X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39011
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Landowska
Nazwa szkoły: .................................
Dyrektor: ......................................
Nauczane przedmioty: język polski, język angielski, biblioteka
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun: ......................................

Moje mocne strony:
- właściwe przygotowanie pedagogiczne,
- jestem osobą systematyczną i obowiązkową,
- należę do osób zdyscyplinowanych i punktualnych,
- dążę do obiektywnej oceny osiągnięć i zachowań uczniów,
- wywiązuję się należycie z powierzonych mi obowiązków,
- chętnie podejmuję dodatkowe zobowiązania wynikające z aktualnych potrzeb szkoły,
- w miarę możliwości uzupełniam swoją wiedzę,
- dbam o przyjazną atmosferę w czasie lekcji.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
- poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
- rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Niniejszy Plan Rozwoju Zawodowego sporządzony został w oparciu o następujący akty prawne:

1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r. - Rozdział 3 Art. 9.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. poz.393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
§ 7 ust.1 pkt 1

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z dyrektorem i innymi nauczycielami.
Aktywna działalność w zespole przedmiotowym.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Opieka podczas dyskotek.
Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.

3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjazdy uczniów do teatru, kina).
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków uczniom.

Opieka nad uczniami w czasie i poza lekcjami.
Sprawowanie dyżurów w czasie przerw między lekcjami.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach
§ 7 ust. 2 pkt 1

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.

Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Udział w kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniach.
Udział w lekcjach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
Realizacja lekcji otwartej.
Stosowanie aktywnych form pracy z uczniami na lekcjach.

4. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań.

Praca na rzecz szkoły; udział i organizacja uroczystości szkolnych, dodatkowe zajęcia przygotowujące wychowanków do sprawdzianu szóstoklasisty, konkursy, pomoc w organizacji imprez i akcji szkolnych.
Dbanie o estetykę biblioteki.
Prowadzenie kiermaszów w celu zdobycia funduszy na szkolny księgozbiór biblioteczny.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust. 2 pkt 2

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.

Rozmowy z rodzicami; zebrania-wywiadówki, współpraca z Radą Rodziców.
Współpraca i konsultacje z wychowawcami oraz nauczycielami.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniem.

2. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

Zbieranie informacji na temat uczniów; obserwacja i analiza możliwości intelektualnych ucznia oraz dokonywanie korekty pracy i modyfikowanie zajęć w celu poprawy osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Opieka nad uczniem zdolnym - przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych z zakresu wiedzy
i umiejętności polonistycznych.
Dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych uczniów, mających trudności w nauce zgodnie z zaleceniami PPP.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga.

4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; przygotowanie uroczystości szkolnych, opieka podczas dyskotek.
Organizowanie i współorganizacja wycieczek szkolnych.

5. Współpraca z rodzicami.

Włączenie rodziców w życie szkoły; pomoc w wzbogacaniu księgozbioru biblioteki.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust. 2 pkt 3

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.

Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów
nauczania, testów, prac klasowych itd. przy użyciu komputera i Internetu.

Wykorzystanie w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej programów komputerowych, Internetu.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy) z wykorzystaniem komputera.
Korzystanie z portali edukacyjnych w samokształceniu.
Konsultacje z nauczycielami informatyki.
Wykorzystanie komputera przez uczniów; np. przy realizacji projektów wymagających posługiwania się komputerem czy Internetem.
Kontaktowanie się z rodzicami.

2. Publikacje w Internecie.

Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej .

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7 ust. 2 pkt 4

1. Rozwijanie własnych kompetencji z wymienionych dziedzin.

Udział w kursach i szkoleniach.
Studiowanie fachowej literatury służącej poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

2. Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, znajomości prawa oświatowego.

Diagnozowanie konieczności kierowania uczniów o obniżonym poziomie intelektualnym i z trudnościami w nauce do PPP.
Praca z tymi uczniami, poznanie sytuacji rodzinnej.
Współpraca z wychowawcami.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

§ 7 ust. 2 pkt 5

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły-umiejętność ich stosowania.

Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN i Statutu Szkoły, WZO i obowiązujących
regulaminów.
Poznanie podstawowych aktów prawnych, dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i z rodzin patologicznych oraz udzielenie pomocy rodzicom.
Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych - praca w ramach posiedzeń RP.
Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, w procesie opracowania dokumentacji min. pisania planu, sprawozdania.
Udział w pracach różnych komisji; egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych.
Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych.

Łubiana, 26 września 2014 r.

Zatwierdzam do realizacji:

....................................... ....................................... ....................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.