X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38704
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Imię i nazwisko: ........................................
Szkoła: Miejska Szkoła Podstawowa
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014 – 31.05.2017 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr ...............................
Dyrektor Szkoły: mgr ...............................

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (...)

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
- Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
- Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
- Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Analiza programów nauczania.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy.
- Poszukiwanie nowych metod i form pracy.
- Zorganizowanie i dbanie o estetyczny wygląd klasy.

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy dla każdego ucznia w zależności od jego dysfunkcji.
- Stosowanie aktywizujących metod nauczania w procesie dydaktycznym oraz różnorodnych form pracy z uczniem dysfunkcyjnym.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych np. kart pracy, foliogramów, pokazów multimedialnych w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
- Organizowanie konkursów.
- Analizowanie wyników sprawdzianów i dokonywanie zmian w pracy dydaktycznej.
- Zasięganie opinii uczniów, rodziców na temat własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
- Wpisy w dziennikach klasowych.
- Prowadzenie dziennika zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów
- Obserwacja własna
- Rozmowy z uczniami oraz rodzicami.
- Wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej poświęconej zagrożeniom i problemom wychowawczym w naszej szkole.
2. Praca z uczniem zdolnym
- Branie udziału z dziećmi w konkursach organizowanych przez inne szkoły lub instytucje. Udział w przygotowywaniu uczniów do konkursów, wystąpień, spartakiad.
- Organizowanie i przygotowywanie imprez szkolnych.
- Pomoc uczniom w przygotowaniu gazetek ściennych
o różnorodnej tematyce.
3. Praca z uczniem słabym
- Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.
- Dostosowanie metod pracy oraz form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
- Współtworzenie indywidualnych programów dla uczniów z orzeczeniem.
4. Współpraca z rodzicami.
- Organizowanie wraz z wychowawcą klasy spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
- Dyżury nauczycielskie dla rodziców.
- Spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek.
5. Kontakty z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje dotyczące poszczególnych uczniów.
6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- Współorganizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjazdy klasowe do teatru, kina, muzeum itp.). Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek i wyjść pozaszkolnych
7. Udział w realizacji projektów profilaktycznych i edukacyjnych.
- Pomoc w organizacji oraz uczestnictwo w projekcie np. Sprzątanie świata.
- Przeprowadzenie akcji charytatywnej w klasach IV – VI
- na rzecz schroniska dla zwierząt.
8. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków uczniom.
- Opieka nad uczniami w czasie lekcji i poza lekcjami.
Sprawowanie dyżurów w czasie przerw między lekcjami.
§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Doskonalenie warsztatu pracy oraz wykorzystanie w przygotowaniu do zajęć technologii komputerowej.
- Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
- Przygotowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, sprawozdań oraz dokumentacji na komputerze.
- Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (tablicy multimedialnej, projektora).
- Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW.
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z wykorzystaniem programów komputerowych: „Progres”, „Porusz umysł”.
- Prowadzenie bloga klasowego.

2. Publikowanie własnych prac
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodo¬wego oraz sprawozdania z jego realizacji.
- Umieszczanie na stronach internetowych scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.

3. Wykorzystanie komputera przez uczniów.
- Prowadzenie zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych z wykorzystaniem ćwiczeń zamieszczonych przez wydawnictwo w Internecie.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.

- Udział w szkoleniach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- Stosowanie różnych form integracyjnych: wycieczki, spotkania klasowe (np. świąteczne), których celem jest wspieranie integracji między uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi.
- Rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
- Prezentowanie ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu.

3. Zapoznanie się z dokumentacją uczniów niepełnosprawnych i jej przeanalizowanie.
- Tworzenie modyfikacji programów dla uczniów z niepełnosprawnością na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Udział w pracach zespołów wychowawczych.
- Omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych.

5. Współpraca z nauczycielami – konsultacje.

- Współpraca z wychowawcą klasy w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych..
- Przygotowywanie i przedstawienie opinii odnośnie sytuacji uczniów niepełnosprawnych w klasie.
- Pomoc w dostosowaniu metod i form pracy na lekcji z dziećmi niepełnosprawnymi.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.
- Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych.
2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
- Śledzenie nowych przepisów prawa oświatowego.
- Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

3. Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu.
- Stosowanie aktów prawa oświatowego w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku oraz przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego

4. Analiza dokumentacji.
- Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela.
5. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursowej itp.
6. Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych

......................, dn.08.09.2014r. Plan sporządził:........................................

Plan zatwierdził:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.