X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37966
Dział: Przedszkole

Przedszkolak na scenie. Program dla grupy dzieci 5-6- letnich

Program własny
Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Tychach
w grupie dzieci 5, 6-letnich
________________________________________

„Przedszkolak na scenie”

Opracowanie:
mgr Gabriela Moś
mgr Beata Pawełczyk

________________________________________
Tychy 2017

Wstęp:

Podając za Davidem Lewisem: „Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.
Kierując się tymi słowami w naszym przedszkolu dążymy do tego, aby wszystkie dzieci miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich talentów i pasji. Z taką myślą został opracowany program własny pt. „Przedszkolak na scenie” dla dzieci 5- 6 letnich, który jest uzupełnieniem programu wychowania przedszkolnego TRAMPOLINA wydawnictwa PWN, na którym pracujemy w naszym przedszkolu i jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 14.02.2017 r.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Myślą przewodnią oraz podstawą doboru i układu treści było wykazanie, że kontakt ze sztuką jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Dzięki niej dziecko odkrywa siebie, otoczenie i buduje swoje miejsce w świecie. Sztuka w przedszkolu może również spełniać funkcję terapeutyczną. Dzieci uczą się bowiem wyrażania swoich stanów emocjonalnych. To pomaga im w odreagowywaniu różnych emocji, często tłumionych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia i repertuar mogą pobudzać dzieci lub uspokajać je. Zajęcia sprzyjają także kształtowaniu prawidłowych zachowań społecznych dzieci, takich jak: współdziałanie w grupie, nawiązywanie wzajemnych relacji, rozwijanie poczucia przynależności do grupy. Mają dobry wpływ na kształtowanie samooceny dzieci i dają im podstawy umiejętności autoprezentacji. Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra, ponieważ ma taką potrzebę. Treść programu jest zbiorem planowanych czynności dziecka, które mają doprowadzić do jego wszechstronnego rozwoju. Realizacja programu opierać się będzie na metodach i formach aktywizujących dzieci w każdej sferze rozwoju. Realizacja programu będzie przebiegała przez cały rok szkolny od października 2017 do czerwca 2018 roku.

Celem ogólnym programu jest:
Rozwijanie wrażliwości artystycznej w wieku przedszkolnym przez:
• Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
• Zaspakajanie potrzeby ekspresji twórczej i odtwórczej.
• Rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.
• Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej.
• Wyrabianie potrzeb społecznych.
• Tworzeniu otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu wartości estetycznych, kształtowaniu postawy kulturalnej.

Metody pracy:
- Czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda zadań stawianych dziecku)
- Aktywne (burza mózgów)
- Oglądowe (obserwacja, pokaz, udostępnianie sztuki)
- Słowne (przyswajanie podanego tekstu, recytacja tekstów, opowiadania, rozmowa, dyskusja, metody żywego słowa, odgrywanie ról)

Formy pracy:
W trakcie realizacji programu wykorzystuje się takie formy, jak:
- wiersze, opowiadania, inscenizacje, bajki,
- zabawy teatralne,
- układy taneczne,
-instrumentacje,
- piosenki, pieśni regionalne(śląskie), kolędy
- gra na instrumentach perkusyjnych.

Wśród form organizacyjnych:
- formę zbiorową
- formę zespołową
- formę indywidualną

Realizacja treści programowych:
Program przeznaczony jest dla grupy dzieci 5 - 6 letnich i nauczyciel samodzielnie dostosowuje stopień trudności do możliwości i umiejętności dzieci.
Treści programu są ujęte w pięciu blokach tematycznych: wokalnym, recytatorskim, teatralnym, tanecznym i instrumentacjach.
Realizowane będą od października 2017 r. do czerwca 2018 r.:
• organizowanie występów artystycznych, pokazów;
• udział w imprezach, uroczystościach i obchodach rocznic o charakterze lokalnym;
• udział w konkursach, przeglądach artystycznych;
• promowanie osiągnięć dzieci;
• organizowanie wycieczek, wyjść do teatru, muzeum itp.;
• korzystanie z oferty instytucji kulturalno-oświatowych, społecznych, prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, m.in. współpraca z Klubem Wilkowyje- m.in. spektakle czwartkowe;
• organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

Ewaluacja programu:
Oceny można dokonać na podstawie:
• obserwacji dzieci w czasie zajęć i zabaw,
• analizy wytworów artystycznych i twórczych dziecka udokumentowaną w formie zdjęć i innych dokumentów,
• wywiad dla dziecka sprawdzający jego zainteresowanie zajęciami i zabawami proponowanymi na danych zajęciach,
• udział w konkursach, przeglądach (dyplomy uczestnictwa).
• prezentowanie efektów pracy dzieci cały rok
• prezentowanie sukcesów dzieci na szkolnej stronie internetowej,
• organizowanie imprez, festiwali, pokazów, wystaw, pikników dla społeczności przedszkolnej, rodziców, gości z zewnątrz.

