X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40806
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr JOANNA IGNASZAK
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIELENIU
1 września 2016 r.

(zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu)

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Ignaszak
2. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
3. Miejsce pracy: Zespół Szkół w Wieleniu
4. Dyrektor szkoły:
6. Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2016 r.
7. Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.
8. Nauczane przedmioty: funkcjonowanie w środowisku, technika, rewalidacja, wychowanie fizyczne

Czynności organizacyjne:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

) analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, (cały okres trwania stażu)
- znajomość procedur awansu zawodowego,
- złożenie wniosku o otwarcie stażu,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,

2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

) analiza dokumentacji szkolnej (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, regulaminy) - (cały okres trwania stażu),
- umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

) kompletowanie dokumentacji mającej wpływ na ocenę pracy,
(cały okres trwania stażu),
- gromadzenie dokumentów, zaświadczeń i dyplomów,

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

) zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
(analiza i ocena efektów dwa razy w roku),
- sprawozdanie,

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rodzaj działań i przedsięwzięć:

§ 8 ust.2 pkt.1
uzyskiwanie pozytywnych
efektów w pracy
dydaktycznej,
wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań
mających na celu
doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy
szkoły, w związku z
zajmowanym stanowiskiem
i pełnioną funkcją.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Aktywne uczestniczenie w zebraniach
z rodzicami.
3. Praca w zespołach wynikających z organizacji pracy szkoły.
4. Dokumentowanie pracy pedagogicznej – prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć rewalidacyjnych, dziennika zajęć dodatkowych.
5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza teren szkoły.
6. Udział w pracach zespołu do spraw organizowania edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
7. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach lub kursach).
8. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
9. Opracowywanie pomocy dydaktycznych i scenariuszy lekcji – tworzenie własnego warsztatu pracy, bazy materiałów dydaktycznych, stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.
10. Opracowywanie oceny opisowej uczniów oraz przeprowadzanie efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
11. Współtworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.
12. Prowadzenie dodatkowych zajęć matematyczno – przyrodniczych dla uczniów oddziału specjalnego.
13. Bieżąca analiza własnej pracy.
14. Bieżące zainteresowanie zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania szkoły – analiza dokumentacji szkolnej (Statut, WSO, Program Wychowawczy).

- listy obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- zapisy w dziennikach oraz inne dokumenty,
- protokoły z posiedzeń zespołu,
- wysoki poziom przygotowania merytorycznego,
- zaświadczenia,
- wypracowane materiały,
- oceny opisowe,
- programy edukacyjno – terapeutyczne,
- dziennik zajęć dodatkowych,
- poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

§ 8 ust.2 pkt.2
wykorzystanie w pracy
technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Prowadzenie indywidualnych zajęć z poszczególnymi uczniami z wykorzystaniem komputera.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych kart pracy, pomocy dydaktycznych, testów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i Internetu w pracy z uczniem.
5. Korzystanie z dziennika elektronicznego.
6. Publikacja w internecie własnego planu rozwoju zawodowego oraz niektórych scenariuszy zajęć
i pomocy dydaktycznych.
7. Tworzenie prezentacji dla rodziców – podsumowanie działań edukacyjnych
i wychowawczych w danym roku szkolnym.
8. Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- zapisy w dziennikach zajęć rewalidacyjnych i zajęć dodatkowych,
- przykładowe konspekty i scenariusze,
- zapisy w dzienniku.

§ 8 ust.2 pkt.3
umiejętność dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć,
w szczególności dla
nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie otwartych zajęć
dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć.

1. Dzielenie się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem:
a. opracowanie materiałów pedagogicznych, scenariuszy zajęć i konspektów przewidzianych do publikacji,
b. prowadzenie zajęć w obecności studenta w ramach praktyk studenckich.
2. Udostępnienie innym nauczycielom pracującym z uczniem z niepełnosprawnością wypracowanych przez siebie dokumentów i opracowań oraz pomocy dydaktycznych.
3. Prowadzenie w ramach zespołu oddziałowego lekcji otwartych i koleżeńskich.
4. Współpraca z wychowawcą oddziału specjalnego w celu przygotowania dokumentacji poszczególnych uczniów, opracowania IPET-u oraz rozwiązywania pojawiających się problemów edukacyjnych i wychowawczych.

