X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37978

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Katarzyna Kruszczyńska
nauczyciel mianowany

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Imię i nazwisko: Katarzyna Kruszczyńska
Kwalifikacje: • Studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
• Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne Nr 32 we Włocławku
Dyrektor placówki oświatowej: Mgr Dorota Brykner
Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie integracyjnej
Okres stażu: 01. 09. 2015 – 31. 05. 2018
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Przedszkole Publiczne Nr 32 we Włocławku
Poniższy plan rozwoju może ulec modyfikacji.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p.
Zadania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego zadania
(Tabela - red.)

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego i odbycie stażu na nauczyciela dyplomowanego i odbycie stażu na nauczyciela dyplomowanego

• Uaktualnienie własnej wiedzy dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego;
- adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
• Tworzenia na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do Dyrektora placówki wraz z opracowanym planem rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 2015
Cały staż
Zgodnie z rozporządzeniem MEN
IX 2015
V 2018

Zbiór dokumentacji (biblioteczka)
Biblioteczka
Wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

• Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
- kursy, seminaria, szkolenia, konferencje metodyczne, warsztaty
• Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
- rady szkoleniowe, lekcje koleżeńskie
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Na bieżąco w czasie trwania stażu
j.w
j.w

Dyplomy, zaświadczenia
Referaty, scenariusze zajęć
Bibliografia

3. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola

• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy z rodzicami i planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
• Opracowywanie miesięcznych planów pracy
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć dzieci

Na bieżąco w czasie trwania stażu

Dzienniki zajęć, plany współpracy, karty diagnozy i obserwacji dzieci, sprawozdania semestralne

4. Wykorzystywanie aktywizujących metod pracy

• Stosowanie metod aktywizujących np. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metody badawcze, metoda symultaniczno – sekwencyjna czytania,

Na bieżąco

Plany
Wpisy w dzienniku

5. Czynności dodatkowe

• Prowadzenie gazetki dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
• Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
• Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola

Na bieżąco
Wg potrzeb
Na bieżąco

Artykuły, referaty, zdjęcia
Zdjęcia

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym

• Opracowanie planu współpracy z rodzicami
• Organizowanie spotkań grupowych z rodzicami
• Zwiększanie umiejętności wychowawczych rodziców.
• Prowadzenie gazetki dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
• Konsultacje indywidualne dla rodziców
• Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
• Organizowanie uroczystości dla rodziców i dziadków

Początek roku szkolnego
wg. potrzeb
Na bieżąco w czasie trwania stażu
j.w.
Wg potrzeb
Na bieżąco w czasie trwania stażu

Plan współpracy z rodzicami
Protokoły spotkań z rodzicami
Artykuły, referaty
Artykuły, referaty, zdjęcia
Notatki
Scenariusze zajęć
Scenariusze uroczystości, zdjęcia

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

• Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
• Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc
• Spotkania z ciekawymi osobami
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces opiekuńczo – wychowawco – dydaktyczny przedszkola np. Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna.

Początek roku szkolnego
Na bieżąco w czasie trwania stażu
j.w.
j.w.

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym
Wpisy w dzienniku
j.w.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

• Opracowywanie materiałów dydaktycznych, scenariuszy, dokumentów przy wykorzystaniu komputera
• Przygotowywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń, materiałów zamieszczanych na gazetce dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
• Wykorzystywanie materiałów znalezionych w Internecie np. publikacji innych nauczycieli
• Pozyskiwanie informacji o konkursach i akcjach skierowanych do przedszkolaków

Na bieżąco w czasie trwania stażu
j.w.
j.w.
j.w.

Materiały dydaktyczne, scenariusze zajęć
Dyplomy, podziękowania, zaproszenia, artykuły, zdjęcia

2. Wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego

• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
• Stworzenie bazy linków do wykorzystanych portali edukacyjnych
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz innej niezbędnej dokumentacji

Na bieżąco w czasie trwania stażu
j.w.
Początek stażu
j.w
na bieżąco w czasie trwania stażu

Spis portali, teksty
j.w.
zbiór linków

3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych

• Przygotowanie własnego pakietu scenariuszy do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych

Na bieżąco w czasie trwania stażu

Strony WWW

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych

• Opublikowanie w Internecie Planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości

Na bieżąco w czasie trwania stażu

Wykaz stron WWW

2. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN

• Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na radach pedagogicznych

Na bieżąco w czasie trwania stażu

Referaty

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

• Nawiązywanie współpracy z innymi nauczycielami
• Prowadzenie i uczestniczenie w zajęciach otwartych

Na bieżąco w czasie trwania stażu
j.w.