Przewidywane efekty:
Dziecko:
• podejmuje próby odkrywania własnych możliwości twórczych, przejawia chęć rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień;
• będzie miało lepsze samopoczucie w przedszkolu;
• otwarcie i śmiało będzie umiało wyrażać swoje myśli i uczucia;
• będzie umiało radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z przeżyciami sukcesów i porażek;
• lepiej będzie rozumiał siebie i własne relacje ze społeczeństwem;
• nabędzie umiejętność lepszej koncentracji uwagi;
• dokona właściwego wyboru form aktywności własnej;
• będzie przejawiał świeżość spostrzegania, spontaniczność, gotowość do fantazjowania, a przede wszystkim pomysłowość;
• nabędzie umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo -skutkowego, porównywania i uogólniania;
• rozwinie swoją kreatywność, samodzielność.

Działania związane z realizacją programu.
Bloki tematyczne:
1. Wokalny.
2. Recytatorski.
3. Teatralny.
4. Instrumentacje.
5. Taneczny.

Blok wokalny
Cele:
• dostarczenie dzieciom radości płynącej z kontaktu z muzyką,
• nauka śpiewania piosenek,
• kształtowanie umiejętności słuchania i przeżywania utworów muzycznych,
• wychowanie przyszłego odbiorcy muzyki,
• podstawy emisji głosu dziecka, praca nad aparatem głosotwórczym,
• rozwijanie wrażliwości słuchowej dziecka,
• przełamywanie nieśmiałości.

Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
• zna melodię i teksty piosenek,
• poznaje elementy muzyki - tempo, dynamikę, wysokość dźwięków, budowę utworów muzycznych,
• śpiewa indywidualnie na forum grupy oraz na różnego rodzaju występach.

Działania i sposób realizacji:
 Wprowadzanie kolejnych elementów muzyki:
- określanie nastroju i charakteru muzyki (smutna, wesoła, skoczna, łagodna, cicha, głośna, itp.)
- reagowanie na zmiany dynamiki, tempa,
- reagowanie na zmiany rytmiczne,
 Spostrzeganie budowy piosenki, utworu- AB, ABA.
 Udział w zabawach ze śpiewem; tworzenie własnych choreografii do muzyki.
 Opracowanie wybranych piosenek z zabawą i rekwizytem - „Motylek tu, motylek tam” sł. M. Kluza, muz. M..Kluza.
 Nauka wybranych piosenek, np. „Czym jest Polska?” muz. A.Loska.
 Indywidualny śpiew wybranej piosenki przez każde dziecko podczas zajęć „Śpiewać każdy może”.

Blok teatralny
Cele:
• Wychowanie przyszłego odbiorcy i twórcy sztuki teatralnej.
• Zaspokojenie naturalnej potrzeby aktywności ruchowej i ekspresyjnego wyrażania swoich przeżyć.
• Rozwijanie pamięci oraz wyobraźni.
• Uwrażliwienie na piękno słowa; wzbogacenie czynnego słownictwa; kształcenie wyrazistej mowy w toku odtwarzania swojej roli.
• Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym.
• Nauka tekstu w języku regionalnym(śląskim).
• Budowanie pozytywnego wizerunku dziecka, wiary we własne możliwości.
• Nabywanie umiejętności współdziałania społecznego.

Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
• zdobywa podstawowe umiejętności w zakresie ruchu scenicznego i recytacji swojej kwestii,
• odtwarza lub samodzielnie tworzy rolę w inscenizacjach,
• wykonuje dekoracje i rekwizyty do inscenizacji,
• doskonali mowę i wymowę,
• posługuje się poznanymi słowami w gwarze śląskiej,
• przestrzega zasad kulturalnego zachowania w teatrze i na scenie,
• zdobywa umiejętność analizowania treści utworu,
• zna przydzieloną rolę,
• zgodnie współdziała w grupie.

Działania i sposób realizacji:

„Nasz kącik teatralny” – stworzenie kącika teatralnego w sali, gromadzenie rekwizytów tj.: kukiełki, sylwety, lalki, kostiumy, czapki, opaski itp. Przypomnienie nazewnictwa związanego z teatrem: scena, kurtyna, garderoba itp.

