X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37973

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy:

mgr Beata Mielczarek

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Okres trwania stażu : 01.09.2016 r. – 31.05.2019 r.

I. Informacje o nauczycielu

1. Imię i nazwisko: Beata Mielczarek
2. Nazwa placówki: Przedszkole Miejskie nr 4 im Marii Konopnickiej w Bytomiu
3. Staż pracy pedagogicznej: 3 lata
4. Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
5. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie dzieci 6- letnich
6. Posiadane kwalifikacje:
- Studia licencjackie o specjalności : Zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne.
- Studia magisterskie dyplom o specjalności : Zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne.
- Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z dnia 30.06.2014.

II. Staż

1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
2. Data planowanego ukończenia stażu: 31.05.2019 r.
3. Opiekun stażu: mgr Anna Szydło

III. Cele stażu

1. Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2. Cele szczegółowe:
• poszerzenie zakresu wiedzy.
• doskonalenie warsztatu, metod i form pracy.
• podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno – wychowawczych
• podniesienie jakości pracy placówki.

IV. Plan

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Przewidywany termin realizacji
Sposób dokumentacji
(Tabela - red.)

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).
wrzesień 2016 r.
plan rozwoju zawodowego, notatki

2.
Współpraca z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Ustalenie terminów prowadzenia zajęć.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu; konsultacja, opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Przygotowanie cząstkowego sprawozdania za określony okres przebiegu stażu

wrzesień 2016
wrzesień 2016
październik 2016
raz w semestrze
raz w semestrze
raz w semestrze
koniec danego roku szkolnego

kontrakt
plan rozwoju zawodowego
harmonogram spotkań i prowadzenia zajęć
scenariusze zajęć, zdjęcia
scenariusze zajęć, zdjęcia
notatki
sprawozdanie

3.
Współpraca z dyrektorem i innymi nauczycielami
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć innych nauczycieli

wrzesień 2016
według potrzeb
raz w semestrze
wniosek
scenariusz zajęć
scenariusze

4.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego doskonalących wiedzę i umiejętności

Szkolenia i warsztaty metodyczne :
- udział w warsztatach organizowanych przez
metodyka
- Szkolenie dla animatorów czasu wolnego
- Programy autorskie, innowacje i eksperymenty
pedagogiczne.
- Zastosowanie elementów Metody Dobrego Startu M.Bogdanowicz w usprawnianiu funkcji percepcyjno motorycznych dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
- Inne
- Szkoleniowe Rady Pedagogiczne.

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

zaświadczenia
zaświadczenie
zaświadczenie
zaświadczenia
zaświadczenia
zaświadczenia

5.
Publikacja własnych prac

Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli).

październik 2016

adres strony internetowej

6.
Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.

Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
Udział w Radach Szkoleniowych, dzielenie się materiałami ze szkoleń oraz zdobytą wiedzą.

Okres stażu

scenariusze zajęć
scenariusze imprez, zebrań, notatki ze spotkań

7.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, Radach Szkoleniowych, WDN i innych wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny.
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

według potrzeb
według potrzeb placówki
systematycznie
okres stażu

własne notatki
dokumenty
dzienniki zajęć, plany pracy

8.
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub dzieckiem zdolnym.

Opracowanie planu działań i wdrożenie działań.

według potrzeb

plany pracy, ewaluacja pracy

(§ 7. ust 2. pkt 2.)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznanie sytuacji i możliwości dzieci

Obserwacja dzieci podczas zabaw i zajęć.
Rozmowy z dziećmi.
Kontakty z rodzicami.
Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
Konsultacje z innymi nauczycielami .
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

okres stażu

notatki, karty obserwacji,
podsumowania,
lista obecności z zebrań,
zeszyt obserwacji

2.
Współpraca z rodzicami
Organizowanie zebrań grupowych.

Rozmowy indywidualne wg potrzeb rodziców.

Zaangażowanie rodziców do włączenia się w akcję czytania dzieciom bajek.

Zaangażowanie rodziców we wspólne tworzenie kącików:
- Czytelniczy
- Regionalny
Opracowanie grupowego planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z
rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.

według terminarza
okres stażu
cały rok szkolny
2016/2017
wrzesień,
październik
wrzesień
2016,2017,2018,
okres stażu

lista obecności, protokoły
dyżur piątek godz.15.00-15.30
terminarz spotkań i grafik
zdjęcia
plan współpracy
referaty przedstawiane rodzicom

