X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38801
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającegosię o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Posiadane kwalifikacje: Studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna.
Studia licencjackie zawodowe na kierunku Filologia Angielska.
Stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Nr nadany w dn..

Cele ogólne stażu:
• Rozwijanie i doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych
• Podwyższenie jakości swojej pracy i przedszkola
• Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:

Zadania do realizacji
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i wykorzystywanie jej w pracy z dziećmi

Formy realizacji
Udział w rożnych formach kształcenia ustawicznego:
- instytucjonalnym doskonaleniu nauczycieli: szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach.
- samokształceniu: studiowanie literatury pedagogicznej, poszukiwanie nowości wydawniczych.

- zdobycie dodatkowych kwalifikacji

Terminy realizacji
okres stażu

Sposób dokumentowania
zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa, notatki, materiały szkoleniowe
biblioteczka, wykaz lektur, artykułów, stron www,

2. Promocja przedszkola
Formy realizacji
Organizowanie uroczystości przedszkolnych:
- przygotowywanie scenariuszy, zaproszeń, dekoracji,
- przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach,
Organizowanie konkursów ogólnoprzedszkolnych

Terminy realizacji
okres stażu
(wg harmonogramu uroczystości przedszkolnych)

Sposób dokumentowania
scenariusze, podziękowania, zaświadczenia,
zdjęcia

3. Aktywna realizacja
zadań opiekuńczych i
wychowawczych oraz współpraca z rodzicami

Formy realizacji
Udział w imprezach
ogólnoprzedszkolnych

Organizowanie zebrań z
rodzicami, indywidualne
konsultacje z rodzicami

Przeprowadzanie zajęć
otwartych dla rodziców oraz zajęć adaptacyjnych

Włączanie rodziców w życie przedszkola (zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów na zajęcia dydaktyczne, zachęcanie rodziców do włączenia się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, angażowanie rodziców w pomoc przy organizowaniu uroczystości)

Terminy realizacji
okres stażu

Sposoby dokumentowania
scenariusze uroczystości, potwierdzenia dyrektora,

4. Badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci.
Formy realizacji
Prowadzenie kart obserwacji dzieci,
Przygotowywanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej raz/półrocze

Termin realizacji
kwiecień

Sposób dokumentowania
karty obserwacji
karty informacji o gotowości

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

Zadania do realizacji
1. Wykorzystanie technologii internetowej

Formy realizacji
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji

Aktualizacja wydarzeń grupowych na stronie internetowej przedszkola oraz na profilu Facebook - przekazywanie tekstów i zdjęć

Terminy realizacji
okres stażu

Sposób dokumentowania
artykuły,
notatki
strona internetowa
przedszkola
profil przedszkola na portalu Facebook

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej służących podniesieniu jakości prowadzonych zajęć. Opracowywanie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej
Dokumentowanie przebiegu stażu
Wykorzystanie w pracy programów wspierających komunikację alternatywną: Boardmaker- tworzenie symboli,
Tworzenie Kroniki Grupy w formie prezentacji multimedialnych,
Używanie programów multimedialnych do edycji zdjęć,

Termin realizacji
okres stażu

Sposób dokumentowania
wykaz dokumentów
teczka awansu zawodowego
prezentacje multimedialne
wykaz wykorzystanych programów

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć:

Zadania do realizacji
1. Pełnienie funkcji
opiekuna stażu
nauczyciela
kontraktowego

Formy realizacji:
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela odbywającego staż.
Dzielenie się doświadczeniem zawodowym

Terminy realizacji
okres stażu

Sposób dokumentowania
scenariusze zajęć,
potwierdzenie dyrektora

2. Opieka nad studentami odbywającymi praktyki w przedszkolu (w tym studentami zagranicznymi z programu AIESEC)

Formy realizacji
Zapoznanie studentów z organizacją pracy w przedszkolu
Udzielanie pomocy studentom zagranicznym w prowadzeniu zajęć w przedszkolu

Termin realizacji
okres stażu

Sposób dokumentowania
potwierdzenie dyrektora,

3. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów i pomocy edukacyjnych. Opracowywanie scenariuszy zajęć i innych materiałów edukacyjnych: historyjek obrazkowych, dekoracji
okres stażu baza materiałów

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Wymiana doświadczeń, pomysłów z innymi nauczycielami
Praca w zespołach koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

okres stażu

potwierdzenia dyrektora,

4. Publikacje własnych materiałów na stronie portali edukacyjnych. Zamieszczenie na stronie internetowej własnych publikacji: konspektów zajęć, planu rozwoju

okres stażu

zaświadczenie o publikacji

5. Praca w zespołach planujących i koordynujących udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
Uczestniczenie w konsultacjach zespołu

okres stażu

IPET

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
- opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:

Zadania do realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu edukacyjnego dla dzieci 5 i 6 letnich „Programowanie na bajkowym dywanie”

Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego rozwijającego umiejętności kodowania i programowania

okres stażu

program edukacyjny

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
- poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:

Zadania do realizacji
1. Prowadzenie obserwacji dzieci, poznanie sytuacji
rodzinnej wychowanków

Obserwacja dzieci
Rozmowy z rodzicami

okres stażu

karty obserwacji

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego

okres stażu

scenariusze zajęć,
zapis w dzienniku

3. Realizowanie programów wzbogacających pracę przedszkola Realizowanie programu wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

okres stażu

scenariusze zajęć

4. Uczestniczenie wraz
z dziećmi w różnych formach kultury

Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum,

okres stażu

dokumentacja wycieczek, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
- wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:

Zadania do realizacji
1. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Organizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami
Policji, Straży Pożarnej,

Organizowanie wycieczek do organizacji i instytucji lokalnych,

Przygotowanie dzieci do udziału w: konkursach, przeglądach artystycznych (min. MDK w Białymstoku),

Organizowanie wyjść tematycznych: poczta, sklep spożywczy, stragan warzywny

okres stażu

potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

2. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 12 w Białymstoku Współpraca z biblioteką szkolną w ramach akcji celem rozwijania u
dzieci zainteresowań czytelniczych

Nawiązanie współpracy z wychowawcą klasy I

okres stażu

potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia,

3. Współpraca ze strukturami samorządowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz edukacji Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Białymstoku

okres stażu

potwierdzenie dyrektora

4. Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych Wsparcie akcji charytatywnych prowadzonych na terenie przedszkola

Uczestniczenie w projektach i akcjach organizowanych przez stowarzyszenia (tj. Sprzątanie Świata, Cała Polska czyta Dzieciom, Światowy Dzień Autyzmu, zbiórka nakrętek, zbiórka baterii, Świąteczna Paczka, Góra Grosza)

okres stażu

podziękowania,
zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych

Diagnozowanie wybranych problemów i trudności edukacyjnych, wychowawczych u dzieci
Ustalenie metod pracy z dziećmi, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i psychofizycznych dziecka (IPET)
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów i trudności, realizacja IPET
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.

okres stażu

opis i analiza rozpoznanych i rozwiązywanych problemów

Za zgodą Dyrekcji plan może być modyfikowany.

Plan opracowała Zatwierdzenie planu
Data i podpis Data i podpis
..................................... ......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.