X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39046
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Małgorzata Alina Rajek

Celem podstawowym niniejszego planu jest:
UZYSKANIE
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 03.09.2018 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2021r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Giżycko, wrzesień 2018 r.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
(Tabela)

Udział w formach doskonalenia i stosowania wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy

Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD, DVD na zajęciach przedszkolnych

Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródło wiedzy

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, webinariach, warsztatach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji.

Wzbogacanie metod i form pracy wychowawczej i dydaktycznej o nowe metody aktywizujące, zabawy twórcze.

Zaplanowanie i realizacja projektu edukacyjnego dostosowanego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Tworzenie pomocy dydaktycznych na zajęcia

Tworzenie dokumentacji przedszkolnej:
Koncepcja Pracy Przedszkola. Plan Pracy przedszkola na lata 2018 – 2021 oraz narzędzi pracy: planów miesięcznych, arkuszy obserwacji, scenariuszy zajęć, zaproszeń, sprawozdań, dyplomów, podziękowań.

Korzystanie z aparatu cyfrowego, skanera, drukarki oraz kamery w pracy z dziećmi

Wzbogacanie i urozmaicanie tradycyjnych metod pracy z dzieckiem poprzez wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych dla dzieci.

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętności wykorzystywania komputera w codziennej pracy

Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć dydaktycznych: laptop, tablet, smartfon.

Korzystanie z autorskich prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych.
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć dydaktycznych.

Przeglądanie stron internetowych pedagogiczno– edukacyjnej i gromadzenie informacji tematycznych.
Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie przedszkola i Facebook

Okres stażu

okres stażu

1 projekt edukacyjny

na bieżąco

okres stażu

na bieżąco

na bieżąco

okres stażu

okres stażu

na bieżąco

w okresie stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy

Współpraca wewnątrzprzedszkolna

Współpraca ze szkołą

Udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleniowych rad pedagogicznych

Wymiana doświadczeń dydaktyczno – wychowawczych z nauczycielami
Opracowanie scenariusza zajęć
Ustalenie terminu zajęć otwartych
omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć

Opublikowanie na wybranej edukacyjnej stronie internetowej planu rozwoju zawodowego oraz niektórych scenariuszy zajęć

Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem
na rzecz wzajemnego rozwoju”
Praca w zespole nauczycieli przedszkola: wymiana doświadczeń dydaktyczno – wychowawczych,
wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy.
Współpraca i pomoc w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

Zwiedzanie Szkoły Podstawowej nr 3 i SP 2.
Udział przedszkolaków w lekcjach edukacji wczesnoszkolnej, prezentacja umiejętności dzieci przedszkolnych.
Udział w dniach otwartych szkół podstawowych

Prowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej nt: „Wykorzystanie tradycji, kultury ludowej w pracy wychowawczo – dydaktycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym”

Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas kursów, szkoleń

1 godzina
w każdym roku

okres stażu

wg harmonogramu

wg potrzeb

listopad 2018
okres stażu

na bieżąco

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci

Realizowanie zadań w ramach ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”

Zorganizowanie konkursu plastycznego na najciekawszą grę planszową

Współorganizowanie:
festynów, pikników, uroczystości, spotkań okolicznościowych w przedszkolu

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

Organizowanie wycieczek dla dzieci

Prowadzenie Klubu Gier Planszowych

Członkostwo w „Stowarzyszeniu Przyjaciół Radosnych Dzieci”

Współpraca z organizacjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych

Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogami specjalnymi, logopedami, terapeutami

Współpraca z rodzicami w celu ukierunkowania pracy terapeutycznej dziecka w domu
Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach pozaprzedszkolnych z nieuwzględnieniem możliwości rozwojowych dziecka.
Przygotowywane inscenizacji z okazji: Jasełek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny, uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uczestnictwo dzieci w Klubie Gier Planszowych

Podejmowanie działań rozbudzających zainteresowania czytelnicze wychowanków
- Codzienne czytanie bajek przez nauczycielkę
- Czytanie bajek przez dzieci ze starszych klas szkolnych integracyjnych
- Czytanie bajek legend przez zaproszonych gości
- Spotkania w bibliotece – udział w zajęciach bibliotecznych

Opracowanie regulaminu konkursu.
Zorganizowanie wystawy prac dostępnej
dla rodziców.

Opracowywanie scenariuszy.
Włączenie rodziców w przygotowania.
Przygotowanie dzieci.

Zorganizowanie ,,Dni otwartych” w przedszkolu.
Przygotowanie zajęć adaptacyjnych.

Opracowanie planu wyjść i wyjazdów
na wycieczki.

Opracowanie planu pracy Klubu Gier Planszowych.
Organizowanie rozgrywek wewnątrz klubu oraz z dorosłymi

Prowadzenie działań na rzecz dzieci z przedszkola. Promocja przedszkola. Pozyskiwanie sponsorów.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Giżycku:
Współpraca z policją, strażą pożarną, WOPR:
- zorganizowanie cyklu spotkań i pogadanek z pracownikami.
Współpraca z Fundacją Ochrony wielkich Jezior Mazurskich

Współpraca z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną i Miejską Biblioteką Publiczną.

Góra grosza, nakrętka, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórka makulatury, zbiórka zużytych baterii, sprzątanie świata

Omawianie problemów dzieci,
wymiana informacji o postępach dziecka,
współpraca przy konstruowaniu zespołów
na zajęcia terapeutyczne,
korelacja zadań dydaktyczno - wychowawczych, terapeutycznych

Indywidualne konsultacje z rodzicami
Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach, akcjach i kiermaszach.
Udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola i grupy.

zgodnie z harmonogramem

okres stażu

2020

na bieżąco

2019

okres stażu

praca ciągła

praca ciągła

praca ciągła

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

§ 8 ust. 3 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

Program działań edukacyjnych

Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu Klubu Gier Planszowych
- dobór treści programowych,
- przedstawienie programu Radzie Pedagogicznej
Realizacja programu na zajęciach dodatkowych z udziałem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
IX 2019

§ 8 ust. 3 pkt. 4 d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji

Opracowanie publikacji na temat „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w grupie przedszkolnej – możliwości kierunków pracy”

Zebranie i przeczytanie literatury na temat mutyzmu wybiórczego.
Udział w szkoleniu „Mowa jest srebrem, a mutyzm wybiórczy zaburzeniem lękowym”.
Praca z dzieckiem.

Publikacja w czasopiśmie: BLIŻEJ PRZEDSZKOLA i na stronie internetowej edux.pl

wrzesień 2019

październik 2018

rok szkolny 2018/2019
październik 2019

Zadania zawarte w planie rozwoju mogą zostać zmienione bądź rozszerzone o dodatkowe elementy w trakcie trwania stażu, co uwzględnię w sprawozdaniu.

Zatwierdzam do realizacji: Opracowała: Małgorzata Rajek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.