X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38034
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Informacja o gotowości szkolnej dziecka dobrze sobie radzącego

(pieczęć przedszkola / szkoły)

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka:
Rok szkolny: 2017/2018
Forma wychowania przedszkolnego*: przedszkole
Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:

mocne strony dziecka
Dziecko stosuje się do norm społecznych. Współpracuje chętnie i bez konfliktów z rówieśnikami, pomaga rówieśnikom, dzieli się z nimi zabawkami. Jest opiekuńcza. Potrafi inicjować zabawy. Chętnie bierze udział w grupowych zajęciach i zabawach. Jest lubiana przez inne dzieci. Ma dobre relacje z dorosłymi. Zwraca się o pomoc gdy nie potrafi sobie poradzić. Jest bardzo otwarta w stosunku do innych. Stosuje się do poleceń dorosłego. Stara się pokonywać trudności. Nie zniechęca się szybko. W sytuacji, gdy pojawiają się negatywne emocje , potrafi panować nad ich ekspresją.

zauważone trudności
Nie zauważono

podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Angażowanie dziecka w sytuacje wymagające różnorodnych kontaktów interpersonalnych. Zwracanie uwagi na możliwość wystąpienie w sytuacji przedszkolnej (szkolnej, życiowej) zarówno porażek jak i sukcesów.

wskazówki dla rodziców
Kontynuowanie działań podjętych przez nauczyciela.

2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:

mocne strony dziecka
Dziecko przelicza na konkretach, podaje prawidłową liczbę przeliczonych elementów. Rozpoznaje, nazywa i potrafi zapisać cyfry od 0 do 10. Potrafi ustalić równoliczność zbiorów, rozpoznaje i posługuje się znakami: =, >,<. Zna liczebniki porządkowe w zakresie 10. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Potrafi dokonywać prostej klasyfikacji elementów wg przeznaczenia, koloru, wielkości. Rozróżnia i stosuje pojęcia: na, pod, obok, przed, za. Wymienia pory roku dni tygodnia. Rozróżnia dźwięki z otoczenia. Orientuje się na kartce, potrafiąc wskazać góra, dół, prawo, lewo. W odpowiedni sposób rozmieszcza elementy na kartce. Zachowuje prawidłowy kierunek kreślenia szlaczków literopodobnych, rysowania.
Potrafi podzielić zdanie na wyrazy, dokonuje analizy głoskowej i sylabowej. Czyta zdania. Zna wszystkie litery i podejmuje próby pisania. Dziecko chętnie słucha opowiadań, historyjek obrazkowych. Rozumie ich treść i zapytana potrafi je opowiedzieć. Dostrzega różnice miedzy obrazkami. Potrafi wskazać brakujące elementy oraz odnajduje wśród innych takie same. Ma dobrą pamięć wzrokową oraz słuchową.

zauważone trudności
nie zauważono

podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Dziecko miało możliwość poszerzania wiadomości i umiejętności podczas zabaw i zajęć.
wskazówki dla rodziców Kontynuacja działań podjętych przez nauczyciela.

3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

mocne strony dziecka
Dziecko chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, sprawnie przyjmuje pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Porusza się zwinnie, ruchy ma płynne, skoordynowane. W sposób prawidłowy utrzymuje równowagę. Prawidłowo rzuca do celu, przyjmuje piłkę oburącz. Po schodach wchodzi i schodzi ruchem naprzemiennym. Prawidłowo odtwarza gesty, ruchy prezentowane przez nauczyciela. Odwzorowuje motywy graficzne. Dokładnie rysuje szlaczki. Pisze litery. Sprawnie wycina nożyczkami. Posługuje się prawą ręką.

zauważone trudności
nie zauważono

podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej i dużej podczas organizowanych zajęć.

wskazówki dla rodziców
Kontynuacja działań podjętych przez nauczyciela.

4. Samodzielność, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:

mocne strony dziecka
Dziecko wykazuje samodzielność przy czynnościach samoobsługowych: jedzenie, picie, ubieranie, rozbieranie, czynności higieniczne. Dba o wygląd estetyczny. Samodzielnie zakłada obuwie. Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta przybory i zabawki. Podejmuje prawidłowe decyzje w różnych sytuacjach społecznych. Jest samodzielne jako dyżurny. Pamięta o zasadach zachowania się , o rozkładzie zajęć w przedszkolu. Wywiązuje się z przydzielonych zadań. Potrafi wskazać zagrożenia oraz odpowiednie zachować się. Samodzielnie zgłasza złe samopoczucie nauczycielowi.

zauważone trudności
nie zauważono

podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
Zachęcanie i stymulowanie dziecka do samodzielności i do udzielania pomocy mniej samodzielnym rówieśnikom.

wskazówki dla rodziców
Należy podtrzymywać u dziecka chęć bycia samodzielnym, przydzielać obowiązki w miarę możliwości dziecka.

II Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:

opis
Jest dzieckiem raczej spokojnym, wesołym, bardzo otwartym. Wykazuje dużą wrażliwość. Ma potrzebę opiekowania się innymi- pomaga słabszym rówieśnikom. Chętnie słucha czytanych bajek i opowiadań. Lubi zajęcia muzyczno- ruchowe, chętnie rysuje.

podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu Stosowano zajęcia i zabawy mające na celu rozwijanie wiadomości i umiejętności.

wskazówki dla rodziców
Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań dziecka.

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

Dziecko szybko adaptuje się do nowych sytuacji. Jest aktywne na zajęciach i zainteresowane nimi. Systematycznie przyswaja treści. Ma dobrą pamięć słuchową. Chętnie bierze udział w inscenizacjach przedszkolnych. Wykazuje zdolności organizatorskie. Jest bardzo spostrzegawcze, potrafi analizować i wyciągać wnioski. Wypowiada się zdaniami, poprawną polszczyzną. Dziecko bardzo chętnie pomaga nauczycielowi w czynnościach w przedszkolu.

data i podpis nauczyciela pieczęć i podpis dyrektora
.
MEN-I/54/2* Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.