X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38810
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień
nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Dudek
Nazwa i adres szkoły:
Dyrektor placówki:
Data rozpoczęcia stażu: 05.09.2018r.
Czas trwania stażu: 05.09.2018 - 05.06.2020
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) ogłoszono dnia 22 maja 2018 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. historia od dnia 7 lipca 2003 r. rozdział 3a awans zawodowy nauczycieli,

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki , w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem placówki;
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce;
c. przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
3.Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora;
4.Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
5.Pogłębienie kontaktu z Uczniami i Rodzicami; nawiązanie współpracy z innymi Nauczycielami;
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
-samokształcenie, wewnątrz placówki, poza placówką. 

PLAN DZIAŁANIA
Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1 a, b, c
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Wrzesień 2018
Znajomość wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

2.Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy szkoły. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole. Udział w radach pedagogicznych.
Analiza dokumentacji szkoły
Prowadzenie dzienników i konspektów
Roczny Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej
wrzesień 2018
Cały okres stażu
Znajomość dokumentacji obowiązującej w szkole.
Wpisy do dziennika, notatki własne, listy obecności.

3.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Konsultacje związane z opracowaniem planu rozwoju zawodowego oraz ze sposobem realizowania zawartych w nim zobowiązań.
Wspólne opracowanie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
Poznanie zasad wzajemnej współpracy.
Cały okres stażu
Podpisanie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Scenariusze zajęć.

4. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Szkolenie BHP
Analiza regulaminu BHP i p/poż
Wrzesień 2018
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu
Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. Teczki stażysty

6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej
Opracowywanie miesięcznych planów zajęć.
Wpisy do dziennika zajęć.
Cały okres stażu
Prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, planów w postaci teczki wychowawcy

7. Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju; autoanaliza, autorefleksja.
Maj 2020
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku
Czerwiec 2020
Wniosek wraz z dokumentacją z realizacji stażu oraz potwierdzającą wykształcenie nauczyciela


Zgodnie z:§ 6 ust. 2 pkt. 2
Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.
- opracowanie konspektu zajęć,
- konsultacje, spotkania z opiekunem stażu,
- dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków,
- indywidualizacja nauczania
Dwa razy w miesiącu przez cały okres stażu
Konspekty z przeprowadzonych zajęć.
Wnioski własne.
Spostrzeżenia opiekuna stażu.

2. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Obserwowanie zajęć zgodnie z wytycznymi opiekuna stażu
Omówienie z opiekunem stażu obserwowanych zajęć
Dwa razy w miesiącu przez cały okres stażu
Samodzielnie sporządzony protokół z hospitowanych zajęć
Własne notatki

3. Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych
Stworzenie własnego warsztatu pracy.
Uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach.
Budowanie bazy materiałów, pomocy dydaktycznych, gazetek, testów, kart pracy w celu podniesienia poziomu pracy.
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych kursach.
Teczka stażysty:
scenariusze zajęć, uroczystości,
sprawozdania,
wykonane pomoce dydaktyczne, dyplomy, zaproszenia, karty pracy, prezentacje.

4. Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych
Aktywny udział w organizacji imprez okolicznościowych wewnątrz przedszkola
Współudział w realizowanych programach, projektach edukacyjnych i innowacji pedagogicznej prowadzonej w przedszkolu
Cały okres stażu
Zdjęcia z imprez i uroczystości

5. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
Październik 2018
Pedagogiczne portale internetowe

6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Samodzielne opracowanie pomocy dydaktycznych
Prowadzenie zajęć z pomocą tablicy multimedialnej
Cały okres stażu
Płyta CD z dokumentacją stażu
Wystawki prac dzieci
Zdjęcia na stronie internetowej szkoły


Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 3
Rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz indywidualizowanie nauczania

1. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dziecka
Prowadzenie obserwacji pedagogicznych
Uzupełnienie arkusza obserwacji
Współpraca z rodzicami, przekazywanie informacji i podjęcie konkretnych działań
Cały okres stażu
Arkusz obserwacji dziecka
Podpis rodzica pod kartą obserwacji potwierdzający zapoznanie się z informacją

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dziecka
Stała obserwacja dziecka i rozmowy indywidualne
Indywidualizacja pracy z dzieckiem
Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
Współpraca z logopedą i innymi nauczycielami
Przygotowanie dziecka do udziału w występach, konkursach
Cały okres stażu
Notatki
Arkusze obserwacji
Zaświadczenia o ukończonych kursach
Podziękowania za udział w konkursie, dyplomy

