X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38047

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

XXXXXXX XXXXXXXX
NAUCZYCIEL ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W ..........

UBIEGAJĄCY SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Sporządził 12 09 2010r........................................
Zatwierdził........................................

Lp
Zadanie
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby dokumentowania realizowanych zadań
Uwagi
(Tabela - red.)

§ 7 ust. 2.pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1 Opracowanie pomocy dydaktycznych
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – foliogramy, testy, filmy,
- Opracowanie skryptu z przedmiotu „Środki transportu”
W okresie trwania stażu
2 Ocena skuteczności własnych działań - Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- Konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza,
W okresie trwania stażu
3 Prowadzenie konsultacji do egzaminu zawodowego
- Prowadzenie konsultacji przygotowujących do egzaminu zawodowego –Technik spedytor,
W okresie trwania stażu

§ 7 ust. 2.pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

4 Realizacja zadań wychowawczych nauczyciela
- Monitorowanie i szybka reakcja na niewłaściwe zwroty i zachowania uczniów podczas zajęć i na przerwach.
W okresie trwania stażu
5 Uwzględnianie w pracy potrzeb uczniów słabszych
- Organizowanie spotkań i konsultacji z uczniami mających kłopoty z nauką,
W okresie trwania stażu
6 Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań uczniów
- Organizowanie dodatkowych zajęć mających na celu przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
- Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.
W okresie trwania stażu

§ 7 ust. 2.pkt 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

7 Wykorzystanie technologii informatycznych do tworzenia pomocy dydaktycznych
- Opracowywanie przy pomocy komputera pomocy i środków dydaktycznych,
W okresie trwania stażu
8 Wykorzystanie technologii informatycznych do pracy dydaktycznej
- Wykorzystywanie w pracy z młodzieżą branżowych stron internetowych,
- Wykorzystanie zestawów multimedialnych do prezentacji filmów o tematyce spedycyjnej
W okresie trwania stażu
9 Doskonalenie warsztatu pracy przy wykorzystaniu technologii informatycznych
- Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych, obsługi tablicy interaktywnej,
W okresie trwania stażu
10 Wykorzystanie technologii informatycznych jako wygodne narzędzie do codziennej pracy
- Prowadzenie dziennika elektronicznego,
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów.
W okresie trwania stażu

§ 7 ust. 2.pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

11 Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
- Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki – udział w kursach i warsztatach
- aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej,
- korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości.
W okresie trwania stażu
12 Pomoc nauczycielom innych klas w rozwiązywaniu problemów z uczniami
- Rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
W okresie trwania stażu
13 Współpraca z innymi osobami mającymi wpływ na wychowanie uczniów
- Współpraca z pedagogiem szkolnym,
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą,
- Współpraca z rodzicami uczniów
W okresie trwania stażu

§ 7 ust. 2.pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
14 Zapoznanie się z przepisami wewnątrzszkolnymi. Zapoznanie się z następującymi dokumentami:
- statut szkoły,
- regulaminy,
- program wychowawczy,
- wewnątrzszkolny system oceniania uczniów,
- szkolne plany nauczania,
- podstawy programowe i zestaw programów nauczania,
- plan pracy szkoły,
- program rozwoju szkoły.
IX-XI 2010
15 Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego – udział w warsztatach, szkoleniach,
- Gromadzenie własnych zasobów tekstów aktów w formie pisemnej i elektronicznej,
W okresie trwania stażu
16 Udział w pracach różnorodnych komisji
- Udział w pracach komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych.
W okresie trwania stażu
17 Uczestnictwo w pracach organów szkoły
- Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego, udział w Radach Pedagogicznych,
W okresie trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.