X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38644

Program wychowawczy dla klasy I

PROGRAM WYCHOWAWCZY
DLA KLASY I

I Założenia programowe

1. Program powstał w oparciu o założenia, iż wysiłki podejmowane przez dzieci przynoszą efekty, jeśli:
- zajęcia dostosowane będą do potrzeb dzieci,
- środowisko klasowe jest przyjazne dziecku,
- szkoła stworzy odpowiednie warunki do realizacji założonych zadań.
2. Program umożliwia szerokie i pozytywne oddziaływanie na uczniów. Szczególną uwagę zwraca na integrację i stosunki interpersonalne.
3. Program jest dostosowany do poziomu dzieci 7 –letnich.

II Cele
Celem pracy wychowawczej jest zintegrowanie zespołu klasowego i stworzenie dzieciom możliwości prawidłowego funkcjonowania w społeczności szkolnej oraz rozwijania umiejętności komunikowania się z kolegami i osobami dorosłymi w sposób akceptowany społecznie.
Program zakłada:
- zorganizowanie zespołu klasowego,
- kształtowanie troski o estetykę sali,
- kształtowanie postaw społecznych dzieci,
- świadome uczestnictwo w obchodach świąt i uroczystości,
- działania na rzecz ochrony przyrody,
- troskę o wyniki w nauce uczniów,
- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,
- wdrażanie do życia towarzyskiego i kulturalnego,
- uczestnictwo w wycieczkach i wypoczynku,
- wdrażanie do bezpiecznego korzystania z dróg,
- wykorzystanie komputera do działań wychowawczych.

III Działania wychowawcze

1. Integracja zespołu klasowego. Zorganizowanie dyżurów.
• gry i zabawy integracyjne w celu wzajemnego poznania z kolegami i koleżankami,
• spacer po szkole w celu zapoznania uczniów z budynkiem szkolnym i pracownikami szkoły,
• zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów,
• ustalenie zadań dla dyżurnego,
• zapoznanie z prawami dziecka na podstawie Genewskiej Konwencji Praw Dziecka.
2. Porządkowanie sali. Troska o sprzęt szkolny i pomoce.
• ozdabianie klasy roślinami doniczkowymi,
• oznaczanie szafek na pomoce,
• wykonywanie dekoracji na tablicach,
• praktyczne korzystanie ze sprzętu znajdującego się w klasie,
• urządzenie kącików: czystości, przyrodniczego, ciekawej książki, naszych prac.
3. Kształtowanie stosunków interpersonalnych: uczeń – uczeń, uczeń – wychowawca. Prace społeczne.
• ćwiczenia dramowe: wzajemny szacunek, okazywanie uczuć: koleżeństwo, przyjaźń, sytuacje konfliktowe,
• kulturalna współpraca z innymi,
• wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
4. Udział w uroczystościach szkolnych.
• aktywny udział w apelach szkolnych,
• porządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej, składanie kwiatów, palenie zniczy na grobach,
• udział w uroczystościach klasowych i szkolnych:
- ślubowanie uczniów kl. I,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Święto Niepodległości,
- Spotkanie wigilijne,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Powitanie Wiosny,
- Dzień Matki,
- Dzień Dziecka.
5. Świadoma dbałość o przyrodę.
• udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”,
• zorganizowanie klubu przyjaciół przyrody (dokarmianie zwierząt i ptaków zimą, opieka nad roślinami klasowymi, obserwowanie przyrody w różnych porach roku),
• utrzymywanie w czystości terenu wokół szkoły.
6. Okresowa analiza wyników nauczania i wychowania. Praca z uczniem mającym trudności w nauce. Praca z uczniem zdolnym.
• zapoznanie uczniów z zasadami oceny wiadomości i zachowania,
• podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu,
• zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
• systematyczne kontakty wychowawcy z rodzicami,
• udział uczniów w konkursach, uroczystościach szkolnych.
7. Higiena osobista i higiena otoczenia. Higiena psychiczna. Higiena pracy i nauki.
• zasady higienicznego trybu życia,
• udział w programie promocji zdrowego uzębienia dla uczniów klas pierwszych,
• utrzymywanie ładu i porządku na stoliku,
• porządkowanie terenu wokół szkoły: zbieranie papierków, grabienie liści,
• wspólne układanie planu pracy i wypoczynku dzieci,
• gry i zabawy na świeżym powietrzu,
• przestrzeganie zasad BHP w szkole,
• ćwiczenia prawidłowej postawy podczas nauki,
• pokaz prawidłowego sposobu noszenia tornistra,
8. Wyrabianie kultury życia społecznego.
• składanie życzeń koleżankom i kolegom z klasy, nauczycielom,
• wspólne oglądanie filmów,
• kulturalne spożywanie posiłków w szkole,
• udział w obchodach Dnia Śniadanie Daje Moc,
• uczestnictwo w zabawach szkolnych,
• okazywanie szacunku ludziom starszym,
• używanie słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
9. Wycieczki, wypoczynek dzieci.
• organizowanie wycieczek pieszych po najbliższej okolicy,
• wycieczki krajoznawcze,
• gry i zabawy na świeżym powietrzu.
10. Bezpieczne korzystanie z dróg.
• rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa na drodze,
• praktyczne poznanie 5 zasad przechodzenia przez jezdnię,
• zasady jazdy rowerem po drodze publicznej,
• bezpieczne korzystanie z komunikacji autobusowej (ćwiczenia praktyczne),
• spotkanie z policjantem; pogadanka na temat zachowania się dzieci na drodze oraz korzystania z komunikacji autobusowej,
• noszenie znaczków odblaskowych przy tornistrze.
11. Wykorzystanie komputera do spędzania czasu wolnego.
• praktyczne ćwiczenia korzystania z komputera,
• wykorzystanie programów multimedialnych na zajęciach wychowawczych,
• współpraca z kolegami podczas gry na komputerze.

