X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38786
Przesłano:

Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Przedstawiam Państwu swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (matematyka).

Plan rozwoju zawodowego.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły.
3.Aktywny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych.
4.Współorganizacja konkursów dydaktycznych o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym.
5.Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
-wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
-praca z uczniem zdolnym
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
6. Przygotowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
-korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach i w życiu codziennym
-stosowanie tablicy interaktywnej w codziennej pracy
2.Wykorzystanie Internetu-korzystanie ze stron internetowych MEN, Profesor, Literka. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej- wykorzystanie MsOffice do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy, testów oraz materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych
2.Współpraca przy pracach komisji
3.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
4.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
5.Pedagogizacja rodziców-opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1.Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
-Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy dla gimnazjum zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły
2. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych , wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Współorganizowanie i przeprowadzanie konkursów matematycznych.
2.Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych
-organizowanie wycieczek
3.Współpraca z rodzicami uczniów. Systematyczne kontakty z rodzicami.
4.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
-Lektura literatury fachowej
5.Podjęcie i ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

1.Współpraca z instytucjami samorządowymi:
-Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
-Współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną
-Współpraca z Policją

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły

-Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodne z potrzebami własnymi i szkoły.

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.