X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40363
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - język angielski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Miejsce pracy:

Specjalność: język angielski

Rozpoczęcie stażu:

Zakończenie stażu:

Celem podstawowym podejmowanego stażu jest uzyskanie
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego.

I. Kierunki rozwoju:

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

II. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4

 § 8 ust. 2 pkt 4a: opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
 § 8 ust. 2 pkt 4c: poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
 § 8 ust. 2 pkt 4e: wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

III. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

IV. Harmonogram – plan działania:

§ 8 ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Działania, które zostaną podjęte w związku realizacją wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenia, wskazówki, uwagi i inne
(Tabela - red.)

1. Analiza procedury awansu zawodowego:

 sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
 napisanie planu rozwoju zawodowego. Monitorowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
Złożenie wniosku u dyrektora szkoły.
Przedstawienie Planu rozwoju zawodowego dyrektorowi szkoły.
wrzesień 2016 rok
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego, zgromadzone materiały, strony WWW.: MENiS-u,
ORE i inne.

2. Aktywny udział w pracach Zespołu Języków Obcych i realizacja zadań na dany rok szkolny
Realizacja zadań zespołu zaplanowanych na dany rok szkolny.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na posiedzeniach zespołu przedmiotowego
Okres stażu
Teczka zespołu

3. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz imprez szkolnych związanych z językiem obcym
Konkursy:
 rejonowy konkurs na pisanie krótkiego opowiadania w języku angielskim „In a nutshell”
(jako współorganizator)
 szkolny konkurs z wiedzy o krajach Unii Europejskiej „Kocham Cię Europo”
 międzyszkolny konkurs „Mistrz Języka Angielskiego” (jako współorganizator)
 międzyszkolne Dyktando Języka Angielskiego
 międzyszkolny konkurs Piosenki Obcojęzycznej
 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 międzyszkolny konkurs wiedzy z języka angielskiego zawodowego obejmujący 6 szkół technicznych w Głogowie
 Szkolny konkurs „Językowy Sprint” (w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych w Szkole)
 Organizacja Europejskiego Dnia Języków Obcych
 Organizacja zajęć z języka angielskiego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych w ramach szkolnego programu „Mechanik dla Malucha”
 Międzyszkolny, interdyscyplinarny konkurs geograficzny w języku angielskim Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania (opis konkursu, scenariusze, zdjęcia, relacje na szkolnej stronie internetowej)

4. Przygotowanie uczniów i udział w rożnych konkursach i olimpiadach
Opracowanie planu przygotowań i prowadzenie koła językowego (wg potrzeb)
Okres stażu Zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań

5. Przygotowywanie uroczystości, imprez szkolnych
Aktywna pomoc opiekunowi Samorządu Szkolnego w organizowaniu i realizacji zadań na dany rok szkolny
Okres stażu
Scenariusze imprez, działań, zdjęcia, relacje na szkolnej stronie internetowej

6.
Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
Prowadzenie konsultacji, przygotowywanie i przeprowadzanie testów „kompetencji językowej” w klasach pierwszych, diagnoza uczniów klas II-IV, przeprowadzanie matury próbnej oraz analiza wyników i wniosków do dalszej pracy
Okres stażu
Testy diagnostyczne, matury próbne

7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Samokształcenie
Aktywny udział w :
 kursach,
 szkoleniach,
 warsztatach,
 konferencjach metodycznych
 wg propozycji oferty PCPPPiDN
Studiowanie literatury czasopism pedagogicznych, śledzenie aktualności na portalach internetowych związanych z nauką i nauczaniem języka angielskiego,
Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących dydaktyki, wychowanie, aktywizacyjnych metod nauczania
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, świadectwa.
Zestawienie bibliografii

8. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji - ukończenie kursu na egzaminatora maturalnego Rok szkolny 2017/2018
Dyplom ukończenia szkolenia

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Działania, które zostaną podjęte w związku realizacją
wymagań umożliwiających uzyskanie
awansu zawodowego
Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenia, wskazówki, uwagi i inne

1. Udział w formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach.
Okres stażu
Zaświadczenia, świadectwa.

2. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym i w pracy.
Prowadzenie korespondencji z rodzicami, uczniami, koleżankami i kolegami.
Prowadzenie korespondencji z instytucjami, portalami edukacyjnymi, wydawnictwami oświatowymi
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i zasobów Internetu na lekcjach (tablica interaktywna, programy interaktywne, filmy, muzyka)
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania za okres stażu
Okres stażu
Poczta elektroniczna, portale edukacyjne

3. Publikacje własnych materiałów na stronie internetowej szkoły, portalach edukacyjnych
Przygotowywanie artykułów do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły, publikacja własnych materiałów dydaktycznych z zakresu nauczania języka zawodowego na portalach i forach edukacyjnych
Okres stażu
Wydruki, strona internetowa, portale edukacyjne, fora nauczycielskie

4. Organizacja warsztatu pracy z wykorzystaniem technik komputerowych
Samodzielne tworzenie pomocy naukowych
Przygotowywanie ćwiczeń, zadań, testów, sprawdzianów, rozkładów materiału
Pisanie sprawozdań, planów pracy
Okres stażu
Ćwiczenia, zadania, sprawdziany, testy, sprawozdania, plany pracy

5.
Korzystanie z komputerowych baz danych, programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, słowników.
Narzędzia badawcze.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze imprez klasowych i szkolnych.
Tworzenie własnej i szkolnej dokumentacji
Okres stażu Karty pracy, ankiety, scenariusze, szkolna i własna dokumentacja.

