X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37958
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej na stopień nauczyciela mianowanego

Zabrze, 20.09.2017r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Agata Janko
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 33 im. H. Jordana
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.
ul. Zamenhofa 56, 41-813 Zabrze
Opiekun stażu: mgr Grażyna Kosin
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Plan rozwoju zawodowego opracowałam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393.) Wszelkie zadania dostosowałam do możliwości i potrzeb placówki, w której jestem zatrudniona oraz uczniów, z którymi będę współpracować w ramach stażu. Przedstawiona przeze mnie tabela prezentuje poszczególne zadania, jakie wyznaczyłam sobie do wykonania do dnia 31 maja 2019r.

Cele główne:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• rozwój kompetencji nauczycielskich.
Cele szczegółowe:
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
• podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych,
• aktywne uczestnictwo w życiu szkoły,
• poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
§7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Termin
Uwagi
(Tabela - red.)
I
II
III
IV

Analiza zasad funkcjonowania i zadań szkoły.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych.

1. Analiza dokumentacji szkoły:
- statutu,
- koncepcji rozwoju,
- planu pracy,
- regulaminów,
- innych dokumentów.

1. Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej.
2. Praca w ramach Zespołu Wychowawczego.
3. Realizacja dodatkowych zadań wyznaczonych przez dyrektora.
4. Koordynacja i wdrażanie programu „Kicaj zdrowo”.
5. Koordynacja ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

1.Realizacja podstawowych funkcji placówki i wynikających z nich zadań poprzez:
- zebrania ogólne,
- współpracę z rodzicami,
- zebrania zespołów przedmiotowo – metodycznych,
- konsultacje indywidualne,
- współorganizowanie imprez szkolnych.

1.Przygotowanie uroczystości, między innymi:
- Dzień Chłopca,
- Wigilia klasowa,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Rodziny,
- Mała Jordaniada i inne.

wrzesień 2017
zgodnie z terminami posiedzenia Rady Pedagogicznej, przez okres stażu
według harmonogramu przez okres stażu
według harmonogramu przez okres stażu

§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania
w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Współpraca z opiekunem stażu.
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w grupie.
Doskonalenie zawodowe.
Współpraca z doradcą metodycznym.
Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania.
Przygotowanie uczniów do konkursów.
Tworzenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Promocja szkoły.

1. Uzgodnienie formy współpracy z opiekunem stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub wyznaczonego przez niego nauczyciela innego przedmiotu.
3. Przeprowadzenie zajęć pokazowych dla dyrektora szkoły i opiekuna stażu zgodnie z planem obserwacji na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019.

1. Opracowanie rocznego planu dydaktyczno - wychowawczego.
2. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.
3. Przygotowanie kalendarza uroczystości.

1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych:
- warsztaty metodyczne, szkolenia, studia podyplomowe,
- kursy doskonalące w zakresie metod i technik pracy z dziećmi, w dziedzinie plastyki i muzyki,
- czytanie literatury pedagogicznej,
- śledzenie edukacyjnych stron internetowych.

1. Nawiązanie współpracy z metodykiem.
2. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach zorganizowanych przez doradcę metodycznego.

1. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu edukacji wczesnoszkolnej działającego w szkole.
Przygotowanie planu pracy zespołu i realizowanie zadań z niego wynikających.
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń.

1.Wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania w pracy z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
2. Wyszukiwanie w biuletynach pedagogicznych informacji dot. innowacyjnych metod nauczania.
3. Udział klasy w programie „Kicaj zdrowo”.
4. Przeprowadzenie szkolnego konkursu o tematyce zgodnej z działaniami programu profilaktycznego „Kicaj Zdrowo”.

1. Systematyczne przygotowanie uczniów do udziału w konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym.

1. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, stała ich aktualizacja oraz prezentowanie wybranych pomocy dydaktycznych na tablicach.
2. Dbanie o wystrój klasy oraz korytarza.

1. Promowanie placówki na forum miasta poprzez udział w „Skarbnikowych Godach” i innych imprezach na terenie miasta oraz redagowanie fanpage’u szkoły na portalu społecznościowym.
2. Promocja szkoły poprzez dbanie o sprawne jej funkcjonowanie i wytwarzanie pozytywnej atmosfery w środowisku uczniowskim.

wrzesień 2017
1 raz w semestrze
według harmonogramu hospitacji dyrektora szkoły
wrzesień roku
2017/2018
2018/2019
co najmniej raz w roku szkolnym
2017/2018
2018/2019
przez okres trwania stażu
przez okres stażu

na bieżąco w toku pracy dydaktyczno – wychowawczej
na bieżąco w toku pracy dydaktyczno – wychowawczej, przez cały okres stażu, zgodnie z nałożonymi obowiązkami
na bieżąco w toku pracy dydaktyczno – wychowawczej
przez cały okres stażu
przez okres stażu

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych.

I
II
III
IV
V
VI
VII

Poznanie środowiska dzieci.
Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Zajęcia z uczniem z problemami edukacyjnymi.
Praca z uczniem zdolnym.
Nawiązanie współpracy z rodzicami.
Organizowanie wycieczek i wyjść do miejsc o znaczeniu kulturalnym, historycznymi i innym.
Udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją.

