X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37980
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Ewelina Juskowiak
Miejsce pracy: Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
Dyrektor: mgr Jacek Puchała
Opiekun stażu: mgr Danuta Jędrzejewska
Czas trwania stażu: 01.09.17 – 31.05.18

Działania związane z procedurą awansu zawodowego:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust. 1 pkt. 1, §6 ust. 2 pkt. 1)
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust. 2 pkt. 2)
3. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (§6 ust. 1 pkt. 2)
4. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły (§6 ust. 1 pkt. 3)
5. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt.4)
6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt. 3)
7. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 6 ust.1 pkt.4)

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013., poz.393)

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Prowadzenie zajęć własnych uwzględniając zadania statutowe szkoły.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, co najmniej raz w miesiącu.
6. Omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć wraz z opiekunem stażu.
7.Uczestniczenie w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
8. Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca z rodzicami.

1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole (§6 ust. 1 pkt. 1, §6 ust. 2 pkt. 1)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN
(Tabela - red.)

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przekazanie go do Dyrektora Szkoły
Wrzesień 2017
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Podpisanie kontraktu, ustalenie terminów konsultacji, obserwacji
Podpisany kontrakt nauczyciela stażysty z opiekunem
Wrzesień 2017
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Zapoznanie z się z taką dokumentacją szkoły jak:
- Statut Szkoły,
- Regulamin Pracy Szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Szkolnym Programem Profilaktyki, Sporządzenie notatek
Okres stażu
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu BHP w placówce
Sporządzenie notatek
Wrzesień 2017
5. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia niezbędnej dokumentacji
Omówienie z opiekunem stażu zasad prowadzenia dokumentacji m. in. dziennik zajęć, miesięczne plany pracy
Prowadzenie owej dokumentacji
Okres stażu
6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie odpowiednich dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
Teczka stażysty
Okres stażu
7. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji Współpraca z rodzicami, współpraca z innymi nauczycielami, opieka nad uczniami starszymi Sporządzenie notatek
Okres stażu
8. Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
Czerwiec 2018

2.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2)

1. Obserwacja dzieci
Przygotowanie odpowiednich narzędzi do obserwacji, współpraca z rodzicami
Arkusze obserwacji
Okres stażu
2. Rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiadomości w ramach doskonalenia zawodowego
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, warsztatach,
Zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkolenia, warsztatu
Okres stażu
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Studiowanie niezbędnej literatury pedagogicznej, Sporządzenie notatek,
Okres stażu
4. Udział w organizacji uroczystości oraz wycieczek przedszkolnych
Organizowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek,
Zdjęcia
Okres stażu
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Wnioski do dalszej pracy, Plan rozwoju zawodowego Czerwiec 2018

3. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Obserwacja zajęć, i ich omówienie
Arkusze obserwacji opiekuna stażu
Okres stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły
Prowadzenie zajęć i ich omawianie
Scenariusze zajęć
Okres stażu
3. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Konsultacje z opiekunem stażu
Sporządzenie notatek
Okres stażu
4. Gromadzenie i uzupełnianie własnego warsztatu pracy
Tworzenie pomocy dydaktycznych
Okres stażu
5. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystanie komputera, telewizora na lekcji oraz do sporządzania pomocy dydaktycznych
Scenariusze zajęć
Okres stażu

4. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci Rozmowa z rodzicami Sporządzenie notatek Okres stażu
2. Współpraca z rodzicami
Rozmowy indywidualne, udział w zebraniach z rodzicami,
Sporządzenie notatek
Okres stażu
3. Aktywna realizacja zadań opiekuńczych przez nauczyciela
Realizowanie zadań z Programu Profilaktycznego
Sporządzenie notatek
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.