X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40828
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel wspomagający

XXXXXX XXXXXXX
nauczyciel mianowany
nauczyciel wspomagający
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2016r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019r.
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa XXXXXXXXXXXXX

Plan został opracowany na podstawie:
1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
CELE STAŻU:
1.Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno – wychowawczych
2.Podniesienie jakości pracy szkoły
3.Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na
celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Napisanie planu rozwoju zawodowego.

Analiza dostępnej literatury na temat awansu zawodowego nauczycieli oraz aktualnych dokumentów: m.in. Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela.

-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

-śledzenia zmian w prawie oświatowym

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. VIII - IX 2016

Okres stażu

V - VI 2019 Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego

Dokumentacja stażu.

Sprawozdanie.

2. Udział w szkoleniu na temat procedur uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.
Udział w szkoleniu.

wg. terminu szkoleń
Zaświadczenie
3. Doskonalenie metod pracy i wzbogacanie warsztatu pracy. Udział w kursach i szkoleniach.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (kursy, warsztaty, szkolenia)
Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę.
-udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, kursach i warsztatach
- aktywny udział w realizacji podjętych zadań np. promowanie szkoły jako placówki przyjaznej idei integracji ( zamieszczenie na stronie internetowej szkoły zagadnień związanych z pedagogiką specjalną; udział uczniów niepełnosprawnych w miejskim festynie integracyjnym)

Gromadzenie pomocy do zajęć, opracowywanie scenariuszy
do zajęć, kart pracy.

Opracowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego

Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach: plastycznych, czytelniczych, wiedzy ogólnej.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce.

Opieka nad Samorządem Uczniowskim (organizacja imprez szkolnych, apelów, akcji charytatywnych i dyskotek)

Organizacja i przeprowadzenie konkursów plastycznych (na terenie szkoły) oraz uczestniczenie w konkursach międzyszkolnych.

Organizacja i przeprowadzenie konkursu: „Świetlicowy mistrz łamigłówek”. W okresie stażu

W okresie stażu

IX 2018

Okres stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu
Zaświadczenia.

Zaświadczenia

Szkolna strona internetowa

Konspekty zajęć, scenariusze

Dokument IPT

Dyplomy, zaświadczenia, podziękowania

Plany pracy. Sprawozdania.
Zdjęcia
Strona internetowa szkoły

Dyplomy, zaświadczenia, podziękowania.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.
4. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Uczestniczenie w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach.
Ukończenie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.
W okresie stażu
Zaświadczenia.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy wychowawcy świetlicy. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Zamieszczenie w internecie planu rozwoju.

Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych.

Współtworzenie strony internetowej świetlicy.
W okresie stażu

X 2014

W okresie stażu

W okresie stażu
Konspekty, scenariusze, opisy zabaw i zajęć

Wydruk ze strony internetowej.

Konspekty, scenariusze zajęć.

Wpisy na stronie internetowej szkoły.
2. Wykorzystanie Internetu
do pracy własnej oraz do pracy
z wychowankami.
Wykorzystywanie serwerów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów. Stworzenie bazy przydatnych linków internetowych.

Wykonywanie dyplomów, zaproszeń oraz elementów dekoracyjnych, kart pracy.

Gromadzenie materiałów z Internetu przydatnych w pracy wychowawczej.

Motywowanie wychowanków
do korzystania z programów multimedialnych.
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Wydruk zrzutu ekranu.

Dyplomy, zaproszenia, karty pracy.

Wydruki, notatki.

Potwierdzenie administratora szkolnej pracowni komputerowej.

3. Udział w kursach doskonalących Uczestnictwo w kursach doskonalących umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych. W okresie stażu Zaświadczenie.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi

nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,

w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Pełnienie obowiązków opiekuna nauczyciela stażysty.
Pomoc w opracowaniu planu rozwoju.
Zawarcie kontraktu o zasadach współpracy.
IX 2014 Plan rozwoju nauczyciela stażysty. Kontrakt.
2. Prowadzenie
zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Przeprowadzenie zajęć w obecności nauczycieli stażystów i kontaktowych.
Raz w miesiącu
Konspekty, scenariusze zajęć.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Udostępnianie innym nauczycielom konspektów zajęć, scenariuszy imprez, pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
Potwierdzenie nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem

w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego „Stop agresji”. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań : „Jak radzić sobie ze złością?”.
- „Zamiast pięści”.
- „Jak rozwiązywać konflikty?”
- „Złość i agresja w naszym życiu”.
Wykorzystanie elementów programu „Spójrz inaczej”.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, scenariusze zajęć
2. Opracowanie i przeprowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia „Jestem aktywny”. Przeprowadzenie zajęć.
Raz w semestrze Scenariusze zajęć, sprawozdanie.

§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Wykorzystywanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Okres stażu Zaświadczenia
2. Udział w projektach szkolnych i współpraca z pedagogiem i nauczycielami w zakresie realizacji projektów. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, konkursy.
Cały okres stażu Potwierdzenia nauczycieli.
3. Współpraca z samorządem szkolnym Wspieranie uczniów i nauczycieli w działaniach Okres stażu Potwierdzenie opiekuna samorządu szkolnego
4. Działania na rzecz szkoły w środowisku lokalnym Współudział w organizacji i przeprowadzeniu imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z planem pracy szkoły i zapotrzebowaniem Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub

postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,

instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi Zapraszanie gości na spotkania, rozmowy. Okres stażu Wpisy w dzienniku, potwierdzenia dyrektora szkoły
2. Współpraca z uczelniami wyższymi. Sprawowanie funkcji opiekuna studentów w czasie ich praktyk studenckich.
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Akcje charytatywne Organizowanie pomocy i wspieranie osób potrzebujących.
Zbieranie m.in. nakrętek, odzieży, zabawek, przyborów szkolnych. Okres stażu Podziękowania, potwierdzenia, sprawozdanie

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki
typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Rozpoznanie na podstawie obserwacji problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów.

Zapoznanie się
z opinią poradni, sytuacją rodzinną uczniów, wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu.

Ewaluacja.

cały okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.