X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38035
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Informacja o gotowości szkolnej dziecka z trudnościami

(pieczęć przedszkola / szkoły)

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka:
Rok szkolny: 2017/2018
Forma wychowania przedszkolnego*: przedszkole
Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej


I Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:
1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
mocne strony dziecka
Dziecko potrafi się przedstawić, podając imię i nazwisko, Określa stopień pokrewieństwa w rodzinie, wskazuje imiona rodziców. Przestrzega norm oraz reguł ustalonych w grupie. Nie wywołuje konfliktów z rówieśnikami. Stosuje się do poleceń dorosłego, zwraca się o pomoc, gdy nie potrafi sobie poradzić. Ma dobre tempo pracy.

zauważone trudności
Dziecko jest bardzo wrażliwe, ma niskie poczucie własnej wartości, brak mu pewności siebie. Pewności dodaje mu przebywanie w pobliżu nauczyciela, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, często bawi się sam. Zwykle rysuje lub układa puzzle. Dziecko jest mało aktywne na zajęciach. Nie potrafi współdziałać z dziećmi podczas pracy zespołowej. Jest wtedy bierny, nie wykazuje aktywności. Zdaje się na pracę i aktywność innych. Wykazuje trudności w radzeniu sobie z niepowodzeniami i porażkami.

podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Angażowanie dziecka w sytuacje wymagające różnorodnych kontaktów interpersonalnych. Zwracanie uwagi na możliwość wystąpienie w sytuacji przedszkolnej (szkolnej, życiowej) zarówno porażek jak i sukcesów. Wspieranie i chwalenie za osiągnięcia. Stawiano zadania dostosowane do możliwości dziecka.

wskazówki dla rodziców
Wzmacniać samoocenę dziecka, zachęcać do wytrwałości, chwalić je. Dostosowywać wymagania do możliwości dziecka.

2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:

mocne strony dziecka
Dziecko przelicza na konkretach, podaje prawidłową liczbę przeliczonych elementów. Potrafi ustalić równoliczność zbiorów. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Układa szeregi z figur i przedmiotów. Potrafi dokonywać prostej klasyfikacji elementów wg przeznaczenia, koloru, wielkości. Rozróżnia dźwięki z otoczenia. Orientuje się na kartce papieru. Potrafi, dzielić słowa na sylaby oraz zdanie na wyrazy. Dokonuje analizy głoskowej. Dostrzega różnice miedzy obrazkami. Potrafi wskazać brakujące elementy oraz odnajduje wśród innych takie same. Wysłuchuje głoski w nagłosie i wygłosie.

zauważone trudności
dziecko myli się w dodawaniu i odejmowaniu w granicach do 10 na konkretach, myli liczebniki porządkowe. Ma problem z wymienieniem kolejno dni tygodnia, pór roku, nazw miesięcy. Myli prawą i lewą stronę. Nie potrafi rozpoznać i nazwać większości liter, myli litery podobne. Ma trudności w dostrzeganiu związków przyczynowo- skutkowych podczas układania historyjek obrazkowych.
podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka Dla dziecka opracowano indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju. Prowadzono dodatkowe ćwiczenia i zabawy w zakresie analizy i syntezy słuchowej, spostrzegania wzrokowego. Usprawniano pamięć słuchową. Prowadzono ćwiczenia związane z kształtowaniem pojęć matematycznych oraz logicznego myślenia. Ponadto dziecko uczęszczało na zajęcia z korekcyjno- kompensacyjne oraz terapię logopedyczną.

wskazówki dla rodziców
Konieczne są dalsze zajęcia tego typu. Częste rozmowy z dzieckiem, czytanie książek, pamięciowe opanowanie wierszy, piosenek. Rozmowy nt. wysłuchanych opowiadań, bajek. Rozwijanie słuchu fonemowego.

3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

mocne strony dziecka
Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, raczej sprawnie przyjmuje pozycje wyjściowe do ćwiczeń. W czasie zabaw stara się utrzymywać równowagę, wykonuje skoki, rzuca, celuje z powodzeniem np. do obręczy. Po schodach wchodzi ruchem naprzemiennym .

zauważone trudności
Dziecko słabo sobie radzi podczas ćwiczeń typu „przetwórz obraz graficzny w ruch”. Zdarzają się ruchy nieskoordynowane. Ma trudności z właściwym chwytem narzędzia kreślarskiego, oraz z wycinaniem nożyczkami. Mało sprawnie rysuje po śladzie i oburącz. Nie zachowuje kierunku pisania. Ma trudności z rozplanowaniem rysunku.

podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej i dużej podczas organizowanych zajęć. Zachęcano dziecko do budowania z klocków różnego typu, do wydzierania i lepienia z plasteliny, do wycinania, nawlekania korali. Zachęcano dziecko do kolorowania małych powierzchni. Prowadzono ćwiczenia z wyk. Metody Dennisona „Kinezjologii Edukacyjnej”. Ponadto prowadzono zabawy muzyczno-ruchowe koordynujące ruchy.

wskazówki dla rodziców
Kontynuacja działań podjętych przez nauczyciela.

4. Samodzielność, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:

mocne strony dziecka
Dziecko wykazuje samodzielność przy prostych czynnościach samoobsługowych: jedzenie, picie, ubieranie, rozbieranie, czynności higieniczne. Samodzielnie stara się zakładać obuwie nie wymagające wiązania. Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta przybory i zabawki. Jest samodzielny jako dyżurny. Chętnie pomaga nauczycielowi w czynnościach przygotowujących do zajęć.

zauważone trudności
Dziecko stara się wykonywać czynności związane z ubieraniem samodzielnie, jednak zwykle pomoc nauczyciela jest niezbędna (zapinanie zamków, guzików itp.) Potrzebuje więcej czasu na wykonywanie tych czynności. Brak umiejętności w wiązaniu sznurowadeł.

podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Zachęcanie i stymulowanie dziecka do samodzielności. Dawano więcej czasu.

wskazówki dla rodziców
Należy podtrzymywać u dziecka chęć bycia samodzielnym, przydzielać obowiązki w miarę możliwości dziecka. Nie pomagać zbytnio i nie wyręczać dziecka w różnych czynnościach, należy dawać dziecku więcej swobody w wyborze zabaw, zajęć. Chwalić nawet za małe osiągnięcia, zachęcać do pomocy rówieśnikom nauczycielowi i rodzicom.

II Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:

opis
Dziecko ma dużą potrzebę akceptacji, szuka potwierdzenia swoich działań i aprobaty nauczyciela. Dziecko ma wyobraźnię przestrzenną – konstruuje ciekawe budowle z klocków i innych materiałów.

podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu
Angażowano dziecko w różnorodne prace na rzecz grupy. Tworzono sytuacje wychowawcze celem zaspokojenia jego potrzeb. Zachęcano dziecko do rozwijania zainteresowań w czasie dowolnych zajęć i zabaw.

wskazówki dla rodziców
Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dziecka.
Obserwować czynności, które dziecko lubi wykonywać. Zapraszać dziecko do rozmów, chwalić go, podkreślać, iż każdy ma prawo do popełniania błędów.

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

Dziecko jest miłe, spokojne, bardzo grzeczne. Przestrzega ustalonych reguł i zasad. Jest lubiane przez rówieśników, lubi pomagać w różnych czynnościach w przedszkolu. W związku z opanowaniem w stopniu niskim kluczowych umiejętności określonych w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego sugeruje się odroczenie od obowiązku szkolnego oraz kontynuowanie terapii logopedycznej.

data i podpis nauczyciela pieczęć i podpis dyrektora
MEN-I/54/2* Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.