X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38027
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Paweł Piskulski
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 13
Nauczany przedmiot: Wychowanie Fizyczne, zajęcia komputerowe
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2018 r.
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego z mocy prawa: nauczyciel mianowany

Cele:
1. Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły.
2. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§8. ust. 2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadanie, Formy realizacji,Termin realizacji, Dowody realizacji
(Tabela - red.)

1. Podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział
w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
- Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki oraz wychowania poprzez studiowanie fachowej literatury oraz korzystanie z Internetu jako źródła informacji.
Cały okres stażu
- Dyplomy
- Potwierdzenia
- Zaświadczenia
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli
- Obserwacja, konsultacje, omawianie zajęć
Cały okres stażu
- Notatki własne
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, przygotowanie środków dydaktycznych .
- Budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.
- Dbanie o wygląd i porządek na sali gimnastycznej i boisku szkolnym.
- Opieka nad pracownią komputerową oraz internetowym centrum multimedialnym.
- Nadzór nad sprzętem sportowym.
- Starania o zakup nowego i wymiana zużytego sprzętu sportowego oraz komputerowego.
- Aktualizacja aplikacji zainstalowanych na sprzęcie komputerowym szkoły.
Cały okres stażu
- Bibliografia przeczytanych pozycji
- Sprawozdania z działań
4. Poznawanie i zaspokajanie potrzeb szkoły
- Wypełnianie obowiązków powierzonych przez Dyrektora.
- Współpraca z SU.
Cały okres stażu
- Dokumentacja podjętych działań
5. Opracowywanie rocznych planów pracy na dany rok szkolny.
- Opracowywanie przedmiotowych standardów oceniania oraz programów
zajęć pozalekcyjnych kół zainteresowań.
IX 2015
IX 2016
IX 2017
- Standardy oceniania
- Programy zajęć pozalekcyjnych
6. Samoocenianie własnej pracy.
- Ocenianie skuteczności własnych działań.
- Modyfikowanie metod pracy z uczniami poprzez analizę wyników.
Cały okres stażu
- Przykładowe testy sprawnościowe dla uczniów

§8. ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadanie, Formy realizacji,Termin realizacji, Dowody realizacji

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej podczas awansu zawodowego.
- Wyszukiwanie w Internecie informacji nt. awansu zawodowego.
- Korzystanie ze stron internetowych MEN oraz Kuratorium Oświaty.
- Dokumentowanie przebiegu stażu w formie elektronicznej.
- Wyszukiwanie w Internecie kursów oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje.
Cały okres stażu
- Teczka awansu w formie elektronicznej
- Baza adresów Internetowych
2. Wykorzystywanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej.
- Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, pomocy dydaktycznych.
- Opracowywanie tabel sprawnościowych i rekordów szkoły
- Przygotowywanie dyplomów, wyróżnień, zaświadczeń dla uczniów biorących aktywny udział w życiu społecznym szkoły.
- Wykorzystywanie komputera do tworzenia dokumentacji szkolnej.
- Tworzenie materiałów
dydaktycznych z wykorzystaniem pakietu Office.
Cały okres stażu
- Dyplomy na zawody
- Testy wiedzy
- Tabele sprawnościowe
3. Przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem technologii komputerowej.
- Wykorzystanie komputera i Internetu w czasie zajęć z uczniami (wyszukiwanie informacji sportowych, korzystanie z programów multimedialnych).
- Wykorzystanie projektora, tablicy multimedialnej, laptopów oraz tabletów do prowadzenia lekcji i kółek.
- Wykorzystanie encyklopedii i słowników multimedialnych do zdobywania wiedzy przez uczniów.
Cały okres stażu
- Zapisy w dzienniku
4. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- Udział w kursach szkoleniowych dotyczących obsługi komputera, aplikacji oraz dziennika elektronicznego.
Cały okres stażu
- Dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia
5. Promowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród uczniów.
- Działania na rzecz upowszechniania wśród młodzieży korzystania z Internetu, jako źródła wiedzy i nauki.
- Dbałość o bezpieczeństwo uczniów w Internecie.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach informatycznych i wspieranie ich w osiąganiu sukcesów.
- Udział w pozaszkolnych inicjatywach promujących bezpieczne korzystanie z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej (np. Mistrzowie kodowania, Pierwszy mail, bezpieczeństwo w Internecie).
Cały okres stażu
- Zapisy w dzienniku
- Dyplomy
6. Promocja szkoły w Internecie
- Redagowanie strony szkoły w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
- Tworzenie informacji cyfrowych do strony internetowej szkoły.
Cały okres stażu
- Informacje na stronie BIP
- Artykuły na stronie internetowej

