X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38646
Przesłano:

Witaj wiosno! Scenariusz zajęć

Iwona Włodarz

Scenariusz zajęć zintegrowanych przeprowadzonych w klasie 2 „b”

Temat dnia:
Witaj wiosno!

Wprowadzenie do tematu dnia – rozwiązanie krzyżówki z hasłem „Witaj wiosno”.
Wypowiedzi na temat zmian zachodzących wiosną w przyrodzie, nazwy wiosennych miesięcy. Kolorowa karta pracy: układanie wierszy połówkowych, zagadek, dobieranie nazw kwiatów do opisu, układanie melodii do wiersza – prezentacja grup. Zabawy muzyczno-ruchowe. Rozwiązywanie zielonych zadań matematycznych. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu „Wiosna – przyroda budzi się do życia”. Samodzielne zredagowanie notatki na temat wiosny i zapisanie jej do zeszytu. Wykonanie wiosennej ilustracji inspirowanej wysłuchanym utworem A. Vivaldiego „Wiosna”. Śpiewanie piosenki „Wiosna tuż, tuż”

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
- wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów;
- doskonalenie umiejętności pisemnego wypowiadania się;
- kształcenie umiejętności redagowania krótkiego tekstu (notatka);
- rozwijanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych osób;
- wdrażanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie;
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
- pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej oraz wyobraźni;
- kształcenie umiejętności koncentracji;
- doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem;
- rozwijanie sprawności ruchowej, manualnej i percepcji słuchowej;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy;
- wyrabianie aktywnej postawy uczniów podczas zajęć;

Cele operacyjne:
Uczeń:
• Wypowie się pełnymi zdaniami na temat wielu zmian zachodzących wiosna w przyrodzie
• Czyta tekst ze zrozumieniem
• Układa i pisze zdania oznajmujące
• Redaguje krótka notatkę wybierając z tekstu najważniejsze informacje
• Rozwiązuje złożone zadania tekstowe
• Słucha wypowiedzi innych uczniów
• Potrafi w skupieniu wysłuchać utworu muzycznego
• Wykona środkami plastycznymi ilustrację inspirowaną wysłuchaną muzyką
• Wypowie się prostymi zdaniami na temat niektórych zmian zachodzących wiosną w przyrodzie
• Czyta fragment tekstu ze zrozumieniem
• Układa zdania oznajmujące z rozsypanki wyrazowej i przepisuje je (Konrad 3 zdania, Piotr 1)
• Rozwiązuje proste zadania tekstowe
• Słucha wypowiedzi innych uczniów
• Potrafi w skupieniu wysłuchać utworu muzycznego
• Wykona środkami plastycznymi ilustrację inspirowaną wysłuchaną muzyką

Cele terapeutyczne:
- usprawnianie funkcji analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego;
- wzbogacanie wiedzy ogólnej;
- motywowanie do nauki, wzmacnianie wiary we własne możliwości;
- rozładowywanie napięcia podczas zabaw ruchowych;
- doskonalenie grafomotoryki i sprawności manualnej;
- wdrażanie do samodzielnej pracy;

Standardy wymagań:
Czytanie;
Uczeń;
- odczytuje proste teksty podręcznikowe (1.1d);
Pisanie;
Uczeń;
- pisze notatkę w formie kilku zdań (2.1d);
- formułuje wypowiedzi ze świadomością celu – pyta i odpowiada (2.2a);
- buduje tekst poprawny kompozycyjnie przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych ( 2.3);
- dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu: dostosowuje zapis do formy wypowiedzi, pisze czytelnie (2.5);
Rozumowanie;
Uczeń;
- wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić (3.4);
- opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu wyrażeniem arytmetycznym (3.5a);
- rozpoznaje charakterystyczne cechy zjawisk, przemian, elementów środowiska (3.6);
- ustala sposób rozwiązania zadania (3.8);
Wykorzystanie wiedzy w praktyce;
Uczeń;
- posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku (5.1)
- wykorzystuje w sytuacjach praktycznych właściwości liczb (5.5)
- rozumie potrzebę stosowania zasad postępowania w środowisku przyrodniczym (5.8e);

Podstawa programowa:
Treści nauczania i działania edukacyjne;
- przyroda w otoczeniu dziecka p.p4;
- rozmowy p.p10;
- swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów p.p11;
- opowiadanie i opisywanie p.p12;
- uważne słuchanie wypowiedzi innych p.p15;
- czytanie wyrazów, zdań i tekstów p.p18;
- czytanie ciche ze zrozumieniem p.p19;
- pisanie wyrazów, zdań p.p21;
- przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów powiązane z uzupełnianiem i przekształcaniem p.p22;
- pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni p.p24;
- działania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie) p.p28;
- matematyzowanie sytuacji konkretnej, rozwiązywanie zadań tekstowych i łatwych zadań złożonych p.p30;
- obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych p.p32;
- formy ochrony środowiska przyrodniczego p.p33;
- organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska) p.p42;
- działalność plastyczna uczniów p.p43;
- ekspresja i autoekspresja p.p46;
- ruch i muzyka p.p51;
- percepcja utworów muzycznych p.p52;
- gry i zabawy ruchowe p.p53;