- wypracowane konspekty, scenariusze i karty pracy,
- potwierdzenia,

§ 8 ust.2 pkt.4a
opracowanie i wdrożenie
programu działań
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z
oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu zajęć matematyczno - przyrodniczych dla uczniów oddziału specjalnego oraz przeprowadzenie zajęć.
2. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla uczniów oddziału specjalnego pt.: „Jak zachować się przy stole?”
3. Współtworzenie programu działań wychowawczych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rewalidacyjnych.

- zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych,
- opracowany program,
- opracowany plan działań,
- opracowany program zajęć,

§ 8 ust.2 pkt.4c
poszerzanie zakresu działań
szkoły, w szczególności
dotyczących zadań
dydaktycznych,
wychowawczych lub
opiekuńczych.

1. Pełnienie roli organizatora i opiekuna wycieczek klasowych – oddział specjalny.
2. Współorganizowanie uroczystości oddziałowych, imprez oraz spotkań integracyjnych takich jak między innymi:
-) Jasełka,
-) Spotkanie przy Wielkanocnym stole,
-) Dzień Rodziny.
3. Udział w Dniach Otwartych szkoły.
4. Współorganizowanie konkursów
oddziałowych oraz konkursu
międzyszkolnego:
-) Miedzyszkolny Konkurs Plastyczny pt.:
„Człowiek, Papież, Święty”,
-) turniej warcabowy,
-) turniej wiedzy ekologicznej.
5. Opieka nad uczniami reprezentującymi szkołę
w różnego rodzaju konkursach.
6. Poznawanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów.
7. Przygotowywanie artykułów wraz ze zdjęciami do publikacji na stronie internetowej szkoły – ważniejsze wydarzenia i sukcesy uczniów oddziału specjalnego.

- karty wycieczek,
- regulaminy konkursów,
- zapisy w dokumentacji wychowawcy oddziału specjalnego,
- strona internetowa szkoły,

§ 8 ust.2 pkt.4e
wykonywanie zadań na
rzecz oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we
współpracy z innymi
osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi
podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krzyżu Wielkopolskim.
3. Współpraca z nauczycielami oddziału specjalnego Szkoły Podstawowej w Wieleniu
(organizacja międzyszkolnego konkursu plastycznego, wymiana informacji na temat poszczególnych uczniów).
4. Współpraca z higienistka szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.
5. Współpraca z rodzicami uczniów w celu zaangażowania ich w szkolne przedsięwzięcia
(imprezy integracyjne dla uczniów, rodziców
i nauczycieli).
6. Współpraca z MGOK „Strzelnica”
w Wieleniu.
7. Pozyskiwanie funduszy na wycieczki i pomoce od sponsorów oraz poprzez kiermasz rękodzieła.

- wypracowane dokumenty, zaświadczenia,
- zapisy w dziennikach lekcyjnych,
- artykuły i zdjęcia na stronę internetową szkoły,

§ 8 ust.2 pkt.5
umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów
edukacyjnych,
wychowawczych i innych,
z uwzględnieniem specyfiki
i typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest
zatrudniony.

1. Opis i analiza przypadku uczennicy z niepełnosprawnością sprzężoną – niepełnosprawność intelektualna znacznego stopnia, autyzm, niedosłuch.
2. Studium przypadku chłopca z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego stopnia.
3. Analiza sytuacji rodzinnej ucznia na podstawie rozmów z rodzicami oraz wywiadu w celu objęcia ucznia dodatkowa pomocą materialną
(pomoc rzeczowa, pomoce dydaktyczne, dofinansowanie wyjazdów).

- opis przypadku,
- studium przypadku.

Opracowała:
mgr Joanna Ignaszak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.