X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38529

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Magdalena Jacyk
Nazwa szkoły: Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Typ prowadzonych zajęć: zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Staż pracy pedagogicznej: 12 lat

Kwalifikacje zawodowe:
1. Studia licencjackie w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową.
2. Studia magisterskie w zakresie pedagogiki kształcenia zawodowego.

Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2018r.
Czas trwania stażu:2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu:31.05.2021r.
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu:..........................
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:..................
Termin posiedzenia komisji kwalifikacyjnej:........................................
Termin nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego:.....................................

Cele:
1. Doskonalenie warsztatu pracy oraz poszukiwanie aktywizujących metod nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Realizowanie zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki w celu doskonalenia swojej pracy.
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
4. Rozwijanie szeroko rozumianej integracji ze środowiskiem lokalnym.
5. Tworzenie właściwego klimatu współpracy z wychowankami oraz gronem pedagogicznym.

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin realizacji
(Tabela - red.)

1. Stosowanie metod aktywizujących ucznia.

Uatrakcyjnianie zajęć poprzez stosowanie różnych metod aktywizujących ucznia oraz form pracy z uwzględnieniem zaspakajania indywidualnych potrzeb uczniów.
Scenariusze zajęć
Na bieżąco

2. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informatycznej
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych: scenariusze lekcji, teksty, prezentacje multimedialne, pomoce dydaktyczne, opracowanie okolicznościowych zaproszeń, dyplomów, podziękowań dekoracji - gazetki.
2. Pozyskiwanie z Internetu materiałów dydaktycznych i informacyjnych o zmianach w prawie oświatowym.
3.Wykorzystanie komputera na zajęciach z uczniami z głęboką niepełnosprawnością.
4. Korzystanie z poczty e-maile i komunikatorów.
5. Śledzenie nowości wydawniczych z zakresu pedagogiki specjalnej.
6. Zamawianie książek przez księgarnie internetowe.
7. Przesyłanie materiałów zainteresowanym nauczycielom drogą mailową.
8. Dokumentowanie całości pracy z wykorzystaniem komputera.
9. Publikowanie materiałów na stronach internetowych.
Załączone dokumenty
Materiały uzyskane z Internetu
Spis stron najczęściej odwiedzających
Całość dokumentacji
Strony internetowe
Przez okres stażu
Na bieżąco
W okresie stażu
Na bieżąco

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

1. Organizowanie i udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli Opracowanie programu WDN.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Program WDN
Konspekty
Zgodnie z harmonogramem
Przez okres stażu

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, zajęć dla praktykantów.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami.
Scenariusze zajęć
Notatki własne.
W trakcie stażu

3. Współudział w organizacji i prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli kształcenia specjalnego 1. Prowadzenie warsztatów
a) opracowanie programu spotkań
b) wygłaszanie referatów
c) prowadzenie dyskusji

Program warsztatów
Scenariusze zajęć
Referaty
W trakcie trwania stażu

4. Opracowanie i udostępnienie materiałów własnych w Internecie.
Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.
Strona internetowa
Wrzesień 2018

5. Dzielenie się wiedzą na spotkaniach zespołu samokształceniowego 1. Aktywne uczestnictwo w zespole samokształceniowym:
a) opracowanie harmonogramu spotkań
b) wygłoszenie referatu
c) prowadzenie dyskusji
Całość dokumentacji
W trakcie trwania stażu

7. Opracowanie publikacji dotyczących pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
1. Opracowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą.
2. Upowszechnianie na forum szkoły ciekawych rozwiązań, pomysłów dotyczących pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Potwierdzenie
Październik 2019

8. Działania interdyscyplinarne
Współpraca z innymi nauczycielami:
a) organizacja uroczystości szkolnych i świątecznych
b) opracowanie scenariuszy oraz programów wycieczek
c) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
Scenariusze imprez
Program wycieczek
W okresie stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Kontynuowanie współpracy z Gminną Biblioteką w Wielkich Oczach
Organizowanie wystaw prac wykonanych przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Przygotowanie wystawy:
a) zgromadzenie potrzebnych materiałów do wykonania prac
b) wykonanie prac plastycznych
c) ekspozycja prac wykonanych przez uczniów z zespołów rewalidacyjno - wychowawczych
Potwierdzenie
W okresie stażu

2. Podejmowanie działań promujących SOSW w środowisku.
1. Angażowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
2. Projektowanie kart świątecznych wysyłanych do instytucji oraz osób zaprzyjaźnionych.
W trakcie stażu
3. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych Ukończenie studiów podyplomowych zakresu autyzmu. Dyplom
Rok szkolny
2018/2019
4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje wychowawcze i doskonalące wiedzę. Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje).
Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia
W okresie stażu
5. Poszukiwanie sponsorów Pozyskiwanie sponsorów: przygotowanie prezentów z okazji św. Mikołaja oraz upominków na Dzień Dziecka.
Podziękowania
W okresie stażu
6. Współorganizowanie uroczystości i imprez Udział w organizowaniu uroczystości wynikających z kalendarza imprez.
Scenariusze
Zgodnie z kalendarzem
7. Stwarzanie sytuacji do aktywnego włączania się w pomoc innym. Współudział w akcjach:
- proekologiczne – „ Zbieramy zużyte baterie”
- charytatywne - zbieranie nakrętek.
W trakcie trwania stażu
8. Kontynuowanie współpracy z personelem Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie
1. Konsultowanie się z siostrami zakonnymi oraz opiekunami prawnymi dzieci w celu ustalenia kierunku oddziaływań rewalidacyjno – wychowawczych.
2. Prowadzenie otwartych zajęć – przybliżanie stosowanych metod pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim.
W trakcie trwania stażu
9. Współorganizowanie konkursów. Organizowanie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego. Sprawozdanie W trakcie stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów dla uczniów głęboko upośledzonych umysłowo Przygotowanie indywidualnych programów dla uczniów z zespołów rewalidacyjno – wychowawczych
a) wdrożenie
b) ewaluacja
c) wnioski.
Zatwierdzone programy
W okresie stażu
2. Podjęcie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym
1. Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki specjalnej dotyczącej dzieci głęboko upośledzonych umysłowo.
2. Opracowanie harmonogramu zajęć rewalidacyjno – wychowawczych prowadzonych z dziećmi w stopniu głębokim.
Wybrane recenzje książek i czasopism
Harmonogram zajęć
Przez cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4 b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela stażysty
1. Wdrażania do pracy w zawodzie, zapoznanie z dokumentami obowiązującymi w szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania.
2. Współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.
3. Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych.
4. Umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przeze mnie zajęć oraz obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
5. Dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem; omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela.
Zaświadczenie dyrektora
W roku szkolnym 2018/2019 2019/2020

§ 8 ust. 3 pkt 4 d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

1. Opracowanie programu na rzecz doskonalenia swojej pracy
Przygotowanie programu autorskiego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Program
W trakcie trwania stażu

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.