3. Indywidualne podejście do dziecka
Prowadzenie zajęć indywidualnych
Współpraca z innymi nauczycielami
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć
Scenariusze zajęć

4. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka tj. rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka Regularne rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi o bieżącej sytuacji dziecka
Organizowanie spotkań z rodzicami, zajęć otwartych, imprez okolicznościowych
Angażowanie rodziców w życie grupy np. organizacja wycieczek, uroczystości grupowych
Analiza dokumentacji dotyczącej dziecka np. orzeczenia, opinie wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
Cały okres stażu
Notatki ze spotkań z rodzicami, opiekunami prawnymi
Udokumentowanie zajęć, imprez okolicznościowych z udziałem rodziców w formie zdjęć i zamieszczenie ich na stronie szkoły bądź kronice przedszkola


Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4
Stosowanie w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

1. Przegląd literatury i publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii dotyczących współczesnych zagadnień wychowawczych. Wykorzystane wiedzy z dydaktyki podczas przeprowadzanych zajęć
Przygotowanie zajęć odpowiednich do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
Prowadzenie zajęć poprawnie pod względem metodycznym
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku
Scenariusze zajęć

2. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
Czytanie różnych pozycji pedagogicznych, psychologicznych
Cały okres stażu
Biblioteczka
Wykaz stron www


Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 5
Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego

1. Wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas szkoleń
Szkolenia według własnych potrzeb i placówki
Cały okres stażu
Zaświadczenia

2. Wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia dokumentacji przedszkolnej i podczas prowadzenia zajęć Właściwe prowadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
Plany miesięczne, scenariusze zajęć teczka wychowawcy


Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 6
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Tworzenie i opracowanie wszelkiej dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, sprawozdania, ogłoszenia
Cały okres stażu
Dokumenty w wersji elektronicznej.

2. Korzystanie z publikacji pedagogicznych
Zapoznanie się z artykułami pedagogicznymi, z czasopism dostępnych on-line
Cały okres stażu
Zapis w dokumentacji
Wykaz stron www

3. Współtworzenie strony internetowej grupy Motylki
Zamieszczanie zdjęć z imprez i uroczystości przedszkolnych na stronie szkoły
Cały okres stażu
Zdjęcia na stronie internetowej szkoły

4. Prowadzenie zajęć z pomocą tablicy multimedialnej
Prowadzenie zajęć
Cały okres stażu
Zdjęcia na stronie internetowej szkoły


Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 7
Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
Realizacja zajęć według przygotowanych scenariuszy
Hospitacja dwa razy w miesiącu
Omówienie zajęcia, zrealizowanie zamierzonych celów
Opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
Notatki własne

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Obecność i obserwacja na zajęciu dwa razy w miesiącu
Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne).
Omówienie z opiekunem stażu obserwowanych zajęć.
Zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć.
Cały okres stażu
Własne notatki

3. Analiza i samoocena swoich zachowań
Analiza własnych lekcji, notatek, rozmów pohospitacyjnych
Analiza przyczyn niepowodzeń i poszukiwanie rozwiązań
Akcentowanie mocnych stron i ich wzmacnianie
Cały okres stażu
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
Niepowtarzanie popełnionych błędów
Notatki własne


Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 8
Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

1. Poznanie środowiska dziecka
Analiza kart zgłoszeniowych, ze zwróceniem uwagi na ochronę danych osobowych
Zapoznanie się z dokumentacją obserwacji prowadzonej w przedszkolu
Rozmowa z opiekunem stażu
Cały okres stażu
Notatki własne.

2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka
Regularne rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi o bieżącej sytuacji dziecka o jego postępach i zachowaniu
Prowadzenie tablicy informacyjnej
Cały okres stażu
Notatki ze spotkań z rodzicami, opiekunami prawnymi.
Udokumentowanie zajęć, imprez okolicznościowych z udziałem rodziców w formie zdjęć i zamieszczenie ich na stronie internetowej.

3. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych
Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu , dekoracji sal
Udział w wycieczkach przedszkolnych
Udział w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych
Współudział w realizowanych programach, projektach edukacyjnych i innowacji pedagogicznej prowadzonej w przedszkolu
Cały okres stażu
Potwierdzenie nauczyciela współpracującego
Zdjęcia

4. Współpraca z rodzicami.
Spotkania z rodzicami oraz rozmowy indywidualne.
Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci.
Cały okres stażu
Lista obecności podczas spotkań, protokoły ze spotkań.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi
Cały okres stażu
Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.