X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38645
Przesłano:

Urządzenia elektryczne i ich przeznaczenie. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH PRZEPROWADZONYCH W KLASIE 1b

PROWADZĄCE: Iwona Włodarz, Halina Błoniarz
BLOK TEMATYCZNY: Mój dom
TEMAT DNIA: Urządzenia elektryczne i ich przeznaczenie. Zabawa dydaktyczna – rozpoznawanie za pomocą dotyku urządzeń domowych. Podział przedmiotów ze względu na źródło zasilania. Wypowiedzi dzieci na temat zastosowania różnych urządzeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo w trakcie posługiwania się nimi. Zaznajomienie z nazwami przedmiotów, które zostały zastąpione przez nowoczesne urządzenia elektryczne. Analiza wzrokowo – słuchowa wyrazów, wpisywanie poznanych liter. Układanie (z sylab) i odczytywanie nazw urządzeń elektrycznych. Zabawa „kalambury” – nazwy czynności wykonywanych przy użyciu różnorodnych urządzeń domowych. Praktyczne czynności prowadzące do dodawania i odejmowania. Symulacyjne rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Projektowanie i lepienie z plasteliny własnego urządzenia.

CELE OGÓLNE:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- rozwijanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych,
- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wzrokowej i poprawnego pisania poznanych liter,
- doskonalenie techniki czytania,
- wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów,
- kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się urządzeniami domowymi,
- nabywanie umiejętności wypowiadania się poprzez mimikę i ruch,
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i symulacyjnego rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- wyrabianie aktywnej postawy podczas zajęć.

CELE OPERACYJNE:
- wypowiada się pełnymi zdaniami na określony temat /wypowiada się prostymi zdaniami – P/,
- rozpoznaje i nazywa urządzenia używanie w domu dawniej i dziś/ rozpoznaje niektóre urządzenia – P/
- wie, jak należy bezpiecznie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi
- dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów/ dokonuje analizy i syntezy wzrokowej z pomocą nauczyciela - P/,
- układa wyrazy z sylab i odczytuje je/ dobiera podpisy do obrazków po wyróżnionej pierwszej literce – P/,
- poprawnie pisze poznane litery/ pisze poznane litery po śladzie – P/,
- rozpoznaje i nazywa cyfry, przelicza w zakresie 4,
- przedstawia ruchem czynności,
- rozpoznaje przedstawione poprzez pantomimę czynności,
- symuluje rozwiązanie zadania tekstowego używając konkretnych przedmiotów
- projektuje i wykonuje prace plastyczną,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach.
CELE TERAPEUTYCZNE:
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania innych (koncentracja uwagi),
- rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań,
- usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej,
- doskonalenie sprawności manualnych,
- wzmacnianie poprawnego zachowania się w czasie lekcji,
- poszerzanie pola widzenia (kinezjologia ed.).

STANDARDY WYMAGAŃ:
Czytanie
Uczeń odczytuje proste teksty podręcznikowe (1d),
Pisanie
Uczeń pisze czytelnie (5c),
Rozumowanie
Uczeń przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń (2),
Wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić używając odpowiednich argumentów (4),
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
Wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb (5.5),
Zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych (5.6),
Rozumie potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa (8b)

PODSTAWA PROGRAMOWA:
Treści nauczania i działania edukacyjne:
- rozmowy,
- swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów,
- uważne słuchanie wypowiedzi innych,
- zabawy i gry dramowe,
- głośne czytanie wyrazów,
- pisanie liter,
- liczenie (przeliczanie przedmiotów),
- urządzenia elektryczne – funkcje, bezpieczne użytkowanie,
- organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska),
- wielość środków komunikacji (język ciała),
- działalność plastyczna uczniów w różnych materiałach i technikach.

METODY:
- pogadanka,
- rozmowa,
- pokaz i obserwacja,
- ćwiczenia praktyczne.

FORMY PRACY:
- zbiorowa,
- grupowa jednolita,
- indywidualna zróżnicowana.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karty pracy (podręcznik „Ja i moja szkoła” cz.2, s.49),
- karty pracy wykonane przez nauczyciela,
- pudełko kartonowe,
- urządzenia elektryczne,
- przyrządy kuchenne,
- rozsypaka sylabowa,
- magnetofon, płyta CD
- kartoniki z nazwami czynności,
- plastelina, podkładki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Klasa Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
/Piotr Smaga/

1. Rozpoznawanie przedmiotów zmysłem dotyku.

Uczniowie wyjmują z pudełka kartonowego urządzenie domowe, rozpoznają dotykiem i nazywają je. Krótko charakteryzują ich zastosowanie. - jak klasa

2. Rozwiązanie zagadki, której rozwiązaniem jest – „prąd elektryczny”.
- słucha zagadki i jej rozwiązania

3. Podział przedmiotów ze względu na źródła zasilania. Karta pracy nr 1.
- z pomocą nauczyciela

4. Pogadanka na temat bezpiecznego posługiwania się urządzeniami zasilanymi prądem – ustalenie zasad. - jak klasa
5. Zapoznanie uczniów z nazwami przedmiotów, które zostały zastąpione przez nowoczesne urządzenia. Łączenie w pary ilustracji przedstawiających przedmioty o tym samym zastosowaniu. Podręcznik s. 49 - jak klasa
6. Układanie z sylab nazw urządzeń elektrycznych, wklejenie do zeszytu. Odczytanie wyrazów. - dobieranie podpisów do obrazków
7. Zabawa - kalambury. Dzieci w trakcie muzyki losują kartoniki z nazwami czynności i wykonują je wg własnego pomysłu. Pozostali uczniowie odgadują czynność i nazwę urządzenia przy pomocy, którego jest wykonywana. - jak klasa
8. Podział wyrazów na głoski, wpisywanie poznanych liter. Przeliczanie i wpisanie ilości liter. - z pomocą nauczyciela,
- pisanie liter po śladzie
9. Ćwiczenie rozwijające koncentrację i poszerzające pole widzenia – leniwe ósemki. - jak klasa
10. Poznanie budowy i zasad działania latarki elektrycznej. - jak klasa
11. Praktyczne czynności prowadzące do dodawania i odejmowania. Symulacyjne rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Wyznaczanie wyników dodawania i odejmowania poprzez inscenizowanie treści zadania z użyciem konkretnych przedmiotów. - wg indywidualnej instrukcji nauczyciela
12. Projektowanie i lepienie z plasteliny. Uczniowie według własnego pomysłu wykonują urządzenie ułatwiające pracę w domu. - jak klasa
13. Nauka tańca integracyjnego – „Pieczenie ciasta”. - jak klasa
14. Podsumowanie zajęć
- dokonanie oceny zajęć przez dzieci za pomocą symboli rysunkowych.,
- ocena uczniów za pracę podczas zajęć. - jak klasa
15. Zadanie pracy domowej. Domowniczek nr 11 - pisanie liter po śladzie, czytanie sylab

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.