IV Procedury osiągania celów

Realizacja treści wychowawczych opiera się na metodach aktywizujących sferę emocjonalną uczniów w trakcie:
• obserwacji
• spacerów, wycieczek
• występów artystycznych
• zabaw i gier
• prac użytecznych
• ćwiczeń dramowych
• konkursów
Do realizacji programu wykorzystywane są następujące środki dydaktyczne:
• filmy
• książki i czasopisma
• zdjęcia
• gry
• materiały papiernicze
• komputer
Współpraca z rodzicami obejmuje wywiadówki, zebrania, kontakty indywidualne i wizyty domowe oraz współdziałanie podczas przygotowywania imprez i wycieczek.
Na początku roku szkolnego odbywa się zebranie organizacyjne, na którym wybierana jest Rada Rodziców oraz omawiana jest organizacja uroczystości ślubowania uczniów klasy I.
W ciągu roku szkolnego odbywają się wywiadówki i półwywiadówki.
W razie potrzeby wychowawca może kontaktować się z rodzicami indywidualnie.
Na zebrania z rodzicami wychowawca przygotowuje referaty i pogadanki na interesujące rodzica tematy.
Rodzice chętnie współpracują z wychowawcą w organizowaniu uroczystości i wycieczek.

V Przewidywane osiągnięcia uczniów

Uczeń:
• zna imiona kolegów i koleżanek,
• zna budynek szkoły i jego pracowników,
• zna obowiązki i prawa ucznia,
• wie, jakie zadania ma dyżurny,
• umie opowiedzieć o prawach dziecka.
• zwraca uwagę na estetykę klasy
• wie, gdzie znajdują się przybory szkolne,
• umie korzystać z tablic dydaktycznych,
• szanuje własność osobistą i cudzą,
• umie dekorować salę.
• umie zachować się kulturalnie w różnych sytuacjach,
• szanuje kolegów i nauczycieli,
• umie zachować się w sytuacji konfliktowej,
• chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły.
• chętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
• umie zachować się na cmentarzu,
• umie współpracować w zespole podczas przygotowań do występu.
• wie, jak dbać o środowisko,
• z zapałem uczestniczy w sprzątaniu świata,
• dokarmia ptaki i zwierzęta zimą,
• aktywnie uczestniczy w porządkowaniu otoczenia,
• umie dbać o rośliny doniczkowe.
• zna kryteria ocen nauki i zachowania,
• chętnie pomaga kolegom w nauce,
• uczestniczy w zajęciach wyrównawczych,
• stara się osiągać lepsze wyniki w nauce,
• aktywnie bierze udział w konkursach i uroczystościach.
• zna zasady zdrowego odżywiania,
• umie dbać o czystość,
• systematycznie dba o zęby,
• umie posprzątać na stoliku,
• umie skorzystać z planu,
• chętnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu,
• zna i stosuje zasady bezpieczeństwa,
• umie prawidłowo siedzieć w ławce,
• prawidłowo nosi tornister.
• umie złożyć życzenia koledze, mamie,
• umie kulturalnie spożywać posiłki,