§8. ust. 2, pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadanie, Formy realizacji,Termin realizacji, Dowody realizacji

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- Szkolenie dla innych nauczycieli z zakresu wykorzystania tablic i projektorów multimedialnych
- Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli pracujących w szkole, stażystów i nauczycieli kontraktowych.
- Pomoc i doradzanie nauczycielom w problemach dotyczących obsługi sprzętu informatycznego oraz obsługą aplikacji.
- Pomoc koleżeńska w zakresie obsługi dziennika elektronicznego
- Aktywny udział w radach pedagogicznych
Cały okres stażu
- Notatki
2. Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, metod i form pracy
- Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
- Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie.
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i festynów szkolnych)
Cały okres stażu
• Materiały, scenariusze, testy
• Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z nauczycielami pracującymi w szkole
- Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.
- Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
- Integracja nauczycieli.
Cały okres stażu
- Notatki

§8. ust. 2, pkt. 4
Realizacja następujących zadań:

Lp. Zadanie, Formy realizacji,Termin realizacji, Dowody realizacji
1. §8. ust. 2, pkt. 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
- Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego - opracowanie programu z zakresu informatyki.
- Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego - opracowanie programu sportowych zajęć pozalekcyjnych.
Cały okres stażu
- Programy autorskie
2. §8. ust. 2, pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
- Organizacja ferii zimowych w szkole,
- Prowadzenie zajęć dodatkowych,
- Organizowanie rozgrywek międzyszkolnych,
- Organizowanie sportowych zajęć opiekuńczo wychowawczych i dydaktycznych
- Dodatkowe czynności poszerzające działania szkoły.
Cały okres stażu
- Wpisy w dzienniku
- Notatki

2. §8. ust. 2, pkt. 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

- Współpraca z zespołem Caritas w akcjach charytatywnych i organizacji festynów
- Współpraca z Radą Dzielnicy Mały Kack w promowaniu inicjatyw szkoły, organizacji festynów i zawodów oraz akcji na rzecz pomocy społecznej
- Współpraca z Wojskowym Klubem Sportowym Flota Gdynia w promowaniu wśród dzieci i młodzieży sportu przeciwdziałając agresji i patologii
- Współpraca z GOSIR w promocji sportu,
- Pomoc przy zbiórkach darów na rzecz schroniska dla zwierząt
- Udział w akcjach charytatywnych
- Dodatkowa współpraca. Cały okres stażu - Zaświadczenia, podziękowania
3. §8. ust. 2, pkt. 4 f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
- Przygotowywanie i wspieranie uczniów szkoły w zdobywaniu osiągnięć w konkursach i zawodach pozaszkolnych
- Nagrody i wyróżnienia za pracę zawodową.
Cały okres stażu
- Dyplomy

§8. ust. 2, pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadanie, Formy realizacji,Termin realizacji, Dowody realizacji

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- Opis i analiza przypadków wychowawczych, edukacyjnych
- Zdiagnozowanie wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych
- Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych.
- Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu.
Cały okres stażu
- Karty obserwacji, notatki w dzienniku, , arkusze obserwacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.