Scenariusze zajęć

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

• Wspólne rozwiązywanie problemów
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach, szkoleniach itp.

Na bieżąco w czasie trwania stażu


Notatki


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Rozwijanie wiedzy i wzbogacanie doświadczeń dzieci poprzez realizację programów własnych
• Realizacja programu autorskiego z zakresu edukacji regionalnej „Mała ojczyzna, duża ojczyzna”.

W czasie trwania stażu

Program, wpisy w dzienniku

2. Rozwijanie wiedzy i wzbogacanie doświadczeń dzieci poprzez realizację dodatkowych programów i projektów edukacyjnych

• Realizacja programów przeznaczonych dla przedszkolaków np. Czytusiowy Klub Pożeraczy Liter, Akademia Aquafresh
• Realizowanie we współpracy z przedszkolną logopedą panią Anną Sniegocką Programu rozwoju mowy i wczesnego przygotowania do nauki czytania przez zabawę dla dzieci w wieku 4-5 lat.

Na bieżąco w czasie trwania stażu
j.w.

Zaświadczenia, dyplomy
Program, wpisy w dzienniku


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Praca z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe i praca z dzieckiem zdolnym

• Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych
• Przygotowywanie dzieci do konkursów

Na bieżąco w czasie trwania stażu

Program zajęć rewalidacyjnych
Dzienniki
Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania

2. Współpraca z instytucjami

• Centrum Edukacji Ekologicznej,
• Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy,
• Polski Związek Niewidomych,
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
• Schronisko dla zwierząt we Włocławku,
• Komenda Miejska Policji,
• Poczta Polska,
• Włocławski Ośrodek Ruchu Drogowego,
• Straż Miejska,
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
• Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Wg potrzeb

Wpisy w dzienniku


3. Organizowanie wycieczek

• Zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem poprzez organizowanie wycieczek tematycznych

Wg potrzeb

Wpisy w dzienniku, zdjęcia, informacje na stronie internetowej przedszkola

4. Promowanie przedszkola w środowisku loklanym

• Organizowanie uroczystości przedszkolnych, festynów np. Obchody Dnia Przedszkolaka pt. Bajkowy festyn u Jasia i Małgosi

Wg potrzeb

Wpisy w dzienniku, scenariusze, zdjęcia, informacje na stronie internetowej przedszkola


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - pedagogiczną

• Kierowanie dzieci na konsultacje
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów
• Informowanie o warsztatach i szkoleniach dla rodziców prowadzonych przez specjalistów z poradni
• Udział w warsztatach i szkoleniach adresowanych do nauczycieli organizowanych w poradni

Wg potrzeb
j.w.
Na bieżąco w czasie trwania stażu
j.w.

Zaświadczenia

2. Współpraca z przedszkolną logopedą

• Prowadzenie konsultacji z logopedą
• Realizacja Programu rozwoju mowy i wczesnego przygotowania do nauki czytania przez zabawę dla dzieci w wieku 4-5 lat.

Na bieżąco w czasie trwania stażu

Wpisy w dzienniku

3. Współpraca ze Szkoła Podstawową Nr 20

• Opracowanie planu współpracy ze szkołą
• Zwiedzanie szkoły
• Udział dzieci w dniach otwartych

Zgodnie z harmonogramem Plan współpracy ze szkołą

Zdjęcia

4. Współpraca z Kuratorami Sądowymi

• Informowanie o sytuacji wychowanków

Wg potrzeb

Potwierdzenie dyrektora

5. Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach
• Udział w akcjach: Góra grosza, pielucha dla malucha, innych

Na bieżąco w czasie trwania stażu

Podziękowania, zaświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej

• Otrzymywanie dodatków motywacyjnych
• Uzyskanie nagrody dyrektora

Okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

• Identyfikacja problemu
• Geneza i dynamika zjawiska
• Znaczenie problemu
• Prognoza
• Propozycje rozwiązania
• Wdrażanie oddziaływań
• Efekty oddziaływań.

W czasie trwania stażu

Opis dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.