X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39017
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Monika Gutowska-Dyczewska
Nauczyciel-wychowawca świetlicy

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

Doskonalenie warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności poprzez:
- obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia,
- udział w formach doskonalenia zawodowego,
- aktualizację wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
-zdobywanie wiedzy o uczniach od rodziców, nauczycieli i wychowawców o trudnościach emocjonalnych i w nauce a także o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach.
Wspieranie aktywności twórczej dzieci, wzmacnianie ich samooceny i pewności siebie.

Podstawa prawna awansu zawodowego:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela- w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni zawodowych przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania, uwagi i wnioski.

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia stażu.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Prowadzenie dokumentacji stażu.
- IX 2016 r.
- Cały okres stażu
· przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
· opracowanie planu rozwoju zawodowego
· zbiór dokumentacji (teczka)
2.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, Regulamin wycieczek i wyjść, Procedura postępowania w razie wypadku ucznia, regulamin świetlicy szkolnej, zbiór procedur obowiązujących w sp 357, zasady zachowania świetliczaków
IX 2016 r.
· sporządzenie notatek z analizy dokumentów, wdrażanie zasad w pracy w szkole.
3.
Współpraca
z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i ustalenie warunków współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
IX 2016 r.
· rozmowa
· harmonogram współpracy
4.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
· obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
· omówienie obserwowanych zajęć
cały okres stażu
· wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
5.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
· przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
· omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza)
Wg harmonogramu
cały okres stażu
· scenariusze zajęć
· wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
6.
Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy.
· analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)
· analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów
cały okres stażu
· plan rozwoju zawodowego

7.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
· udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej, platformy e-learningowi)
· uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
cały okres stażu
· zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
· potwierdzenie udziału w spotkaniach

8.
Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
· studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism dotyczących pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej,
· stosowanie aktywnych metod nauczania,
· opracowanie planu możliwych do przeprowadzenia zmian w pracowni, uwzględniającego potrzeby, możliwości i osobiste zaangażowanie nauczyciela
systematycznie w okresie całego stażu
· zbiór scenariuszy zajęć
· notatki, spis lektur

9.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
· gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
· napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
· złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
cały okres stażu
V 2017 r.
VI 2017 r.
· wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
· potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
· treść sprawozdania
· wniosek wraz z wymaganą dokumentacją

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Diagnozowanie postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.
· poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów
· poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
· obserwacja i analiza możliwości uczniów
· rozmowy indywidualne z uczniami

cały okres stażu
bieżąca dokumentacja, notatki
prowadzenie zajęć z czytania ze zrozumieniem, diagnoza umiejętności uczniów w tym zakresie
ankieta uczniowska

2.
Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych.
· aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się
cały okres stażu
· wykaz różnych źródeł informacji
3.
Praca na rzecz środowiska lokalnego.
· organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole
· współpraca z wychowawcami innych klas, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami pracującymi w szkole
· współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury, bibliotekami.
cały okres stażu (według potrzeb)
· notatki, protokoły

4.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
· opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce (dyslekcja, dysgrafia i zespół Aspergera)
· bieżące kontakty z rodzicami uczniów oraz specjalistami (rozmowy indywidualne)
cały okres stażu
(według potrzeb)
· program profilaktyczny szkoły
· scenariusze zajęć
· notatki własne
· zapisy w dzienniku
współpraca w zespołach

5.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
· organizowanie lub współorganizowanie wycieczek,
· przygotowywanie uroczystości szkolnych np. Dzień Ziemi
· organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, propagowanie konkursów w ramach świetlicy szkolnej

cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości
· sprawozdania, potwierdzenia
· program wychowawczy szkoły
· adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
· notatki, fotografie

6.
Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych
· przygotowanie zajęć pozwalających uczniom odnaleźć się dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska
· opracowanie zajęć na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach
cały okres stażu
· scenariusze zajęć
· wytwory prac uczniów ( drzewa genologiczne, kroniki, mapki, foldery)

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej m.in. dlanauczyciela.pl)
przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia
dokumentowanie przebiegu stażu
Przygotowywanie materiałów na stronę internetową
cały okres stażu
· scenariusze, dyplomy
· plany pracy
· testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera
· potwierdzenia

2.
Publikacje w Internecie.
· umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu
· strona internetowa (wydruki)

3.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
· śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
· korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl
cały okres stażu
· wydruki

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
cały okres stażu
· potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2.
Budowanie pozytywnych relacji w grupie.
· tworzenie atmosfery szacunku,
· rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i rozwiązywanie konfliktów przy pomocy dialogu, stosowanie zwrotów grzecznościowych,
· prowadzenie zajęć integrujących grupę
cały okres stażu
(na bieżąco)
· scenariusze zajęć
· wnioski, obserwacje

3.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
· poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP i OPS
· współpraca z rodzicami
· bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
· Opieka nad uczniami podczas wyjść, wycieczek, także podczas wyjść na basen
· praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych,
Zajęcia, rozmowy dotyczące bezpieczeństwa (filmy i gry edukacyjne, prace dzieci)
praca w zespole opiekunów Samorządu Uczniowskiego
współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu
cały okres stażu
· potwierdzenia
· dokumentacja podjętych działań
· dokumentacja do PPP
· programy pracy

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
· Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
Analiza dokumentacji: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, Regulamin wycieczek i wyjść, Procedura postępowania w razie wypadku ucznia, regulamin świetlicy szkolnej, zbiór procedur obowiązujących w sp 357, zasady zachowania świetliczków
cały okres stażu
· akty prawne
· dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
· udział w radach pedagogicznych oraz w zespole matematyczno-przyrodniczym, opiekunów Samorządu Uczniowskiego opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
· dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie)
· pomoc w organizacji imprez szkolnych.
cały okres stażu
· listy obecności
· potwierdzenia
· sprawozdania
· konkretne dokumenty

3.
Dokumentacja Planu Rozwoju Zawodowego
Analiza realizacji planu stażu
Przygotowanie projektu z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
Na bieżąco
05/06 2019
07. 2019
Sprawozdanie roczne
Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju
Wniosek


Proszę o zgodę dokonania korekty w Planie Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu za zgodą Dyrekcji.

Opracowała: Monika Gutowska-Dyczewska
........................................
(podpis)
........................................
(miejscowość, data)
........................................
(podpis opiekuna stażu)
........................................
(miejscowość, data)
Zatwierdzam do realizacji

........................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)
........................................
(miejscowość, data)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.