X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38698
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciele kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Marta Bącler
miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Marta Bącler
posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie (specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście
opiekun stażu:
czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

Cel główny stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

Plan może ulec korekcie w trakcie trwania stażu.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
Obszar działań wynikający z rozporządzenia MENiS

Zadania, formy i sposoby ich realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

§ 7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
• Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym na stronach internetowych MEN.
• Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.

wrzesień 2016 r.

cały okres stażu

wrzesień 2016 r.
wrzesień 2016 r.
listopad 2016 r.

Kserokopie aktów prawnych; plan rozwoju zawodowego; zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Podpisanie kontraktu i omówienie planu współpracy.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli – konsultacje.
• Opracowanie scenariuszy zajęć.
• Dokonywanie analizy przebiegu zajęć.

wrzesień 2016 r.

wrzesień 2016 r.
cały okres stażu
(raz na dwa miesiące)

cały okres stażu

Kontrakt i harmonogram współpracy; wnioski z obserwowanych zajęć, wnioski z przeprowadzonych zajęć, scenariusze zajęć,

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego doskonalących wiedzę i umiejętności
• Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
• Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
• Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli. cały okres stażu zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały.
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
• Prowadzenie wpisów w dzienniku.
• Prowadzenie kart obserwacji dziecka.
• Sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami.
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
• sporządzanie miesięcznych planów pracy cały okres stażu Dzienniki zajęć, karty i arkusze obserwacji dziecka, protokoły z zebrań, plany współpracy z rodzicami, miesięczne plany pracy.
5. Doskonalenie i tworzenie własnego warsztatu pracy.
• Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych.
• Czytanie literatury pedagogicznej.
• Stosowanie w procesie dydaktycznym
aktywnych metod nauczania.
• Organizowanie zajęć otwartych.

Cały okres stażu

Dwa razy w roku szkolnym

Materiały oraz pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych, wykaz przeczytanych lektur.

6. Organizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych.

cały okres stażu

scenariusze uroczystości

7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.

Maj 2019 r.

Teczka zawierająca zebrane dokumenty, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
• Obserwacja, rozmowy z dziećmi.
• Opracowanie kontraktu grupowego.
• Przygotowanie dzieci do konkursów.
• Poznanie środowiska w jakim żyją, mieszkają dzieci.
• Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami, współpraca z trójką klasową .
• Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci. cały okres stażu Karty obserwacji dzieci, ankiety, kontrakt, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne, protokoły.

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Cały okres stażu

karty obserwacji dzieci, scenariusze zajęć, notatki własne.

3. Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem, logopedą przedszkolnym.
• Wspólne rozwiązywanie problemów.
• Kierowanie rodziców wraz z dzieckiem do pedagoga lub psychologa w miarę potrzeb.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów.

Cały okres stażu

opis i analiza podjętych działań, zgromadzone materiały, arkusze obserwacji dziecka.

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
• Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów.
• Organizowanie wycieczek po okolicy, wyjazdów do kina, parku.
• Organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej (poczta, apteka, sklep samoobsługowy, krawcowa, itp.)
• Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją .
• Udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek.
• Nawiązanie współpracy z rodzicami :
- spotkania indywidualne, zebrania klasowe, z trójką klasową;
-angażowanie rodziców w sprawy przedszkola.

Cały okres stażu

Zdjęcia, protokoły z zebrań z rodzicami, scenariusze spotkań.

5. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych.
• Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.
• Opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.

Cały okres stażu

Scenariusze imprez, zdjęcia.

6. Współpraca z innymi nauczycielami.
• Nawiązywanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek.

Cały okres stażu

Notatki własne.

7. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola.
• Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych.
• Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
• Pomoc w przygotowaniu i przedstawieniu bajki „ rodzice- dzieciom”.

Cały okres stażu

Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej oraz w pracy pedagogicznej.
• Opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej: plany miesięczne, karty pracy, zaproszenia, itp.
• Opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych: scenariusze zajęć, przygotowywanie pomoce dydaktyczne (obrazki, karty pracy, kolorowanki, historyjki obrazkowe, sylwety, itp.),
• przygotowywanie informacji dla rodziców, dyplomów.
• Korzystanie z Internetu (wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• Wymiana doświadczeń z nauczycielkami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
Tworzenie prezentacji multimedialnych.
• Wykorzystywanie na zajęciach płyt CD oraz DVD.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Korzystanie ze strony MENiS.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć,
przykładowe dyplomy, zaproszenia, itp.

Referaty,
Protokoły.

2. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego.
• Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych.
• Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.


Cały okres stażu

Zaświadczenie.

3. Komunikacja z rodzicami.
• Tworzenie tablic informujących, pisanie ogłoszeń, spotkania z rodzicami .

Cały okres stażu Zdjęcia, protokoły spotkań.


§ 7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz umiejętności wychowawczych.
• Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Studiowanie literatury przedmiotu.
• Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie .

cały okres stażu

potwierdzenie udziału (zaświadczenia)

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
• Pełnienie funkcji wychowawcy, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
• Opracowanie zasad zachowania się w sali, podczas wycieczki.
• Stosowanie w pracy nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, itp.).

cały okres stażu

Wpisy w dzienniku, ewentualnie – notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
• Analiza ustaw i rozporządzeń.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

cały okres stażu

Notatki własne,
ksero wybranych przepisów, rozporządzeń,
stosowanie poznanych przepisów w praktyce

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Przepisy BHP;

cały okres stażu

Notatki własne,
rzetelne stosowanie poznanych przepisów w praktyce.

3. Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść .
• Organizowanie wyjazdów, spacerów.
• Wypełnianie dokumentacji wycieczki

cały okres stażu

Karty wycieczki

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku.
.
• Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci.

cały okres stażu

notatki własne

5. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
• Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.

cały okres stażu

notatki własne

zatwierdzam do realizacji: plan opracowała: Marta Bącler ........................................ ........................................
(data i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.