X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38293
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

Program zajęć wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci nauczania zintegrowanego z trudnościami edukacyjnymi w zakresie aktywności polonistycznej i matematycznej, jest zgodny z treściami "Podstawy programowej". Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

CELE EDUKACYJNE.

Cel główny:

- głównym celem na etapie edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Nabywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Cele szczegółowe:

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki.
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych.
- ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej.
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
- dostosowanie wymagań dla możliwości dziecka.
- poznanie potrzeb.
- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości.
- wprowadzanie atrakcyjnych form, metod i zasad pracy.
- planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce.

Realizacja programu prowadzona będzie:

- na zajęciach zintegrowanych kl. I – III
- na zajęciach wyrównawczych.
- na zajęciach dodatkowych

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć pracy dziecka. Ważne jest aby dobrać odpowiednie techniki, metody i zasady pracy:

- Indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów (dla każdego inne)
- Zasada stopniowania trudności (przechodzenie od prostych zajęć do złożonych).
- Zasada systematyczności : indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka, eksponowanie osiągnięć dziecka w innych dziedzinach działalności.

Metody i techniki aktywizujące:

- burza mózgów - praca z podręcznika
- zabawa na hasło - puzzle
- inscenizacje
- gry dramowe
- gry dydaktyczne z samokontrolą.

TREŚCI PROGRAMOWE

Ćwiczenie w czytaniu i opracowywaniu tekstów:

- ćwiczenie percepcji wzrokowej,
- ćwiczenie percepcji słuchowej,
- ćwiczenie percepcji słuchowo-wzrokowej,
- nauka czytania sylab, łączenia sylab w wyrazy, wyrazów, zdań i tekstów,
- doskonalenie techniki głośnego, poprawnego i wyrazistego czytania,
- wdrażanie do cichego czytania ze zrozumieniem,
- ustalenie kolejności zdarzeń w opowiadaniu,
- wyszukiwanie najważniejszych fragmentów,
- cechy bohaterów tekstów,
- ocena postaci,
- bohaterowie główni i drugoplanowi,
- miejsce akcji czytanek,

Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu:

-ćwiczenia manualno- graficzne,
- wypowiedzi uczniów na tematy bliskie dzieciom,
- opowiadanie ulubionych bajek, baśni,
- opowiadanie treści tekstów i ilustracji,
- wypowiadanie się całymi zdaniami,
- bogacenie słowniczka uczniów,
- przedstawianie różnych sytuacji w inscenizacjach i grach dramowych,
- formułowanie pytań do tekstu,
- nadawanie tytułów obrazkom i fragmentom tekstów,
- omawianie treści obrazków,
- ćwiczenia sprawności manualnej,
- ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania,
- nauka pisania liter, sylab, mieszczenia się w liniaturze,
- prawidłowe odtwarzanie i przepisywanie tekstu literami pisanymi,
- ćwiczenia w kształtnym pisaniu,
- stosowanie wielkiej litery,
- prawidłowe układanie i pisanie zdań z rozsypanek sylabowych, wyrazów i zdaniowych,
- pisanie odpowiedzi na pytania,
- pisanie zdań na temat przedmiotów i obrazów,
- opisywanie przedmiotów, porównywanie,
- tworzenie i próby pisania swobodnych tekstów,
- pisanie zaproszenia, listu, życzeń,
- przyspieszenie tempa pisania,
- pisanie w zeszycie w szerokie linie.

Ćwiczenie gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku.

- podział wyrazów na mówione głoski, pisane litery,
- wyróżnianie samogłosek i spółgłosek,
- sylaba, dwuznaki, spółgłoski miękkie-rozpoznawanie i stosowanie,
- rodzaje zdań, wielka litera na początku zdania, kropka, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania,
- rozpoznawanie poznanych części mowy, wyszukiwanie ich w tekście,
- stosowanie wielkiej litery,
- pisownia wyrazów z "ó" i "rz" wymiennym,
- pisownia wyrazów z "ó" i "rz" niewymiennym,
- pisownia wyrazów z "rz" po spółgłoskach,
- pisownia wyrazów z " ż" wymiennym i niewymiennym.
- pisanie wyrazów z " h",
- kolejność alfabetyczna wyrazów,
- liczba pojedyncza i mnoga,
- czasy czasowników,
- nauka korzystania ze słownika ortograficznego,

Aktywność matematyczna:

- porównywanie przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy, porządkowanie przedmiotów,
- rozpoznawanie figur geometrycznych,
- porównywanie liczebności zbiorów,
- liczenie przedmiotów,
- zapisywanie liczb za pomocą cyfr: jednocyfrowych, dwucyfrowych, trzycyfrowych, czterocyfrowych, prawidłowe odczytywanie,
- porównywanie liczb,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego na konkretach i w pamięci,
- rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000,
- dodawanie i odejmowanie typu 100 + 200, 250 + 30, 800 – 400, 950 – 30 ,
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie,
- układanie treści zadań do ilustracji,
- mnożenie i dzielenie w zakresie 30,
- ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb w zakresie 100 na konkretach, zastępowanie mnożenia dodawanie jednakowych składników.
- umiejętne i szybkie korzystanie z liczydła.
- algorytmy dodawania, odejmowania, sposobem pisemnym,
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie pomocą nauczyciela,
- pisanie dat,,
- algorytmy mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową wykonywane pomocą nauczyciela.

