X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38603
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Martyna Adamska
Placówka oświatowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Luboniu
Im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego (od 1.09.2015 – 31.08.2016)
2. Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum
Od 1.09.2016 do 31.05.2018r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 rok
Data zakończenia stażu: 31.05.2018 rok
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
1. mgr Matalewska Violetta (SP1 Luboń)
2. mgr Dominika Krymuza (NDSP Bonum Futurum)
Dyrektor placówki oświatowej:
1. mgr inż. Grzegorz Anioła (SP1 Luboń)
2. mgr Marietta Śliwa (NDSP Bonum Futurum)

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z gronem pedagogicznym.
3. Udział w pracy zespołu ewaluacyjnego szkoły.
Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej i spotkań zespołu ewaluacyjnego
Lista obecności

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
1. Współorganizacja i opieka podczas dyskotek kl.3.
2. Zapewnianie wsparcia i pomocy przy realizacji różnych zadań samorządu uczniowskiego.
Cały okres stażu Lista obecności, potwierdzenie,
notatki
3. Realizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania Ocenianie uczniów wg kryteriów w nim zawartych Cały okres stażu
Notatka
Karty zachowania uczniów

4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
1. Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjazdy klasowe do teatru, kina, muzeum itp.).
2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
Cały okres stażu Zapisy w dzienniku

5. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków uczniom
Opieka nad uczniami w czasie lekcji i poza lekcjami Sprawowanie dyżurów w czasie przerw między lekcjami
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły
Cały okres stażu
Notatki

2. Udział w pracach zespołu edukacji wczesnoszkolnej
Udział w przygotowywaniu analiz wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz programów naprawczych
Wymiana doświadczeń, przygotowanie konkursów i imprez szkolnych
Cały okres stażu
Notatki

3. Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego
Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych dotyczących edukacji wczesoszkolnej
Cały okres stażu Potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,(...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie MEN 01.12.2004r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
4. Napisanie wniosku o kontynuowanie stażu.
Wrzesień
2015 rok.
Cały okres stażu
Wrzesień 2015r.
Wrzesień 2016r.
Notatki własne
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Wniosek o kontynuowanie stażu.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
1. Gromadzenie dokumentacji.
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Podczas stażu
Maj 2018r.
Czerwiec 2018 rok
Świadectwa, zaświadczenia, scenariusze.
Sprawozdanie.
Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów, kart pracy, pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
Segregator z materiałami, zdjęcia

2. Prowadzenie dokumentacji
Wpisy w dzienniku zajęć.
Przygotowanie planu wychowawczego klasy.
Współpraca z rodzicami.
Na bieżąco
Dziennik zajęć
Plany pracy

3. Współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Podczas stażu
Kontrakt.
Plan rozwoju zawodowego.
Harmonogram współpracy.
Scenariusze zajęć, karty pracy.

4. Współpraca z psychologiem szkolnym
Spotkania z rodzicami, konsultacje, omawianie problemów uczniów.
Podczas stażu
Notatki,

5. Obserwacja zajęć Hospitacje (dyrektor, psycholog).
Podczas stażu
Arkusz hospitacyjny,
Notatki.

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Obserwacja.
Zebrania z rodzicami.
Spotkania indywidualne z rodzicami.
Przeprowadzenie ankiet.
Cały okres stażu
Notatki.
Protokoły zebrań
Ankiety

2 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja.
Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Organizowanie spotkań
Przedstawicielami
ciekawych zawodów.
Organizowanie wycieczek dla dzieci, które rozwijają ich horyzonty.
Prowadzenie kółka (np. czytelniczego lub z odysei umysłu)
Na bieżąco
Notatki
Adnotacje w dzienniku zajęć.
Scenariusze
Zdjęcia

3 Udział w realizacji programów profilaktycznych
Cała polska czyta dzieciom.
Sprzątanie świata.
Inne
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Notatki
Zdjęcia

4 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją.
Nawiązanie z Zespołem Szkół w Tulcach.
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku zajęć
Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym
Zdjęcia

5 Organizowanie i przygotowywanie imprez szkolnych
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
Praca z dziećmi.
Wg harmonogramu
Scenariusze.
Adnotacje w dzienniku zajęć.
Zdjęcia.

6 Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej.
Udział w warsztatach i szkoleniach.
Surfowanie w Internecie.
Cały kres stażu
Spis literatury
Zaświadczenia,
Notatki.

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.

3. Komputerowe opracowywanie:
• Scenariuszy i konspektów zajęć.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy).
• Przygotowanie informacji dla rodziców.

4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).

5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

6. Umiejętne korzystanie z eDziennika.

7. Szkolenie z obsługi windows 10.
Cały okres stażu
Plany pracy
Karty obserwacji
Scenariusze
Wykaz stron internetowych

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron ucze.pl, MEN, www.literka.pl, awans-zawodowy.org., portaloswiatowy.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
6. Dokumentowanie przebiegu stażu.
7. Prowadzenie zajęć komputerowych, raz w tygodniu, klasa 2.
Wrzesień 2015
Cały okres stażu
Spis wykorzystanych stron internetowych.
Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.

3.Publikacje w Internecie

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.
Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego
Scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Wykaz książek i czasopism
Spis stron internetowych

2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku
Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia

3 Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
1. Prezentowanie referatów, prezentacji multimedialnych podczas spotkań z rodzicami.
2. Aktywny udział w dyskusjach problemowych w ramach zespołu edukacji wczesnoszkolnej
Cały okres stażu
Wykaz tematyki spotkań
Własne notatki
4. Praca koncepcją daltońską
Prowadzenie lekcji zgodnie z założeniami koncepcji daltońskiej
Od październik 2016r.
Zdjęcia, notatki, scenariusze

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1 Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Cały okres stażu
Wykaz aktów prawnych
2 Studiowanie dokumentacji szkolnej Dokładna analiza dokumentów szkoły– statutu, planów, regulaminów i programów.
Cały okres stażu
Notatki
Wykaz dokumentów

3 Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Cały okres stażu
Adnotacje w dziennikach zajęć
Programy wycieczek

3 Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 6 do 9 lat
Cały okres stażu
Wykaz literatury

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.