X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38431
Przesłano:

Program zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Program zajęć
dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych

I Ogólne założenia programu

Program ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej.

II Cele edukacyjne

Cel główny:
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych,
• wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III.
Cele szczegółowe:
• indywidualizacja nauczania,
• rozwijanie umiejętności i zainteresowań matematycznych,
• kształtowanie pojęć matematycznych,
• zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych,
• ułatwianie dzieciom umiejętności liczenia poprzez ćwiczenie koncentracji uwagi i rozwijanie spostrzegawczości,
• umożliwianie uzyskiwania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami matematycznymi
w życiu codziennym,
• wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samooceny,
• wyrabianie poczucia własnej wartości,
• motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce,
• wyrabianie umiejętności współpracy z rówieśnikami.

III Procedury osiągania celów

W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywa aktywność i chęć dziecka do pracy. W tym celu należy dobrać odpowiednie metody, formy, środki i zasady pracy.
Metody:
• aktywizujące: problemowa, zadań twórczych,
• gry i zabawy dydaktyczne,
• ćwiczenia.
Formy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.
Środki dydaktyczne:

• karty pracy,
• liczmany,
• figury geometryczne,
• zegary,
• kalendarze,
• geoplany,
• termometry,
• klocki matematyczne,
• plansze matematyczne,
• domino,
• liczby puzzle,
• liczydła kolorowe liczby,
• schody liczby,
• wieża liczb,
• felix,
• logigramy,
• miasto liczb,
• hip – hop,
• fala matematyczna,
• liczydło.

Zasady pracy z dziećmi:
• indywidualizacja – dobór metod i środków w zależności od potrzeb i możliwości uczniów,
• stopniowanie trudności – przechodzenie od zadań prostych do złożonych,
• systematyczność – modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka i powtarzanie ich.

IV Wymagania wstępne dla uczestników

Uczniowie wykazujący trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

V Czas trwania zajęć i ich organizacja

Liczba godzin: 30 godz. po 45 min

VI Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych

1. W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:
• porównywanie liczebności zbiorów,
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni i na kartce,
• rozróżnianie prawej i lewej strony ciała,
• dostrzeganie symetrii i rysowanie drugiej figury geometrycznej,
• kontynuowanie regularnego wzoru w prostych motywach (szlaczki),
• rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koła, kwadratu, prostokąta i trójkąta,
• rysowanie odcinków o podanej długości.

2. W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:
• liczenie w przód i w tył od podanej liczby po 1,
• zapisywanie liczb cyframi,
• liczenie dziesiątkami,
• porównywanie liczb,
• dodawanie i odejmowanie liczb (na konkretach),
• mnożenie i dzielenie liczb,
• sprawdzanie wyników dodawania za pomocą odejmowania, mnożenia za pomocą dzielenia,
• rozwiązywanie zadań tekstowych z jednym działaniem.

3. W zakresie pomiaru:
• mierzenie długości, szerokości i wysokości przedmiotów posługując się np. linijką,
• ważenie przedmiotów i porównywanie ich ciężkości,
• odczytywanie wskazań zegara,
• odczytywanie temperatury na termometrze,
• nazywanie dni tygodnia i miesięcy w roku,
• odczytywanie dat w kalendarzu.

4. W zakresie obliczeń pieniężnych:
• poznanie monet i banknotów,
• wykonywanie prostych obliczeń pieniężnych.

VII Plan nauczania zawierający tematykę zajęć oraz ich wymiar

1. Porównywanie liczebności zbiorów – 1h
2. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni i na kartce – 2h
3. Rozróżnianie prawej i lewej strony ciała – 1h
4. Dostrzeganie symetrii i rysowanie drugiej połowy figury geometrycznej. – 2h
5. Kontynuacja regularnego wzoru w prostych motywach – szlaczki – 2h
6. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych na rysunku i w otoczeniu – 1h
7. Rysowanie odcinków o podanej długości – 1h
8. Liczenie w przód i w tył od podanej liczby po 1 – 1h
9. Zapisywanie liczb cyframi – 1h
10. Liczenie dziesiątkami – 1h
11. Porównywanie liczb – 1h
12. Dodawanie i odejmowanie liczb – 2h
13. Sprawdzanie wyników dodawania za pomocą odejmowania – 1h
14. Mnożenie i dzielenie liczb – 2h
15. Sprawdzanie wyników mnożenia za pomocą dzielenia – 1h
16. Rozwiązywanie zadań tekstowych z jednym działaniem – 1h
17. Mierzenie długości, szerokości i wysokości przedmiotów – 1h
18. Ważenie przedmiotów. Porównywanie ciężkości – 1h
19. Odczytywanie wskazań zegara – 2h
20. Odczytywanie temperatury na termometrze – 1h
21. Nazywanie dni tygodnia i miesięcy w roku – 1h
22. Odczytywanie dat w kalendarzu – 1h
23. Rozpoznawanie i nazywanie monet i banknotów – 1h
24. Wykonywanie prostych obliczeń pieniężnych – 1h

VIII Zakładane efekty i rezultaty

• uczniowie rozwiną swoje zainteresowania matematyczne,
• zrozumieją, że zabawy matematyczne mogą być ciekawą formą spędzania wolnego czasu,
• rozwiną umiejętności współpracy w grupie.
• uczniowie wyrównają braki w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych.

IX Ewaluacja

W procesie ewaluacji mogą zostać wykorzystane następujące narzędzia:
• karty pracy,
• testy,
• obserwacje pedagogiczne,
• ankiety dla uczniów i rodziców,
• rozmowy z dziećmi i rodzicami.

X Literatura

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
- J. Hanisz „Geometryczne doświadczenia uczniów klas I-III”.
- A. Ludwa „Wesoły świat matematyki”.
- H. Moroz „Zabawy i gry dydaktyczne”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.