X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40385
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r
Okres stażu: rok i 9 miesięcy
Podstawa prawna:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Poznawanie procedur awansu zawodowego

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela)

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i przygotowanie planu rozwoju
• Przestudiowanie aktów prawnych prawa oświatowego w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
• Prześledzenie strony internetowej MEN oraz
• strony internetowej Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dotyczącej awansu. sierpień/wrzesień 2017 r.
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• ułożenie planu rozwoju zawodowego
Udział w formach doskonalenia zewnętrznego
Udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego”
na początku stażu
zaświadczenie

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Aktywny udział w realizacji zadań szkoły
• Udział w pracach zespołu samokształceniowy
• do spraw ewaluacji
• do współpracy z uniwersytetem
• Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz uczestnictwo w doskonaleniu wewnątrzszkolnym
wg harmonogramu zebrań i spotkań zespołów
• protokoły zebrań

Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy z zakresu przyrody, biologii, chemii, psychologii i pedagogiki
• Pozyskiwanie i tworzenie nowych pomocy dydaktycznych
• Studiowanie literatury fachowej
• Opracowanie planów pracy dydaktycznej dotyczących lekcji biologii, chemii, przyrody i zajęć dodatkowych
• Opieka nad pracownią przyrodniczą – gromadzenie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie tematycznych ekspozycji i gazetek ściennych
• Stosowanie urozmaiconych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, w tym metod aktywizujących
• Udział w szkoleniach z wykorzystaniem Internetu
okres stażu, na bieżąco
• testy
• dokumentacja fotograficzna
• poświadczenie dyrekcji z hospitowanych lekcji

Udział w formach doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego
• Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• Systematyczny udział w szkoleniach zewnętrznych
• Warsztaty dla nauczycieli z chemii organizowane przez Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia okres stażu, w zależności od potrzeb zaświadczenia
Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym
• Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu do spraw współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, z zespole ewaluacyjnym
• Współudział w opracowywaniu strony internetowej szkoły
• Udział w charytatywnym biegu firmowym
• Udział w chórze Leonarda podczas Święta Niepodległości 11 listopada
okres stażu
• dokumentacja fotograficzna z Dni Otwartych Szkoły itp.

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach zewnętrznych
• Praca indywidualna i grupowa z uczniami biorącymi udział w konkursach okres stażu
• sprawozdania z konkursów
• zgłoszenia udziału w konkursach
• dyplomy

Realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy klasy
• Poznawanie wychowanków
• Dbanie o dobre relacje z wychowankami oraz między uczniami poprzez dokładną diagnozę ich potrzeb
• Integrowanie klasy
• Rozwiązywanie bieżących problemów
• Współpraca z rodzicami
okres stażu
• ankiety
• scenariusze zajęć
• zdjęcia
• notatki

Współorganizacja wycieczek i imprez szkolnych
• Współorganizowanie i udział w wycieczkach klasowych i przedmiotowych
• Organizowanie wyjść do instytucji kulturalnych i opieka nad uczniami
• Współorganizacja i przeprowadzenie między innymi imprezy z okazji Dnia Ziemi
okres stażu
dokumentacja wycieczek
dokumentacja fotograficzna
scenariusze imprez
wydruki ze strony internetowej szkoły

Rozwijanie zainteresowań uczniów, propozycje spędzania czasu wolnego
• Organizowanie szkolnych konkursów z zakresu nauk np. konkurs wiedzy o żywiołach ,,Kapitan Planeta”- cykliczny
• Konkurs ,,Kto kogo zjada?”
• Przygotowywanie uczniów do konkursów zewnętrznych
• Opieka nad szkolnym Klubem Podróżniczym ,,Wagabunda”
• Prowadzenie koła przyrodniczego
• okres stażu
• sprawozdania z konkursów, ksero kart zgłoszeniowych do konkursów roczne sprawozdania z działalności Klubu ,,Wagabunda”
• dokumentacja fotograficzna
• wydruki ze strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Stosowanie komputera i Internetu w życiu zawodowym
• Wykorzystanie pomocy multimedialnych i Internetu na lekcjach

Przesyłanie materiałów edukacyjnych drogą e-mailową , prowadzenie dziennika elektronicznego
• Opracowanie prezentacji multimedialnych, zadań konkursowych, pomocy dydaktycznych na lekcje

Opracowywanie materiałów na zebrania z rodzicami
• Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji przy użyciu edytora tekstu oraz w formie prezentacji
okres stażu
• przykładowe pomoce dydaktyczne
• plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji

Opracowanie dyplomów, zaproszeń
Opracowanie dyplomów i zaproszeń technologią komputerową .
okres stażu, według potrzeb
wzory dyplomów, zaproszeń

Współuczestniczenie w opracowywaniu strony www szkoły
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły zdjęć i informacji z wydarzeń szkolnych i sukcesach uczniów .
okres stażu, na bieżąco
notatki na stronie www szkoły

Publikacje
Zamieszczenie na stronach internetowych publikacji, własnych materiałów, scenariuszy konkursów projektów szkolnych.
1-2 razy w okresie stażu
wydruk ze strony www

