów
4.Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
Sposoby realizacji
•nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi i działającymi w środowisku lokalnym (Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna)
•zapraszanie pewnych grup społeczności lokalnej (np. dzieci z klas pierwszych, pobliskich szkół podstawowych) na imprezy i uroczystości organizowane przez przedszkole

§ 8.3 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania
1.Opracowanie i wdrożenie programu profilaktyczno – wychowawczego „Przedszkolak na medal”
Sposoby realizacji
•opracowanie i wdrożenie programu własnego „Przedszkolak na medal”
•ewaluacja programu własnego
Sposoby realizacji
2.Wzbogacenie form współpracy z rodzicami
•„Z mamą i tatą zawsze jest wesoło” - cykl spotkań z rodzicami

§ 8.3 pkt 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela - doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania
1.Organizacja wolontariatu w przedszkolu
Sposoby realizacji
•nawiązanie współpracy z organizacjami pomocowymi i charytatywnymi – organizowanie akcji niesienia pomocy potrzebującym np. „Góra Grosza” – Stowarzyszenie Nasz Dom, „Gorączka Złota - Detektyw Grosik” – PCK i inne
2.Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Sposoby realizacji
•współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie,
•ustalenie zasad współpracy z nauczycielem odbywającym staż
•spotkania, konsultacje, rozmowy
•obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę
•analiza przygotowanego planu rozwoju nauczyciela stażysty
•analiza opracowanego przez nauczyciela stażystę sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, sposobów i form ich realizacji czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb placówki.

Przedkładam do zatwierdzenia Zatwierdzam

........................................ ........................................ /nauczyciel mianowany/ /Podpis Dyrektora/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.