X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38626
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Izabella Kownacka
nauczyciel języka polskiego

Data rozpoczęcia stażu – 03.09.2018 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2021 r.
-------------------------------------------------------------
Powinności nauczyciela do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 1 pkt 4

Zadania podejmowane w okresie stażu:
Przeprowadzenie co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności,
w miarę możliwości, nauczyciela - doradcy metodycznego
w zakresie tych zajęć lub nauczyciela - konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Forma realizacji :
Lekcje otwarte

-------------------------------------------------------------
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 1

Zadania podejmowane w okresie stażu
Umiejętność wykorzystania
w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się.

Forma realizacji
- Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod:
burzy mózgów, dyskusji
panelowej, studium przypadku , dramy, metody projektu, drzewka decyzyjnego, gier dydaktycznych.

- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e – booków, platformy edukacyjnej Fronter.

- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych,
Internetu, encyklopedii multimedialnej, elektronicznych słowników, komputerowych programów edukacyjnych,
projektora.

- Tworzenie filmów, animacji, komiksów, krzyżówek puzzli.

- Umieszczanie materiałów na portalu społecznościowym i grupie klasowej.

- Diagnozowanie możliwości ucznia, prowadzenie samooceny,
badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na
wejściu i wyjściu.
-------------------------------------------------------------

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 2

Zadania podejmowane w okresie stażu
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami
z innymi nauczycielami, w
tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności
dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w
ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Forma realizacji
- Przeprowadzenie zajęć dla nauczyciel w formie referatu i wykładu w ramach zespołu przedmiotowego.

- Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli oraz ich omówienie.

- Opracowanie i udostępnienie w Internecie, scenariuszy zajęć, testów, kart pracy.

- Prezentacja wyników i analizy egzaminu maturalnego z języka polskiego w ramach szkoleniowej rady pedagogicznej.

- Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji.
-------------------------------------------------------------
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 3

Zadania podejmowane w okresie stażu
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Forma realizacji
*Organizacja szkolnych, konkursów, imprez i projektów:
- konkurs „ Moja mała ojczyzna”;
- konkurs literacki „Obraz a słowo”;
- konkurs „ Fraszka – igraszka”;
- projekt „ Czytam seniorom”;
- projekt „ Przygoda z teatrem”,
- konkurs z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości „ Za co kocham Polskę” ?

- Zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu „Psia kość”.

- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

- Organizacja akcji charytatywnych:

- akcja biało – czerwony znicz na kresowe cmentarze;

- „Paczka dla kolegi”;

-„Pomoc ludziom starszym”;

- udział i współpraca w WOŚP;

- organizacja stoiska w szkole na „Jarmarku Bożonarodzeniowym”;

- organizacja akcji zbierania nakrętek;

- udział w akcji oddawania krwi i szpiku kostnego.

* Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

* Wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy zawodowej w trakcie studiów podyplomowych z zakresu „doskonalenia kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania
i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowych”.

* Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji inspektora społecznego na rzecz organizacji ZNP.
-------------------------------------------------------------
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 4 a

Zadania podejmowane w okresie stażu
Opracowanie i wdrożenie
programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze
specyfiką szkoły,
w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Forma realizacji
- Opracowanie i realizacja programu zajęć pozalekcyjnych.

- Opracowanie i realizacja programu pracy z uczniem nauczanym indywidualnie.

- Opracowanie i realizacja zespołowa programu wychowawczo - profilaktycznego.
-------------------------------------------------------------
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 4 b
Zadania podejmowane w okresie stażu
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Forma realizacji
- Wykonywanie zadań kuratora społecznego.

- Wykonywanie zadań
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
-------------------------------------------------------------

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.