• umie zgodnie i wesoło bawić się z kolegami,
• zna zasady dobrego wychowania,
• ustępuje miejsca starszym w autobusie,
• często używa słów: przepraszam, proszę, dziękuję,
• okazuje szacunek starszym.
• zna rodzinną miejscowość,
• potrafi być przewodnikiem po swojej wsi,
• rozpoznaje rośliny i zwierzęta w środowisku,
• umie bawić się z kolegami,
• bezpiecznie zachowuje się podczas imprez.
• zna zasady bezpiecznego korzystania z dróg,
• zna i stosuje zasady przechodzenia przez jezdnię,
• umie jeździć rowerem po drodze publicznej,
• bezpiecznie i kulturalnie korzysta z komunikacji autobusowej.
• zna zasady korzystania z komputera i świadomie z niego korzysta,
• umie współpracować z kolegami.

VI Ewaluacja programu

Ewaluacji podlega:
• użyteczność programu dla rozwijania umiejętności i kształtowania postaw
dzieci,
• atrakcyjność programu dla dzieci.
Narzędziami do zbierania informacji są:
• obserwacje zachowania się uczniów,
• prace plastyczne uczniów,
• anonimowe ankiety.
Wyniki ewaluacji służą do udoskonalenia programu.
Przykładowa ankieta:

Anonimowa ankieta dla uczniów klasy I
„Ja i moja klasa”

Chcę się dowiedzieć, czy lubisz swoją klasę. Spróbuj odpowiedzieć na wszystkie pytania tak, jak myślisz i czujesz. Nie podpisuj ankiety.
Wskazówki
W pytaniach 1 i 5 otocz kółkiem wybraną liczbę od 1 do 6. W pozostałych pytaniach zaznacz kółkiem wybraną odpowiedź i uzupełnij w miejscu kropek.

1. Czy lubisz chodzić do swojej klasy?
nie lubię 1 2 3 4 5 6 bardzo lubię

2. Kiedy w klasie jest najprzyjemniej?
Najprzyjemniej jest, gdy ........................................
........................................
3. Jakie zajęcia najbardziej lubisz?
• Najbardziej lubię ........................................
........................................
• Dlaczego je lubisz? ........................................
........................................
• Nie ma takich zajęć?
4. Jakich zajęć nie lubisz?
• Najbardziej nie lubię ........................................
........................................
• Dlaczego ich nie lubisz? ........................................
........................................
• Lubię wszystkie zajęcia.

5. Czy lubisz swoich kolegów z klasy?
nie lubię 1 2 3 4 5 6 bardzo lubię
6. Z iloma kolegami z klasy chciałbyś pojechać na wycieczkę?
• Z wszystkimi kolegami z klasy
• Chciałbym pojechać z ............ kolegami
• Z żadnym kolegą z klasy
7. Jak myślisz, ile z tych dzieci chciałoby z Tobą pojechać?
• Wszystkie
• Niektóre: ........................................
• Nikt
• Nie wiem
Dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.