Dzieci z dysfunkcjami – te same treści nauczania i działania edukacyjne z wyjątkiem
p.p18 – czytanie wyrazów, zdań i fragmentu tekstu;
p.p19 – czytanie ciche ze zrozumieniem fragmentu tekstu;
p.p30 – rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych;

Metody:
- pogadanka;
- rozmowa;
- praca z tekstem;
- pokaz i obserwacja;
- aktywizujące;
- metoda ćwiczeń praktycznych;

Formy:
- zbiorowa;
- indywidualna jednolita i zróżnicowana
- grupowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
- kaseta „Zwiastuny wiosny”;
- zagadki;
- krzyżówka;
- utwór A. Vivaldiego „Cztery pory roku”;
- gazety;
- kaseta z piosenką i akompaniamentem;
- rozsypanka wyrazowo-zdaniowa;
- kolorowe motyle;
- ilustracje kwiatów i ptaków;
- kolorowe karty pracy;
- zielone zadania;

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu dnia – losowanie kolorowych motylków
2. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „Witaj wiosno”(odgadywanie zagadek słownych, muzycznych, obrazkowych)
• Powiem po prostu nie zawile skromny, lecz piękny jest (zawilec)
• Jeszcze prawie nic nie kwitnie ani w polu, ni w ogrodzie, a on przebił śnieg (przebiśnieg)
• Przebiśniegi, krokusy, sasanki, zawilce to chronione ................
• Małe, szare, aksamitne kulki przytulone do brązowej gałązki (bazie)
• Gniazdko z błota lepi pod dachu okapem. Przylatuje wiosną, aby uciec latem (jaskółka)
• Plecie i przeplata trochę zimy, trochę lata (kwiecień)
• Odgłosy bocianów – zagadka słuchowa
• Młody góral w górach chwycił się za głowę, gdy zobaczył w śniegu kwiaty fioletowe (krokus)
• Przyleciał szary ptaszek nad polem zaśpiewa jak dzwonek. Znają go dobrze dzieci. To jest (skowronek)
• W krótkiej nazwie kwiatków mieszczą się „sanki”, a te kwiatki kwitną w marcu, w mroźne ranki (sasanka)
• Co buduje każdy ptak, by chować tam pisklęta, tylko .......................... o tym nie pamięta

3. Wypowiedzi dzieci na temat zmian zachodzących wiosna w przyrodzie
- kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna
- przypomnienie wiosennych miesięcy
4. Kolorowe karty pracy
- karta pracy żółta – układanie wiersza o wiośnie z rozsypanych fragmentów zdań, układanie melodii do wiersza
- karta pracy zielona – układanie wiersza połówkowego i nadanie mu tytułu
- karta pracy biała – na podstawie krótkiego opisu kwiatów dobieranie odpowiedniej nazwy, podpisanie, kolorowanie kwiatów zgodnie z opisem
- karta pracy różowa – rozwiązanie zagadki, układanie i zapisanie zagadki lub rymowanki na temat wybranego zwiastuna wiosny

5. Zabawa muzyczno-ruchowa – taniec integracyjny „Pada deszcz”
6. Prezentacja poszczególnych grup

Modyfikacja materiału dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych

7. Rozwiazywanie zielonych zadań Rozwiązywanie zadań tekstowych
z treścią jednodziałaniowych
- rozdanie kart pracy „zielone zadania”
- rozwiązywanie zadań złożonych
- prezentacja zadań na forum klasy
- sprawdzenie

8. Zabawa ruchowa „Pierwsze kwiaty” na tle cichej muzyki.
Dzieci kładą się na dywanie. Nauczyciel opowiada, a dzieci wykonują opisane czynności:
Jest zimno, kwiaty śpią pod śniegiem (dzieci przykryte gazetami). Robi się cieplej, śnieg topnieje. Pierwsze kwiaty – zwiastuny wiosny zaczynają kiełkować (przebijają głową gazety), rosną, stają się coraz większe (głośniejsza muzyka) wypuszczają łodygę (dzieci prostują się) wypuszczają liście (rozkładają ręce)

9. Ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem Ciche czytanie fragmentu tekstu ze
„Wiosna – przyroda budzi się do życia” zrozumieniem

10. Samodzielne zredagowanie notatki Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
na temat wiosny i zapisanie jej do i przepisanie ich do zeszytu (Konrad 3 zdania
zeszytu Piotr 1)

11. Wysłuchanie utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku – wiosna”
12. Wykonanie wiosennej ilustracji inspirowanej wysłuchanym utworem
13. Prezentacja prac – wystawka
14. Śpiewanie piosenki „Wiosna tuż, tuż”
15. Podsumowanie zajęć – ewaluacja
Samodzielne wypełnienie przez dzieci kart ewaluacji – Oceń sam
Oceń sam
Przeczytaj uważnie pytania i podkreśl wybraną przez siebie odpowiedź.
Każda odpowiedź będzie dobra, jeżeli będzie zgodna z Twoimi odczuciami.
- Czy chciałbyś przeżyć podobne zajęcia jeszcze raz?
TAK NIE NIE WIEM
- Czy udział w zajęciach poszerzył Twoją wiedzę na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną?
TAK NIE NIE WIEM
- Czy chętnie uczestniczyłeś w zajęciach?
TAK NIE NIE WIEM

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.