X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38554

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

I. DANE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA
1. Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Przybylska – Ratajczak
2. Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie
3. Wymiar zatrudnienia: w pełnym wymiarze
4. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

II. POWINNOŚCI NAUCZYCIELA KONTRAKOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (§ 7ust. 1 pkt 1-4)

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien:
• uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
• doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
• prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
• przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela – doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (§7 ust. 2 pkt 1-8)
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1. uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2. umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
3. umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
4. umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
5. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
6. umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
7. umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
8. umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

IV. PLAN ROZWOJU ZWODOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MEN W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

WYMAGANIE 1:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§7 ust. 2 pkt 1)
Lp.
Sposoby realizacji wymagania
Termin realizacji
Uwagi
(Tabela - red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
• Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- udział w warsztatach online dotyczących awansu zawodowego.
wrzesień 2018

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- omówienie i ustalenie przebiegu stażu;
- ustalenie zasad współpracy;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
wrzesień 2018

3.Systematyczne poszerzanie wiedzy oraz umiejętności zawodowych w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy:
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły:
• udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia rad pedagogicznych, WDN),
• udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty, konferencje);
- studiowanie literatury z zakresu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- analiza rynku wydawniczego i monitorowanie nowości w obszarze materiałów edukacyjnych
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- obserwacja i wyciąganie wniosków z zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. okres stażu

4.Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań szkoły:
- systematyczny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz spotkaniach zespołu samokształceniowego Kształcenie i wychowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
- organizowanie oraz pomoc w realizowaniu szkolnych imprez i wydarzeń (m.in. dzień wybranego kraju europejskiego, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa).
okres stażu

5.Wykonywanie innych przydzielonych obowiązków:
- udział w pracach zespołu zadaniowego ds. RODO;
- protokołowanie posiedzeń zespołu samokształceniowego;
- prowadzenie zajęć dodatkowych – Szkolny Klub Europejski „Podróżnik”;
- promowanie szkoły w środowisku poprzez przygotowanie uczniów i udział w konkursach szkolnych i konkursie międzyszkolnym „Podróżujemy po Europie”. okres stażu
6.Organizowanie wydarzeń klasowych i wycieczek:
- organizowanie uroczystości klasowych;
- organizowanie spacerów edukacyjnych oraz wycieczek celem umożliwienia uczniom poznania bliższego i dalszego środowiska oraz uatrakcyjnienia sposobu zdobywania wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację;
- przygotowanie informacji z życia klasy na stronę internetową szkoły.
okres stażu

7.Inne wynikające z potrzeb.
okres stażu

WYMAGANIE 2:
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
(§7 ust. 2 pkt 2)

1.Diagnoza umiejętności i wiadomości uczniów:
- analiza dokumentacji uczniów;
- nawiązanie współpracy z rodzicami;
- obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
- rozmowy indywidualne.
okres stażu

2.Rozszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów:
- bieżąca obserwacja uczniów w różnych sytuacjach;
- systematyczna współpraca z rodzicami:
• indywidualne konsultacje,
• włączanie rodziców w organizację uroczystości i wydarzeń klasowych,
• zachęcanie rodziców do udziału w wydarzeniach szkolnych i akcjach charytatywnych,
• systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych uczniów,
• przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
• wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów edukacyjno – wychowawczych;
- współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką i innymi specjalistami (według potrzeb).
okres stażu

3.Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów:
- uwzględnianie wyników diagnozy przy planowaniu pracy wychowawczo – dydaktycznej;
- indywidualizacja procesu nauczania stosownie do rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;
- rozwijanie zainteresowań uczniów i przygotowanie ich do udziału w konkursach zgodnie z zainteresowaniami;
- współpraca z organizacjami szkolnymi (SU, 56 DHW „Jagódki”, SKO);
- współpraca z innymi nauczycielami (w razie potrzeb – pracownikami PPP lub innymi specjalistami) w celu rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych;
- udzielanie wskazówek oraz przygotowywanie materiałów do pracy w domu dla zainteresowanych rodziców.
okres stażu

4.Inne wynikające z potrzeb. okres stażu

WYMAGANIE 3:
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia. (§7 ust. 2 pkt 3)

1.Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wykorzystania metod aktywizujących:
- konsultacje w zakresie stosowania metod aktywizujących z opiekunem stażu i innymi nauczycielami;
- poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących zastosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez samokształcenie.
okres stażu

2.Wykorzystanie metod aktywizujących w codziennej pracy z uczniem:
- stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu i odkrywaniu;
- wybór i dostosowanie odpowiednich metod aktywizujących z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów (metoda eksperymentu, drama, gry dydaktyczne, czytanie uczestniczące i inne);
- tworzenie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych;
- organizowanie przestrzeni do aktywnej edukacji i dbanie o właściwe relacje społeczne w grupie. okres stażu

3.Inne wynikające z potrzeb. okres stażu

WYMAGANIE 4:
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy. (§7 ust. 2 pkt 4)

1.Wstępna ewaluacja warsztatu pracy:
- dokonanie autorefleksji nad własnym warsztatem pracy;
- opracowanie arkusza samooceny.
wrzesień 2018