Zadania nauczyciela

- poznanie swoich uczniów, rozpoznanie trudności w nauce oraz umiejętne im zapobieganie.
- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji i życzliwości.
- pełnienie roli przewodnika, osoby wspierającej działania uczniów.
- wprowadzenie atrakcyjnych form i metod pracy.
- wzmacnianie wiary we własne siły.
- dążenie do osłabienia u dziecka poczucia mniejszej wartości przez podkreślenie jego zalet pozwalających na uzyskanie sukcesu.
- uwzględnienie w pracy poleceń wykazanych w opinii poradni psych. – pedag.
- stosowanie pochwały nawet za najmniejszy sukces, szczególnie w przypadku bezradności w trudnych sytuacjach.
- dostosowanie wymagań do możliwości dziecka.

Ocena osiągnięć uczniów.

Ocenianie uczniów ma charakter opisowy i jest ujęty w całorocznej ocenie opisowej.

Nauczyciel:

- obserwuje postępy dziecka na prowadzonych zajęciach,
- obserwuje zaangażowanie i wkład pracy uczniów w wykonanie zadania,
- poznaje zainteresowania dzieci,
- ocenia wyniki postępów w formie pochwał,

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

- umie przeprowadzić analizę i syntezę słuchową wyrazów,
- umie coraz ładniej i płynniej czytać,
- rozumie potrzebę doskonalenia techniki czytania,
- umie przeczytać ze zrozumieniem krótki tekst,
- potrafi wyodrębnić najważniejsze zdarzenia w tekście,
- wyodrębnia miejsce akcji oraz bohaterów.
- umie wypowiadać się krótkimi i prostymi zdaniami na różne tematy,
- potrafi opowiedzieć z pomocą nauczyciela bajkę,
- chętnie bierze udział w inscenizacjach,
- potrafi formułować pytania i na nie odpowiadać,
- umie opowiedzieć treść obrazków,
- zna wszystkie litery i prawidłowo łączy je,
- prawidłowo pisze w liniaturze,
- stosuje poznane zasady ortograficzne podczas pisania,
- rozumie potrzebę korzystania ze słowniczka ortograficznego,
- stara się pisać starannie i bez błędów,
- wie jak opisać przedmiot,
- umie opisywać przedmioty przy pomocy pomocniczych pytań,
- potrafi napisać krótki swobodny tekst,
- zna zasady pisania listu, zaproszenia , życzeń,
- stara się przyspieszyć tempo pracy,
- umie podzielić wyrazy na głoski, litery, sylaby,
- zna i potrafi wyodrębnić samogłoski, dwuznaki, spółgłoski miękkie,
- zna zasady pisania różnych rodzajów zdań,
- rozpoznaje poznane części mowy,
- zna alfabet,
- umie porządkować wyrazy w kolejności alfabetycznej,
- potrafi rozpoznawać czasy czasownika,
- wyodrębnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników , czasowników,

Aktywność matematyczna:

- umie porównać przedmioty pod względem wyróżnionej cechy,
- zna figury geometryczne,
- umie liczyć przedmioty,
- potrafi zapisywać za pomocą cyfr liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe, trzycyfrowe, czterocyfrowe,
- umie zapisane liczby odczytać,
- umie w pamięci dodawać i odejmować w zakresie 10,
- umie dodawać i odejmować w zakresie 20 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- umie dodawać i odejmować w zakresie 100 w pamięci lub na konkretach ,
- zna sposoby ułatwiające dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
- potrafi dodawać i odejmować w zakresie 1000 - zad. typu 100+200, 800-300,
- stara się samodzielnie rozwiązać proste zadanie tekstowe,
- umie mnożyć i dzielić w zakresie 100 w pamięci, na konkretach i za pomocą dodawania do siebie tych samych składników,
- rozumie potrzebę pamięciowego uczenia się tabliczki mnożenia,
- umie w razie potrzeby szybko korzystać z liczydła,
- rozumie i stosuje algorytmy dodawania, odejmowania sposobem pisemnym,
- rozumie i stosuje algorytmy mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową korzysta z pomocy nauczyciela,
- dostrzega swoje problemy i stara się je rozwiązywać,
-mierzenie czasu obliczenia kalendarzowe,
-pieniądze, liczenie pieniędzy, płacenie, zabawa w sklep,
-pomiar długości i jednostki długości, pomiar pojemności i jednostki pojemności –pomiar ciężaru i jednostki pomiaru ciężaru , termometr i odczytywanie temperatury.

Ewaluacja programu.

Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, oraz w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagane umiejętności konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W jej wyniku otrzyma się informacje niezbędne do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu, oraz wskazówki do modyfikacji. Ewaluacja zostanie przeprowadzona metodą:

- ankiety

Ankieta dla uczniów.

Podkreśl odpowiedzi.

1. Czy lubisz uczestniczyć w zajęciach zespołu wyrównawczego:
a) tak
b) nie
c) tak sobie

2. Czy lubisz kiedy pani pracuje z Tobą na zajęciach indywidualnych:
a) tak
b) nie
c) tak sobie

3. Zajęcia na zespole wyrównawczym są:
a) ciekawe
b) takie sobie
c) nudne.

4. Czy dodatkowe zajęcia pomagają Tobie lepiej opanować poznany materiał:
a) tak
b) nie
c) tak sobie

5. Czy chciałbyś uczęszczać na zajęcia wyrównawcze w trzeciej klasie:
a) tak
b) nie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.