1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy:
- obserwacja i diagnoza dzieci,
- zebrania z rodzicami.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci:
- obserwacja,
- rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Prowadzenie systematycznej pracy kompensacyjno-wyrównawczej:
- diagnozowanie trudności edukacyjnych wychowanków,
- systematyczna praca indywidualna.
5.Opracowanie Planu pracy wychowawczej, Regulaminu
klasowego.

1. Nawiązanie i systematyczna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjno-wychowawczych uczniów.

1. Poprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów wykazujących trudności w nauce.
2. Zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów wykazujących problemy w nauce i dostosowanie formy pracy do potrzeb uczniów.

1. Dokonanie stosownej analizy w środowisku uczniowskim w celu dostrzeżenia ucznia o ponadprzeciętnych zdolnościach.
2. Rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowań uczniów.
3. Opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym.
4. Przygotowywanie uczniów do konkursów.

1. Nawiązanie systematycznej współpracy z rodzicami uczniów poprzez rozmowy indywidualne, konsultacje i zebrania.

1.Zorganizowanie wycieczek klasowych, integracja zespołów klasowych.
2. Opracowanie dokumentacji wycieczek.

1. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata.
2. Udział w akcjach ogólnopolskich np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
3. Udział w miejskim programie profilaktycznym „Kicaj Zdrowo”.

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
wrzesień
2017
2018
cały okres stażu
cały okres stażu,
raz w tygodniu
przez cały okres stażu
przez cały okres stażu, zgodnie z harmonogramem
przez cały okres stażu
przez cały okres stażu, zgodnie z zapotrzebowaniem

§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I
II
III

Systematyczne korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy.
Realizacja zadań w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” 1. Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, artykułów, scenariuszy, wykorzystanie ich w pracy z dziećmi.
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
- pisanie scenariuszy zajęć oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera,
- tworzenie prezentacji multimedialnych,
- opracowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów dla dzieci i rodziców.
3. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.

1. Systematyczne sprawdzanie strony internetowej MEN, portali edukacyjnych oraz stron poświęconych edukacji.
2. Wykorzystywanie zasobów internetu w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
3.Wykorzystanie programów multimedialnych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.
4. Drogą elektroniczną, internetową przesyłanie informacji na stronę szkoły.
5. Przygotowanie w wersji komputerowej sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. Praca z aplikacją ClassDojo – innowacyjną metodą dyscyplinowania uczniów, prowadzenie bloga klasowego oraz korespondencji z rodzicami za jej pomocą.
7. Praca z tablicą multimedialną i multibookiem na zajęciach.

1. Udział w pracach zespołu do spraw TIK.
2. Organizacja lekcji otwartych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
3. Realizacja innych zadań wynikających z planu pracy zespołu.

przez cały okres stażu
przez cały okres stażu
Przez cały okres stażu

§ 7.2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

I
II
III
IV

Studiowanie aktualnej literatury, aktywna praca nad samokształceniem - poszukiwanie nowych rozwiązań.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Nawiązanie współpracy z osobami i instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
1. Samodzielne studiowanie literatury, korzystanie ze zbiorów biblioteczki szkolnej i pedagogicznej.
2. Korzystanie z ofert wydawniczych.
3. Śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism.
4. Udział w sesjach metodycznych, współpraca z innymi nauczycielami.

1. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie aktywizujących metod w pracy dydaktycznej.

1. Nawiązanie i systematyczna współpraca z dyrektorem oraz z innymi pracownikami szkoły (pedagog, psycholog).
2. Zapoznanie się z rozporządzaniem o pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- rozmowy indywidualne z rodzicami,
- identyfikacja problemów dotyczących dzieci, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązywania w oparciu o studiowanie literatury fachowej,
- wspólnie z rodzicami podejmowanie działań w ramach bieżących planów współpracy z rodzicami.
2. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w celu niesienia pomocy i rozwiązywaniu problemów uczniowskich.

na bieżąco przez cały okres stażu, zgodnie z zapotrzebowaniem
przez cały okres stażu
przez cały okres stażu
przez cały okres stażu zgodnie z zapotrzebowaniem

§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

I
II
III

Poznanie procedury awansu zawodowego – analiza dokumentacji.
Wykonywanie działań dydaktyczno-wychowawczych.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

1. Zapoznanie się z:
- Ustawą o systemie oświaty,
- Ustawą – Prawo Oświatowe;
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013r. (Dz.U. 2013r., poz.393 ) oraz rozporządzeniami dotyczącymi pracy w zawodzie nauczyciela:
- rozporządzeniem o podstawie programowej z dnia 14 lutego 2017r.
- o bezpieczeństwie i higienie pracy w publicznych szkołach i placówkach z 31 grudnia 2002r.
- o organizacji wycieczek i wyjść szkolnych z dnia 22 stycznia 2003r.

1. Wypełnianie przydzielonych zadań dydaktyczno-wychowawczych zgodnie ze Statutem Szkoły.
2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju i postawy swoich podopiecznych.

1. Prowadzenie dokumentacji szkolną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

przez cały okres stażu
przez cały okres stażu, zgodnie z harmonogramem
przez cały okres stażu

Plan rozwoju zawodowego opracowała:

___________________
mgr Agata Janko
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zatwierdził opiekun stażu: Zatwierdzam do realizacji:

_________________________ _____________________________
mgr Grażyna Kosin Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.