X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37965
Dział: Przedszkole

Program patriotyczny "Piękna nasza Polska cała"

+Żadne miejsce nie powinno być milsze dla ciebie od Ojczyzny"
Cyceron

Patriotyzm to miłość do Ojczyzny, której przedmiotem jest wspólnota osób - społeczność. Poczucie przynależności do wspólnoty nie przebiega w izolacji od życia środowiska – domu rodzinnego, przedszkola, najbliższego osiedla, okolicy, miasta wsi i kraju. Dziecko jest bezpośrednio lub pośrednio włączone w nurt wydarzeń w którym uczestniczą jego najbliżsi.
Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i codziennym życiu. Już wtedy należy kultywować szacunek do symboli narodowych do małej i wielkiej ojczyzny. Dom rodzinny to miejsce, w którym dziecko poznaje zwyczaje, obrzędy, tradycje najbliższego środowiska, regionu i kraju.
Tradycja spełnia ważną rolę w wychowaniu dziecka, nie powinno jej także zabraknąć w wychowaniu przedszkolnym. To właśnie ona jest pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie a placówką oświatową. Istotną rolę odgrywają tutaj nauczyciele i wychowawcy. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo „Polak, moja Ojczyzna – Polska, patriota” należy stopniowo przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać postawy patriotyczne. Wykorzystując dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania możemy prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka formować jego plastyczną i wrażliwą naturę. Wychowanie patriotyczne dzieci to kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju oraz rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru dobrego Polaka – patrioty.
Głównym zamierzeniem programu jest kształtowanie w dziecku takiego obrazu Ojczyzny, który pozwoli mu wejść w dorosłe życie ze świadomością swojej tożsamości narodowej tak by kiedyś słowo „Polak” , „Ojczyzna” wypowiadało z prawdziwą dumą.
Program ten przyczyni się do wzmocnienia więzi uczuciowej z krajem ojczystym, poszerzenia wiedzy na temat jego kultury i tradycji. Jest to niezwykle istotne w dobie nasilonej migracji młodych ludzi do innych krajów.
Opracowany przez nas program przeznaczony jest dla dzieci 4,5,6 – letnich i zawiera treści spójne z tymi, które zostały określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Cele:
•wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym,
•przekazywanie wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych,
•budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi zamieszkujących „skrawek” ziemi zwany Ojczyzną,
•kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
•kształtowanie więzi z krajem ojczystym,
•kształtowanie odpowiedniego zachowania podczas uroczystości,
•umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych,
•przybliżanie przeszłości narodu (legendy, podania)
•przybliżanie dzieciom dorobku kulturowego oraz sylwetek wielkich Polaków.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
•wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa,
•zna i nazywa symbole narodowe (godło, flagę państwową),
•zna hymn Polski,
•zna dawne stolice Polski,
•zna legendę o powstaniu państwa polskiego, godła, stolicy Polski,
•poznaje tradycje regionalne (tańce, przyśpiewki, obrzędy ludowe),
•poznaje lokalne miejsca pamięci narodowej,
•zna wielkich Polaków (M. Kopernika, F. Chopin, J. Brzechwa)
Propozycje pracy dydaktycznej

MARZEC
„Z biegiem Wisły” – poznawanie polskich miast – Kraków.

Cel:
Zapoznanie z historią, ciekawymi miejscami, zabytkami oraz legendą dot. powstania miasta.

„Rozmowy o sztuce” - wyjście do Muzeum Miejskiego

Cel:
Zapoznanie dzieci z dziełami malarzy, rzeźbiarzy i grafików związanych z Tychami, poznanie technik artystycznych przez nich wykorzystywanych.

KWIECIEŃ
„Z biegiem Wisły” – poznawanie polskich miast – Warszawa.

Cel:
Zapoznanie z historią, ciekawymi miejscami oraz zabytkami miasta.
„Wars i Sawa” – poznanie warszawskiej legendy – teatrzyk kukiełkowy

„Pisanki, kraszanki” – wycieczka do fabryki bombek.

Cel:
Kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą.
„Wokół starego rynku” – spacer najstarszymi ulicami miasta, poznanie historii kościoła p.w. św. Marii Magdaleny, budynku Starej Poczty, pomnika Powstańca Śląskiego i najstarszej szkoły w Tychach (Szkoły Podstawowej nr 1).