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
• Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych imprez oraz interdyscyplinarnych projektów i konkursów, np. konkurs recytatorski o tematyce ekologicznej, Wakacyjna Liga Zadaniowa- konkurs przyrodniczo-matematyczny
• Wymiana doświadczeń między nauczycielami
okres stażu
scenariusze imprez, zdjęcia
notatki

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja.
okres stażu
scenariusze zajęć

Spotkania zespołu przedmiotów przyrodniczych Wymiana informacji na temat metod pracy, sposobów oceniania na lekcjach, rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych
okres stażu, według potrzeb
notatki

Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym
pierwszy rok stażu
strona www

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Program wychowawczy klasy czego? – szkoły, klasy, obydwu? Opracowanie programu i wdrożenie zaplanowanych działań oraz ewaluacja ich efektów okres stażu Opracowany program i narzędzia ewaluacji
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu koła przyrodniczego Organizacja zajęć i wykorzystanie opracowanego programu okres stażu
program zajęć
dokumentacja fotograficzna wydruk ze strony internetowej szkoły

Praca z uczniem zdolnym i słabszym
Organizacja zajęć dodatkowych
Opracowanie tematyki pracy odpowiednio z uczniami zdolnymi i wymagającymi wsparcia
okres stażu
dziennik zajęć

Praca z uczniem w ramach zajęć indywidualnych
• Analiza opinii lub orzeczenia z PPP
• Przygotowanie planu dostosowania wymagań i planu zajęć
okres stażu
dziennik zajęć plan dostosowania wymogów nauczania i warunków pracy z uczniem

Współpraca z rodzicami
• Rozmowy indywidualne
• Opracowanie planu spotkań z rodzicami – harmonogramu i proponowanej tematyki zebrań
okres stażu
notatki służbowe

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Organizowanie i współorganizowanie wycieczek przyrodniczo-krajoznawczych
Opracowanie i realizacja planów wycieczek
sporządzenie i aktualizowanie kroniki powycieczkowej
okres stażu
karty wycieczek,
kronika

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych na terenie szkoły
Opracowanie regulaminów oraz zadań konkursowych i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów
okres stażu
• regulaminy konkursów
• sprawozdanie z konkursów

Poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez realizację projektów przyrodniczych
Opracowanie tematyki projektu wraz z uczniami ( zdiagnozowanie zainteresowań uczniów)
okres stażu
• scenariusz projektu
• zdjęcia

Rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby innych oraz zwierząt
Udział w corocznej akcji „Pomóżmy zwierzakom” – zbiórki pieniężne i rzeczowe dla zwierząt z wrocławskiego schroniska dla zwierząt
Organizacja zbiorki pieniędzy na rzecz fundacji ,,Na ratunek dzieciom z choroba nowotworową”
Zapraszanie hodowców, weterynarzy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego i innych uczelni, szkół. okres stażu
• dokumentacja fotograficzna

Poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów
• cykliczna akcja ,,Uwaga kupa!”
• Prowadzenie zbiórki zużytych baterii i elektrośmieci
• Obchody Dnia Ziemi
• Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych
• Opracowywanie gazetek tematycznych
• Wycieczka do oczyszczalni wody,
• Zajęcia w Ekocentrum we Wrocławiu zajęcia,, R jak Redukuj”
• Współpraca z gospodarstwem ekologicznym
okres stażu
Zdjęcia, notatki ,gazetka, FB

§ 8 ust. 2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Analiza opinii i orzeczeń
• Przygotowywanie opinii o uczniu według potrzeb
• ksera z dzienników indywidualnych zajęć z uczniami
• ksero opinii o uczniu
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Systematyczne konsultacje i rozmowy, wspólne diagnozowanie potrzeb uczniów i stanu wychowawczego klasy
według potrzeb
notatki
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
• Udział w corocznej akcji charytatywnej wspomagającej zwierzęta oraz dzieci z chorobą nowotworową . Organizacja kiermaszów, udział w biegu charytatywnym itp.
podczas stażu
• dokumentacja fotograficzna
• wydruki ze strony internetowej szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Dokonanie opisu i analizy przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
• Opis i analiza problemów wychowawczych, edukacyjnych itp.
Np. prac z uczniem niedowidzącym i dziecko z problemami wychowawczymi okres stażu dokumenty

Praca z uczniem zdolnym i słabym, rozwiązywanie problemów w
klasach
• Stosowanie ankiet służących rozpoznaniu problemów w klasie powierzonej wychowawcy
• Korzystanie z porad pedagoga i psychologa szkolnego
• Konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce
• Korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli w diagnozowaniu trudności edukacyjnych i ich pokonywaniu.
okres stażu
• opis działań,
• zaświadczenia,
• wnioski do dalszej pracy,
• opisy trudnych przypadków

Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów.
Przeprowadzenie cyklu lekcji na temat agresji, zasad dobrego zachowania, spotkania z pedagogiem szkolnym.
okres stażu
• scenariusze lekcji
• notatki
Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych
• Studiowanie literatury fachowej
• Udział w szkoleniach
okres stażu
• wykaz literatury fachowej
• notatki
• zaświadczenia

Nauczyciel zastrzega sobie możliwość podjęcia działań wynikających z potrzeby chwili, a nie zapisanych w powyższym planie rozwoju zawodowego.

Opracowała:

Anna Janik -Krystowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.