2.Bieżące dokonywanie oceny podejmowanych działań edukacyjno – wychowawczych:
- autorefleksja dotycząca podejmowanych działań;
- analiza prowadzonych zajęć pod kątem realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych oraz efektywności wykorzystanych pomocy dydaktycznych;
- wypełnianie arkusza samooceny po każdym półroczu.
okres stażu

3.Słuchanie i uwzględnianie w pracy wskazówek innych osób:
- refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez opiekuna stażu i dyrektora placówki po obserwacji przeprowadzonych zajęć oraz wykorzystanie wniosków do dalszej pracy;
- analiza ankiet wypełnianych przez nauczycieli uczestniczących w zajęciach otwartych;
- analiza ankiet wypełnionych przez rodziców;
- wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej.
okres stażu

4.Analiza wyników obserwacji i ocen uczniów pod kątem efektywności pracy:
- analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania uczniów;
- analiza ocen opisowych, Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, stopnia realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, kart diagnostycznych, arkuszy ocen zachowania.
okres stażu

5.Inne wynikające z potrzeb.
okres stażu

WYMAGANIE 5:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
(§7 ust. 2 pkt 5)

1.Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia:
- spotkania w ramach zespołu samokształceniowego – wymiana pomysłów, dzielenie się wiedzą na temat szkoleń oraz kursów, rozmowy dotyczące wybory materiałów edukacyjnych;
- przygotowanie referatów na posiedzenia rady pedagogicznej;
- organizacja zajęć otwartych;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas różnych form doskonalenia zawodowego.
okres stażu

2.Dzielenie się swoimi zasobami:
- udostępnianie ciekawych materiałów i pomocy dydaktycznych innym nauczycielom;
- udostępnianie ciekawych pomysłów na portalu internetowym dla nauczycieli. okres stażu
3.Inne wynikające z potrzeb.
okres stażu

WYMAGANIE 6:
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§7 ust. 2 pkt 6)

1.Poznanie środowiska uczniów:
- analiza wypełnianych przez rodziców ankiet dotyczących sytuacji rodzinnej uczniów;
- indywidualne rozmowy z rodzicami;
- współpraca z pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką.
okres stażu

2.Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci:
- w przypadku potrzeby udzielenia uczniowi lub jego rodzinie pomocy, nawiązanie współpracy z właściwą instytucją.
według potrzeb

3.Uwzględnianie w swoich działaniach problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego z uwzględnieniem działań profilaktycznych w obszarze problemów społecznych
i cywilizacyjnych:
• podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
• wdrażanie uczniów do działań proekologicznych,
• kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych;
- prowadzenie pogadanek dla rodziców na temat współczesnych problemów cywilizacyjnych;
- promowanie i udział w akcjach charytatywnych.
okres stażu

4.Inne wynikające z potrzeb.
okres stażu

WYMAGANIE 7:
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§7 ust. 2 pkt 7)

1.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego:
- analiza:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.),
• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),
• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
• wybranych Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej regulujących funkcjonowanie szkoły.
okres stażu

2.Bieżące śledzenie zmian w prawie oświatowym:
- gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów prawnych;
- aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego poprzez śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MEN oraz wybranych portali oświatowych;
- analiza zmian w obowiązującej dokumentacji szkolnej (Statut, Plan Rozwoju Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Regulaminy i inne regulujące funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie).
okres stażu

3.Realizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa:
- upowszechnianie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem;
- zapoznawanie rodziców z istotnymi dla uczniów zmianami w prawie oświatowym;
- aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych.
okres stażu

4.Inne wynikające z potrzeb.
okres stażu

WYMAGANIE 8:
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
(§7 ust. 2 pkt 8)

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej:
- przygotowywanie dokumentacji szkolnej (plany wynikowe, program wychowawczo – profilaktyczny klasy, WOPFU, IPET i inne wynikające ze specyfiki placówki);
- przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (pomoce, karty pracy, scenariusze zajęć, tematyczne prezentacje multimedialne);
- wykorzystanie programu „Mówik” do tworzenia symboli i tablic do komunikacji alternatywnej;
- korzystanie z zasobów portali edukacyjnych podczas przygotowywania zajęć (naszelementarz.men.gov.pl/, www.superkid.pl/, epedagogika.pl i inne);
- utrzymywanie e-mailowego kontaktu z gronem pedagogicznym i rodzicami.
okres stażu

2.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i narzędzi multimedialnych:
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów Word i Paint podczas zajęć rozwijających kreatywność;
- wykorzystywanie podczas zajęć filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych;
- korzystanie w pracy dydaktycznej z zasobów Internetu oraz multimedialnych programów edukacyjnych;
- wykorzystanie narzędzi multimedialnych do rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych uczniów.
okres stażu

3.Wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbyciem stażu:
- dokumentowanie przebiegu stażu;
- publikowanie materiałów w Internecie;
- korzystanie z zasobów portali edukacyjnych;
- udział w e-konferencjach, szkoleniach online;
- zredagowanie sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego.
okres stażu

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.