MAJ
„Z biegiem Wisły” – poznawanie polskich miast – Toruń.

Cel:
Zapoznanie z historią, ciekawymi miejscami, zabytkami oraz legendą związaną z miastem.
„Tradycje polskiej wsi” – Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej „Kino-szkoła”.

Cel:
Zapoznanie z życiem mieszkańców wsi, ich codziennym obowiązkami związanymi z pracą w gospodarstwie na podstawie filmów edukacyjnych: „Na wsi”, „Zielone ścieżki”, „Żniwa”.
„Kiedy mama była mała” – wyjście do Muzeum Miejskiego w Tychach.

Cel:
Przybliżenie przedszkolakom świata dzieciństwa ich rodziców i dziadków. Zapoznanie dzieci z dawnymi zabawkami, grami i zabawami.

CZERWIEC
„Z biegiem Wisły” – poznawanie polskich miast – Gdańsk.

Cel:
Zapoznanie z historią, ciekawymi miejscami, zabytkami oraz legendą dot. powstania miasta. („O lwach gdańskich).

„Z biegiem Wisły” - międzygrupowy konkurs wiedzy o Polsce.

Cel:
Utrwalenie wiadomości związanych z historią i kulturą Polski.

„Wycieczka do Pszczyny” – zwiedzanie zamku, parku i zabytkowego rynku.

Cel:
Rozbudzanie zainteresowania kulturą i historią Polski.
Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych – rozbudzanie zainteresowania wybranymi zabytkami i dziełami sztuki.
Utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

WRZESIEŃ
Znani i wielcy Polacy - Kopernik, Chopin, Brzechwa.

Cel:
zapoznanie z życiem, twórczością, dorobkiem naukowym.
„Szałot i zalewajka czyli pokaz kulinarny połączony z degustacją potraw”.
„Pyza na polskich dróżkach” – stworzenie książki kucharskiej na bazie sprawdzonych przepisów naszych mam i babć.

Cel:
Zapoznanie z tradycyjnym i potrawami kuchni regionalnej i polskiej.
Kultywowanie tradycji przekazywania wiedzy kulinarnej z pokolenia na pokolenie.

PAŹDZIERNIK
Szlakiem tyskich pomników – zwiedzanie ciekawych miejsc, oglądanie pomników, wystaw.
- Park Niedźwiadków,
- Park Północy – pomnik tyskich architektów Państwa Wejchertów, muzyka R. Riedla oraz pomnik Walki i Pracy
- Pomnik Starego Alojza z pieskiem
- Pomnik Młodej robotnicy z kielnią na os. A
- Tablica pamiątkowa poświęcona polskim powstańcom przy kościele Marii Magdaleny
- Grób Żołnierzy Wojska Polskiego
- Pomnik Powstańca Śląskiego na Placu Wolności

Cel:
Poznanie historii związanej z powstaniem pomnika.

LISTOPAD
„Karliku, Karliku” – spotkanie z zespołem folklorystycznym działającym przy SP nr 10 w Tychach.

Cel:
Zapoznanie z tradycjami związanymi z górniczym świętem.
Poznawanie gwary śląskiej.

„Kokarda narodowa” - wykonanie z papieru rozet w barwach narodowych z okazji Święta Niepodległości.
Cel: rozpoznawanie symboli i barw ojczystych. Kształtowanie postaw patriotycznych.

„Śląskie tańce i zabawy” – wyjście do Muzeum Miejskiego
Cel:
Poznanie dawnych dziecięcych zabawy ze śpiewem i muzyką.
„Dawniej i dziś” – zorganizowanie kącika regionalnego we współpracy z rodzicami.
- wystawa starych widokówek, zdjęć.

Cel:
Budzenie zainteresowania i szacunku do przedmiotów i pamiątek z dawnych lat.

GRUDZIEŃ
„Szopka Bożonarodzeniowa” - konkurs rodzinny na wykonanie szopki z wykorzystaniem dowolnej techniki.

Cel:
Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznej,
Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.
Propagowanie tradycji szopkarstwa polskiego.

STYCZEŃ
Wyjście do Klasztoru Franciszkanów w Tychach – oglądanie żywej szopki.

Cel:
Poznawanie rodzimych tradycji wiązanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Budowanie dziecięcej wiedzy o otoczeniu społeczno – przyrodniczym.
Wyrażanie uczuć empatii w stosunku do ludzi i zwierząt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.