X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38061

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Agnieszki Kapszewicz

nauczyciela mianowanego , zatrudnionego
w Przedszkolu Miejskim nr 22 w Gorzowie Wlkp., ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

- staż pracy nauczyciela 7 lat i 5 miesięcy
-czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
- czas rozpoczęcia stażu : 1.09. 2017 r.
- planowany czas zakończenia stażu : 31.05. 2020 r.

Gorzów Wlkp. , dnia 31.08.2017r.

Zadaniem Nauczyciela mianowanego będącego w drodze do awansu jest:
- podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Zadania zawarte są w poniższych aktach prawnych:

• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela -tekst jednolity (Dz. U. 2017 poz.1189)

Obszary działań wynikające rozporządzenia MENiS

Zadania, formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Wstępna analiza własnych umiejętności-
- autorefleksja

2. Uaktualnienie własnej wiedzy na temat awansu

3.Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego
- skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań
- udział w kursach i warsztatach metodycznych o tematyce awansu zawodowego nauczycieli
- konsultacje z doradcą metodycznym nt.awansu zawodowego nauczycieli

4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursach doskonalących, warsztatach, zajęciach)
- samodzielne studiowanie literatury fachowej, wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami;
- samokształcenie w sieci ( działania podejmowane na platformie informacyjnej)
- udział w WDN na terenie placówki
- gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno-wychowawczej

5. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
- organizowanie wycieczek bliższych i dalszych z udziałem rodziców
- angażowanie rodziców w sprawy przedszkola, grupy
- organizowanie spotkań z rodzicami w formie prelekcji, warsztatów , zajęć otwartych zgodnie z przygotowanym planem
- przygotowanie bajki „Czerwony Kapturek” w wykonaniu rodziców
- zaangażowanie rodziców do włączania się w prowadzone w przedszkolu akcje charytatywne

7. Opracowanie i wdrożenie planu działań na rzecz promocji i podniesienia jakości pracy placówki:
- organizowanie konkursów między przedszkolnych i ogólnopolskich o tematyce edukacyjnej, prozdrowotnej i ekologicznej;
- branie udziału w organizowanych w środowisku lokalnym oraz w kraju konkursach i akcjach o tematyce ekologicznej, edukacyjnej i prozdrowotnej(Kubusiowi Przyjaciele Natury, Eko Lubuskie, Klub Gaja)

8. Udział w ewaluacji pracy placówki
- prace w zespole ds. ewaluacji;
- tworzenie statutu placówki,
- tworzenie koncepcji pracy przedszkola na lata 2019/2024

9. Współpraca z PPP oraz z przedszkolnym logopedą:
- zapraszanie pracowników do przedszkola na prowadzenie referatów i szkoleń dla rodziców nt. gotowość szkolna, rozwój dziecka w wieku przedszkolnym itp.

2017
VIII.2017
VIII.2017
VIII.2017
Okres stażu
I semestr 2017 roku
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Cały okres stażu
2017/2018,
2018/2019,
20119/2020.
Czerwiec 2018
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
2018/2019,
2017,
2018/2019
Cały okres stażu
Według potrzeb,
2017/2018,
2018/2019
Cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdania
Zaświadczenie
Zaświadczenia
Protokoły rad pedagogicznych
pomoce własne, ilustracje , zdjęcia
Scenariusze zajęć
Facebook grupowy
Scenariusze spotkań
Scenariusz bajki, Zdjęcia
zdjęcia
regulaminy, sprawozdania, zdjęcia
Zdjęcia prac, dyplomy, scenariusze
Sprawozdania, raporty, zamieszczanie dokumentów na stronie przedszkola
Dokumentacja współpracy: referaty;

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Stosowanie technologii komputerowej
- przygotowywanie materiałów do zajęć , konstruowanie kart pracy, dyplomów,
-tworzenie dokumentacji przedszkolnej: plany miesięczne, scenariusze zajęć, sprawozdania;
- prezentacja dla rodziców w formie multimedialnej nt. Adaptacji dzieci w przedszkolu; upamiętnienie w formie multimedialnej przebiegu okresu adaptacyjnego, pobytu dzieci na wycieczkach, spacerach itp.
- prezentacja dla przedszkolaków nt. Ochrony Przyrody ma zajęciach ekologicznych

2.Korzystanie z Internetu
- komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami;
- realizacja programu eTwinning z przedszkolami z zagranicy;
- tworzenie grupowej strony Facebook wspólnie z rodzicami;
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych, portali edukacyjnych;
- pozyskiwanie pomocy kart pracy, ilustracji z Internetu

3.Publikacje materiałów na portalach oświatowych
- własnego planu rozwoju zawodowego na stronie www.edux.pl
- sprawozdania z przebiegu stażu na stronie www.edux.pl;
- artykułów w internetowych czasopismach edukacyjnych np. Inspirator.pl;
- zamieszczanie scenariuszy zajęć oraz zdjęć na stronie blizejprzedszkola.pl

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
2019/2020
Okres stażu
Okres stażu
2018/2019
Okres stażu
Cały okres stażu
IX.2017
VI.2020
IX.2017
Cały okres stażu

karty pracy, gotowe pomoce, dyplomy
dokumenty
Prezentacja na nośniku danych
Zdjęcia ze spotkania,
Prezentacja , zdjęcia z zajęć,
Certyfikat, zdjęcia
Link do strony
Link do strony
Link do strony
Link do strony, zaświadczenie
Link do strony

Obszary działań wynikające z rozporządzenia MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych.