6. Wykorzystanie na lekcjach języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.
Wykorzystanie na lekcjach wiedzy zaczerpniętej
z prasy fachowej, TV, radia, książek, komputerowych zasobów szkoły.
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnorodnych materiałów, przygotowywania prezentacji na zajęcia, konkursy.
Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

Działania, które zostaną podjęte w związku realizacją wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenia, wskazówki, uwagi i inne

1. Dzielenie się swoim doświadczeniem z nauczycielami
Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań: testów, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych, oraz innych materiałów.
Publikowanie własnych materiałów dydaktycznych na portalach edukacyjnych, dyskusje na forach nauczycielskich
Organizowanie konkursów międzyszkolnych z nauczycielami z innych szkół
Okres stażu
Potwierdzenia.

2. Udział w pracach Komisji Języków Obcych
Czynny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego poprzez:
- przygotowywanie materiałów, opracowanie analiz, wniosków
- tworzenie rozkładów nauczania
- prowadzenie lekcji otwartej
Okres stażu
Sprawozdania, analizy wyników, wnioski

3. Dzielenie się wiedzą z członkami rożnych komisji przedmiotowych
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli Komisji przedmiotów matematyczno- przyrodniczych „Język angielski dla matematyka” (wg potrzeb)
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli Komisji przedmiotów zawodowych „Język obcy zawodowy w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych” (wg potrzeb)
Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania.

4. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli
Lekcje z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego Zgodnie z programem
i rozkładem materiału
Rejestr lekcji, przykładowe konspekty, potwierdzenia, opinie.

5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Wspólne opracowanie i przeprowadzanie projektów, opracowanie scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych.
Dzielenie się doświadczeniem.
Okres stażu
Scenariusze uroczystości i imprez szkolnych
Sprawozdanie i analiza wspólnych działań

6. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań
Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów i doświadczeń
Okres stażu
Notatki, opis działań


§ 8 ust. 2 pkt 4a:
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Działania, które zostaną podjęte w związku realizacją wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenia, wskazówki, uwagi i inne

1.
Przygotowanie programu i prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego lub programu do pracy z uczniem słabym/zdolnym
Przygotowanie programu i opracowane planu zajęć
Okres stażu
Program, plan, sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 4c:
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Działania, które zostaną podjęte w związku realizacją wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego

Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenia, wskazówki, uwagi i inne
1.
Nawiązanie współpracy w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Learning without borders
(Nauka bez granic)
Organizacja warsztatów językowych na terenie szkoły
Warsztaty, przedstawienia wyjazdowe
Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania

2. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Kurs na egzaminatora maturalnego
Rok szkolny 2017/2018
Świadectwo ukończenia szkolenia

3. Współpraca z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Wrocław
Organizacja warsztatów (praca za granicą, świadczenia usług za granicą, wolontariat europejski, fundusze europejskie)
Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania

4. Praca z uczniem słabym i zdolnym
Konsultacje, zajęcia wyrównawcze przygotowanie planu zajęć
Okres stażu
Opis działań

5. Diagnozowanie potrzeb uczniów
Ankietowanie, testy diagnozujące
Wg potrzeb
Analiza ankiet


§ 8 ust. 2 pkt 4e:
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Działania, które zostaną podjęte w związku realizacją wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenia, wskazówki, uwagi i inne

1. Włączenie uczniów do akcji miejskich i ogólnopolskich.
Organizowanie akcji charytatywnych dla DSM w Głogowie,
Wyjścia, organizacja imprez dla mieszkańców DPS w Głogowie
Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego
Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania.

3. Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych (zaangażowanie uczniów)
Współpraca z Domem Samotnej Matki, Domem Pomocy Społecznej
Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania.

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym Spotkania, konsultacje, rozmowy
Okres stażu notatki

5. Współpraca z biblioteką szkolną
Rozbudzanie potrzeb czytelniczych uczniów, doposażenie biblioteki w readersy w celu umożliwienia uczniom zapoznania się z pozycjami anglojęzycznymi i popularyzacji czytania w języku angielskim
Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania.

6. Współpraca z wydawnictwami, biurem europosłanki Danuty Jazłowieckiej oraz innymi podmiotami
Organizacja konkursów, patronaty
Okres stażu
Potwierdzenie realizacji zadania

7. Współpraca z świetlicą socjoterapeutyczną
Organizacja zajęć języka angielskiego (Halloween, Mikołajki, Wielkanoc)
W czasie stażu
Potwierdzenie kierownika placówki.

8. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami
Współorganizacja międzyszkolnych i rejonowych konkursów i innych przedsięwzięć
W czasie stażu
Potwierdzenie realizacji zadania


§ 8 ust. 2 pkt 5:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Działania, które zostaną podjęte w związku realizacją wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenia, wskazówki, uwagi i inne

1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
Diagnoza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
Ustalenie metod pracy z uczniami i oddziaływań wychowawczych oraz systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Podsumowanie i wnioski
Okres stażu
(zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami)
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych, wnioski

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.

(data i podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.