X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38625

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Oleśnicy

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanna Leśniak
nauczyciel języka niemieckiego

Data rozpoczęcia stażu – 03.09.2018 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2021 r.
........................................

Powinności nauczyciela do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 1 pkt 4

Zadania podejmowane w okresie stażu
-Prowadzenie co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji • -Lekcje otwarte
- opis, analiza i ewaluacja

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 1

Zadania podejmowane w okresie stażu
-Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
-Prowadzenie zajęć języka niemieckiego z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących: metoda projektu, praca z komputerem, tabletem, smartfonem, fotoekspresja
-Umieszczanie materiałów na stronach www
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, platformy edukacyjnej Moodle, Fronter
-Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, atlasów multimedialnych, słowników online, komputerowych programów edukacyjnych, projektora
-Wykorzystanie na lekcji filmów, animacji, komiksów, itp.
-Projektowanie scenariuszy lekcji opartych na serwisach internetowych, tj. Youtube czy społecznościowych, tj. Facebook, WhatsApp
-Prowadzenie lekcji, konstruowanie zadań domowych z wykorzystaniem programów multimedialnych (Kahoot, Quizizz, Padlet, Learning Apps, kody QR, Answer Garden, Pic Collage)
-Diagnozowanie możliwości, wiedzy, przyrostu umiejętności ucznia poprzez testy diagnozujące na początku i końcu roku szkolnego
(Udział w kursach, szkoleniach,współpraca ze szkolnym koordynatorem strony internetowej,bieżące dokształcanie się w zakresie multimediów,bieżąca analiza testów, sprawdzianów, diagnoz oraz prowadzenie dokumentacji)

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 2

Zadania podejmowane w okresie stażu
-Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w
ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
-Zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów, kontraktowych
-Ukończenie szkolenia „Nauczyciel mianowany w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego”
-prowadzenie szkoleń koleżeńskich w w/w zakresie
-Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu innowacyjnych metod nauczania dla nauczycieli języków obcych w ramach spotkań zespołu przedmiotowego
-Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć, testów, filmów edukacyjnych
-Publikowanie materiałów edukacyjnych w czasopismach oświatowych, Internecie
-Prezentacja wyników i analizy egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w ramach rady pedagogicznej
-Publikacja internetowa „Planu rozwoju zawodowego”(platforma EDUX)

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 3

Zadania podejmowane w okresie stażu
-Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
-Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji i umiejętności w pacy zawodowej
-Organizacja szkolnych konkursów, imprez, projektów
-konkurs polsko- niemiecko języczny na przygotowanie albumu pt. „Moja mała ojczyzna”
-Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego
-Współpraca z Samorządem Uczniowskim
-Przygotowanie obchodów z ok. Święta Edukacji Narodowej
-Przygotowanie konkursu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ( kartka z życzeniami dla Polski)
-Przygotowanie uczniów do konkursów językowych różnych szczebli
-Pełnienie w szkole funkcji koordynatora w ramach akcji charytatywnej „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
(zbiórka zniczy)
-Zorganizowanie szkolnej akcji „Prezent od św. Mikołaja” skierowanej do dzieci z Domu Dziecka w Bierutowie
-Współpraca z MOPS-em w ramach działań związanych ze wspieraniem seniorów w powiecie oleśnickim (Akcja „Poczytaj mi...”)
-Zorganizowanie jarmarku bożonarodzeniowego
(Przekazanie dochodu na rzecz wybranej akcji charytatywnej)
-Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa
-Ukończenie studiów podyplomowych „Doskonalenie Kompetencji Wychowawczych”
-Ukończenie szkolenia w ramach „Sieci Współpracy i Samokształcenia” skierowanego do nauczycieli języków obcych
(Przeprowadzenie szkolenia w ramach spotkań zespołu przedmiotowego)
-W ramach zadań dodatkowych pełnienie funkcji protokolanta rad pedagogicznych

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 4 a

Zadania podejmowane w okresie stażu
-Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczo-profilaktycznych
-Prowadzenie zespołu wyrównawczego z języka niemieckiego skierowanego szczególnie do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
-Praca w zespole opracowania i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
-Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych (zespołu wyrównawczego z języka niemieckiego)
-Opracowanie programu działań wychowawczo- profilaktycznych, związanych ze zwalczaniem otyłości i propagowaniem zdrowego stylu życia wśród młodzieży „Jedz zdrowo”
(zorganizowanie spotkania z dietetykiem)

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego - § 8 ust. 3 pkt 4 b

Zadania podejmowane w okresie stażu
-Wykonywanie zadań koordynatora wolontariatu
-Wykonywanie zadań kuratora społecznego
-Opracowanie regulaminu i planu działań wolontariatu
(Koordynowanie szkolnego wolontariatu „Psia kość”,współpraca z organizacją „Oleśnickie Bidy”)
-Wykonywanie zadań kuratora społecznego
(Zdobycie kwalifikacji,współpraca z sądem,współpraca z MOPS-em)

Opracowała Joanna Leśniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.