„Czerwony kapturek”- oglądanie przedstawienia w przedszkolu(teatr kukiełkowy).

Inscenizacja „Wilijo” U.Hudzikowskiej.
- zapoznanie dzieci z treścią utworu
- wyjaśnienie znaczenia słów w gwarze śląskiej
- przydział ról
- nauka przydzielonych tekstów
- tworzenie dekoracji do przedstawienia
- udział w próbach do przedstawienia
- występ dla kolegów w przedszkolu
- występ w Teatrze Małym podczas Impresji Zimowo- Świątecznych

„Aktorzy na scenę”- burza mózgów, wymyślanie własnego tekstu do określonej roli.

Blok taneczny
Cele:
• Rozwój indywidualnych zdolności tanecznych,
• Doskonalenie orientacji przestrzennej i pamięci ruchowej,
• prawidłowe reagowanie ruchem na słyszaną muzykę z zachowaniem płynności i estetyki ruchów,
• udział w zabawach ruchowych ze śpiewem,
• interpretacje ruchowe, improwizacje taneczne, pląsy, nauka wybranych tańców.

Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
• zna i wykonuje wszystkie elementy układów tanecznych(kroki, figury, przejścia),
• aktywnie uczestniczy w zajęciach tanecznych i podporządkowuje się wynikającym z tego zasadom,

Działania i sposób realizacji:
• „Pobudka dla rąk”- utwór Fryderyka Chopina Walc Es-dur op. 18 (grande Valse Brillante).
• Nauka układów tanecznych do różnorodnych rodzajów muzyki .
• Nauka układu tanecznego z rekwizytem- ze wstążkami do utworu Papaja.
• Nauka tańca (Polka).

Blok recytatorski
Cele:
• rozbudzanie zainteresowania literaturą,
• uwrażliwianie na piękno języka polskiego i śląskiego,
• rozwijanie umiejętności recytatorskich,
• tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka,
• ćwiczenie prawidłowej artykulacji i usprawnienie narządów mowy.

Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
• wzbogaca swój zasób słownictwa,
• ćwiczy dykcję i emisję głosu,
• uczy się interpretacji utworów literackich,
• doskonali pamięć i koncentrację uwagi,
• nabywa umiejętność prezentowania się na scenie,
• pokonuje nieśmiałość i tremę,
• reprezentuje przedszkole w konkursach, imprezach poza przedszkolem

Sposoby realizacji celów bloku recytatorskiego:
 Zabawy i gry integracyjne w grupie.
 Kształcenie umiejętności przedstawiania przeżyć, uczuć, zdarzeń na podstawie treści literackich.
 Doskonalenie techniki recytacji utworów literackich.
 Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi – zabawy dydaktyczne, gry.
 Wzbogacanie wiedzy o poszczególnych autorach poznawanych utworów.
 Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.
 Ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową.
 Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, ruchem.
 Scenki sytuacyjne, improwizowane.
 Przygotowanie do konkursów

Blok instrumentacji
Cele:
• kształtowanie wyobraźni dźwiękowej u dziecka,
• doskonalenie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne.
• poznawanie instrumentów, gra na instrumentach (melodycznych i niemelodycznych), stosowanie innych efektów brzmieniowych w tworzeniu akompaniamentu oraz do wszelkiego rodzaju improwizacji i ilustracji muzycznych,
• przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej,
• wyrażanie za pomocą instrumentów perkusyjnych treści wierszy,
• utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych,

Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
• Doświadcza uczucia radości tworzenia,
• poprzez „aktywne słuchanie muzyki” poznaje strukturę utworu muzycznego
• potrafi grać na wybranych instrumentach,
• potrafi odczytywać partytury obrazkowe i interpretować je muzycznie,
• potrafi być aktywnym członkiem grupowego zespołu muzycznego „Buli Band”.

Działania i sposób realizacji:
• Instrumentacja wiersza "Wiatr i jesień",
• Piosenka „Wszyscy razem dziś śpiewajmy” instrumentacja na dzwonkach,
• Instrumentacja i minichoreografia „Nad pięknym, modrym Dunajem” J. Strauss.

Bibliografia:
Bajkowska L. „Bajka o Piosence i nutkach”
Domań R. „Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci w wieku przedszkolnym”
Lewis D., Jak wychować dziecko zdolne”
Majchrzak M. „Przedszkolaki na scenie czyli rozbawione przedszkole”
Partyka M. „Zdolni, utalentowani, twórczy”
Podolska B. „Muzyka w przedszkolu”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.