3.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Współpraca z władzami miasta:
- udział w imprezach organizowanych przez urząd dla placówek
- zapraszanie na uroczystości przedszkolne
- udział w Akcji Sprzątania Świata
Straż Pożarna
- spotkanie ze strażakami
- udział w próbnym alarmie przeciw pożarowym
- zwiedzanie remizy strażackiej
- udział w konkursach zorganizowanych przez straż
Policja:
- spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa na drodze i w domu
Biblioteka Miejska:
- zwiedzanie biblioteki
- regularne wypożyczanie książek
Muzeum Górnośląskie:
- zwiedzanie wystaw
- udział w zajęciach edukacyjnych
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Schronisko dla zwierząt :
- zbiórka żywności dla podopiecznych schroniska
Bytomskie Centrum Kultury:
- udział w spektaklach organizowanych przez centrum
Państwowa Szkoła Muzyczna:
- udział w spektaklach muzycznych
Szkoła Podstawowa nr 46:
- zawody sportowe
- dni otwarte
- inne
Szkoła Podstawowa nr 5:
- dni otwarte
- inne
Przedszkola Miejskie nr 5,18, 23
- udział w konkursach
- zaproszenia na przedstawienia organizowane przez przedszkolaków
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna :
- udział w programie antynikotynowym
Udział w zbiórce "Góra grosza"
Udział w "Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy"
Udział w zbiórce "Znicz na Kresy

okres stażu
wrzesień danego
roku szkolnego
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
styczeń 2016 w pozostałych latach wg harmonogramu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

zaproszenia, notatki,
sprawozdania
zdjęcia
zdjęcia, dyplomy
zdjęcia, scenariusze
spotkań
zdjęcia
zdjęcia
zdjęcia, prace dzieci
zdjęcia
podziękowania
zdjęcia
zdjęcia, zaproszenia
zdjęcia, dyplomy,
nagrody, dyplomy,
zdjęcia
zdjęcia, zaproszenia
zdjęcia, zaproszenia,
dyplomy
sprawozdanie
podsumowania,
sprawozdania
podziękowania

4.
Udział i organizowanie uroczystości
Organizowanie i współudział w przygotowaniach uroczystości okolicznościowych w przedszkolu :
- Dzień Ziemniaka
- Dzień Edukacji Narodowej
- Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
- Andrzejki
- Spotkanie z Mikołajem
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Powitanie wiosny
- Dzień Mamy i Taty
- Festyn rodzinny
- Pożegnanie starszaków

okres stażu
według terminarza
na dany rok szkolny

scenariusze imprez,
zdjęcia

5.
Rozwijanie uzdolnień i talentów dzieci

Przygotowanie dzieci do konkursów.
Organizacja cyklicznego konkursu wielkanocnego wewnątrzprzedszkolnego.

okres stażu
okres przed świętami wielkanocnymi

dyplomy, podziękowania
regulamin konkursu
wystawa, zdjęcia prac,
dyplomy

(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej.

Opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem techniki
komputerowej
okres stażu

teczka dorobku
zawodowego (wydruki).
prezentacja
multimedialna

2.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik
komputerowych (karty pracy, testy, dyplomy).
Korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów elektronicznych ( telewizor, radio, Dvd, aparat, rzutnik, komputer)

okres stażu

przykłady opracowań (wydruki)
przykłady dyplomów, wyróżnień, kartek okolicznościowych

3.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Przygotowywanie zaproszeń, ankiet, scenariuszy inscenizacji, scenariuszy zajęć.
Tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na zajęciach oraz Szkoleniowych Radach Pedagogicznych

okres stażu

scenariusze, ankiety,
zaproszenia
dokumentacja zawodowa

4.
Komunikacja z rodzicami

Tworzenie gazetek/tablic informujących, pisanie ogłoszeń, spotkania z rodzicami, zamieszczanie
informacji i zdjęć na portalu społecznościowym Facebooka .

okres stażu

notatki

(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .

1.
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego

Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi podczas zajęć i zabaw oraz w pracy indywidualnej.
- rozwiązywanie konfliktów
- zapobieganie agresji
- integrowanie grupy
- przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

okres stażu

zaświadczenia, dziennik zajęć

2.
Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej

Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w/w dziedzinie.

okres stażu

notatki

3.
Dzielenie się wiedzą z rodzicami

Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem.
Pedagogizacja rodziców:
- „W jaki sposób dzieci uczą się i jak im w tym pomóc”
- „Moje dziecko będzie pierwszoklasistą”
- „Mamo Tato pomóż stać mi się samodzielnym”

okres stażu

wpisy do zeszytu kontaktów z rodzicami
prezentacje multimedialne, protokoły zebrań

(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.
Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu.

Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień

okres stażu

notatki

2.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu
Analiza dokumentacji przedszkolnej:
- statutu przedszkola
- podstawy programowej
- rocznego planu pracy
- obowiązujących regulaminów
- przepisów BHP
- praca w zespołach opracowujących dokumentację przedszkolną
- Ustawa o Systemie Oświaty

okres stażu

według potrzeb
notatki
notatki

Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki.

Opracowano w oparciu o akty prawne:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z
2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

........................... .............................. ........................
Podpis dyrektora / Podpis opiekuna stażu / Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.