1.Współpraca z nauczycielami na terenie własnej placówki
- prowadzenie zajęć otwartych , koleżeńskich
- prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN:
1. Jak uczyć się języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu?
2. WG. harmonogramu szkoleń Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zajęć dla nauczycieli z zastosowaniem metod aktywizujących: eksperyment badawczy;
- sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą
- prowadzenie uroczystości przedszkolnych z wdrażaniem własnych pomysłów dydaktyczno- wychowawczych

2.Dzielenie się swoją wiedzą doświadczeniem z szerszymgronem nauczycieli
- publikowanie scenariuszy, planu rozwoju zawodowego na łamach różnych portali internetowych;
- realizacja programu eTwinning.
Cały okres stażu
2017/2018
2018/2019,
2019/2020,
Cały okres stażu
Według potrzeb
Okres stażu
Okres stażu
2018/2019

Scenariusze
Referaty, protokoły rad pedagogicznych
Scenariusze, zdjęcia
Kontrakt, scenariusze
Scenariusze, zdjęcia
Linki do stron
Linki do stron, zdjęcia.

Obszar działań wynikających z rozporządzenia MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .

1.Opracowanie i wdrożenie programu edukacji językowej „One, two, three speak with me!”

2.Realizacja programu własnego „Badam doświadczam poznaję świat dookoła siebie”

2018/2019
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Program autorski
Program, scenariusze, zdjęcia,

Obszary działań wynikające z rozporządzenia MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych .

1. Opracowanie i wdrożenie innowacji programowej nauczania języka angielskiego w przedszkolu„one ,two ,three speak with me”

2.Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska
- organizowanie akcji charytatywnych na rzecz Schroniska dla zwierząt
- organizowanie i udział w akcjach ekologicznych „Sprzątanie świata”
„Święto drzewa”
„Dzień Ziemi”
„ Dzień dokarmiania zwierząt leśnych
„ Światowy dzień wody”
„Dzień Polskiej Niezapominajki” itp.

3.Opracowanie i przeprowadzenie imprez i uroczystości środowiskowych
- pożegnanie przedszkola
- pasowanie na przedszkolaka
- dzień Babci i Dziadka
- dzień Rodziny,
- Piknik Rodzinny

4.Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej
- Ruch Rozwijający W. Sherborne
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Pedagogika Zabawy
- metoda Labana
- eksperyment,
- wycieczka itp.

2018/2019
Okres stażu
Okres stażu
VI.2019
X. 2019
Okres stażu
Okres stażu

Innowacja w formie papierowej
Scenariusze, zdjęcia
Scenariusze zajęć, zdjęcia
Wytwory dzieci
Scenariusze, zdjęcia
Scenariusze, zdjęcia, raporty z podjętych działań,
Plany miesięczne.

Obszary działań wynikające z rozporządzenia MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt 4d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności językowe z języka angielskiego na poziomie B2- zdanie certyfikatu językowego PTE.
2017/2018
certyfikat

Obszar działań wynikający z rozporządzenia MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z instytucjami oświatowymi
- PPP
- Szkoła Podstawowa nr20
- Przedszkole nr 7, 20
- Zespół Szkół Ogrodniczych
- LOP
- GCPR

2.Współpraca z biblioteką Miejską
- cykliczne spotkania z panią bibliotekarką w przedszkolu
- cykliczne wizyty w bibliotece: warsztaty, wypożyczanie książeczek

3.Współpraca z instytucjami społecznymi i porządku publicznego
- Policją
- Strażą Pożarną
- Służbą zdrowia

4.Nawiązanie współpracy
z Nadleśnictwem Witnica
- spotkania z leśniczym,
- sadzenie drzew w lesie,
- wycieczki ,
-konkursy

5.Udział w akcjach charytatywnych
- Góra Grosza,
-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Paczka dla zwierzaczka,
- Podaruj dzieciom książkę
- Zbiórka nakrętek

okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
2017/2018,
2018/2019,
2019/2020.
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Potwierdzenia dyrektora
Scenariusze, zdjęcia
Scenariusze, zdjęcia
Scenariusze spotkań, zdjęcia, dyplomy
Dyplomy, zdjęcia.

Obszar działań wynikający z rozporządzenia MENiS
Zadania, formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych:
- opracowanie własnych kart obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym;

2.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych:
- pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
- ukończenie warsztatów dotyczących wczesnej diagnozy i terapii problemów wychowawczych u dzieci.

3. Konsultacje z rodzicami, pedagogizacja rodziców

2019/2020
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Spotkania przynajmniej raz w miesiącu
Wzór kart obserwacji
zaświadczenia
zaświadczenia.
Zeszyt rozmów z rodzicami

Opracowała: mgr Agnieszka Kapszewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.