X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40392
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Magdalena Baranik
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2019

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
VIII/IX 2016
VIII 2016
Cały okres stażu
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenia

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Założenie teczki „ Awans zawodowy”
• Gromadzenie dokumentacji
IX 2016
Cały okres stażu
Teczka „Awans zawodowy”

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
V 2019
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje).
• Udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa
Referaty, potwierdzenie dyrektora

5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
• Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
Cały okres stażu
Wykaz bibliografii

6. Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
• Zajęcia i zabawy
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

7. Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
• Obserwacja i analiza możliwości dzieci
Cały okres stażu
Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci

8. Dbanie o wystrój sali przedszkolnej.
• Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia

9. Koordynowanie i wdrożenie programu edukacyjnego.
• Realizowanie treści programu „Akademia Aquafresh”
2016/2017
Potwierdzenie dyrektora
certyfikat

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
• Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.
• Opracowanie prezentacji multimedialnej na podsumowanie realizacji programu ekologicznego.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Referaty, informacje
Cały okres stażu

Przygotowanie zgłoszenia udziału oraz dokumentacji uczestnictwa w programie zdrowotnym ”Akademia Aquafresh”
Wymienione materiały
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych
• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym
• Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej przedszkola
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Przygotowywanie materiałów z życia grupy
Opis i analiza wykorzystania
Notatki, wydruki
Notatki, wydruki
Potwierdzenie dyrektora

3. Publikacje Internecie.
• Opracowanie i opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć, referatów
Cały okres stażu
Potwierdzenie publikacji

4. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.
• Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera
Cały okres stażu
Zaświadczenia, dokumentacja

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych.
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady
Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zapisy w księdze protokołów

2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.
• Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć

3. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, wymiana doświadczeń z nauczycielami.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, przykładowe materiały

4. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców.
• Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Opracowanie i wdrożenie programu działań profilaktycznych „Przedszkolak bezpieczny i zdrowy”.
Opracowanie działań profilaktycznych dla dzieci we własnej grupie.
Rok szkolny 2016/2017
Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

2. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego „Dbamy o swoje zdrowie”.
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego we własnej grupie.
Rok szkolny 2018/2019
Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego.
Cały okres stażu
Świadectwa, dyplomy

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia

3. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi. Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki. Cały okres stażu Opis i analiza zdobytej wiedzy

4. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych.
Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców
Wg kalendarza imprez
Zdjęcia, scenariusze
5. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Organizowanie konkursów plastycznych. Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Cały okres stażu
Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa

6. Organizacja wycieczek przedszkolnych.
Organizowanie wyjazdów i wycieczek przedszkolnych
Wg potrzeb
Karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym

7. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki.
Wyjazdy do kina i teatru
Wg potrzeb
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
• Harmonogram współpracy
• Zajęcia otwarte
• Uroczystości przedszkolne
• Wycieczki przedszkolne
• Zebrania z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców
• Tablica informacyjna
Cały okres stażu
Ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia

2. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci.
Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami w całej Polsce- udział dzieci w różnych konkursach
Cały okres stażu
Prace plastyczne, dyplomy, potwierdzenia

3. Współpraca z Biblioteką Publiczną
• Poznanie pracy bibliotekarza
• Wypożyczanie książek do wspólnego czytania
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie kierownika biblioteki

4. Współpraca z Policją
• Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat: „ Bezpieczna droga”
IX/X 2016
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

5. Współpraca ze Strażą Pożarną.
• Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
VI 2017
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

6. Współpraca z logopedą przedszkolnym.
• Konsultacje logopedyczne dzieci mających wady wymowy
Cały okres stażu
potwierdzenia

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;
• korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
Cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych.
• Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
• Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe
Cały okres stażu
Opracowane materiały

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.