X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37959
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr xxxxx – nauczyciel Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w xxxxxx
Imię i nazwisko opiekuna stażu: xxxxx

Czas trwania stażu –2 lata, 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2017 rok

Data zakończenia stażu – 31.05.2020 rok

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 18 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. System Oświaty

§ 7 ust. 2 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMINY REALIZACJI
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela. Opracowanie planu rozwoju zawodowego IX. 2017r.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• Zawarcie kontraktu poprzez ustalenie zakresu obowiązków i zasad współpracy;
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
• Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu; konsultacja, analiza przebiegu zajęć, wnioski do dalszej pracy;
• Prowadzenie zajęć otwartych dla Rodziców- ewaluacja własnych działań

Wniosek
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram spotkań
Scenariusze zajęć
Ankiety dla dzieci i rodziców, rysunki dzieci, rozmowa zwrotna z dziećmi,

IX. 2017r.
IX. 2017r.
IX. 2017r.
IX. 2017r.
Raz w semestrze
Raz w semestrze
Według ustalonego terminu zajęć

3. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach również salezjańskich spotkaniach formacyjnych;
• Stosowanie aktywnych metod nauczania w pracy z dziećmi (m.in. zajęcia ruchowe, artystyczno-plastyczne, muzyczne); Zaświadczenia dotyczące ukończenia warsztatów, szkoleń, konferencji, listy obecności,

Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku.
Okres stażu
Okres stażu

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy.
• Realizacja miesięcznego planu pracy w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego
• Opracowanie bazy pomocy dydaktycznych
• Gromadzenie materiałów pomocy dydaktycznych istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych (filmy, książki, płyty)
• Opracowanie i gromadzenie materiałów w formie scenariuszy, wytworów dzieci, przygotowywanie dekoracji szatni oraz korytarza, tworzenie pomocy dydaktycznych tj. gry dydaktyczne, dyplomy z motywem salezjańskim, logo na konkursy, zaproszenia, Zapis w dzienniku zajęć.

Wersja elektroniczna w komputerze.
Materiały, pomoce, zdjęcia, scenariusze
Zdjęcia

Okres stażu
Okres stażu
Na bieżąco

5. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.
• Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu; przygotowywanie dzieci do udziału w uroczystościach; pomoc w realizacji projektów; także w roli współprowadzącej
• Współorganizacja spotkania dla dzieci 6 letnich; o tematyce religijnej,
• Dzielenie się materiałami oraz zdobytą wiedzą z gronem pedagogicznym.
• Udział w konkursach, festynach, przeglądach
• Aktywny udział w organizowaniu Pikniku Rodziny Salezjańskiej,
• Pomoc w przygotowaniach oprawy liturgicznej Mszy Św, nauka pieśni,
• Udział w Nabożeństwach Różańcowych prowadzonych przez przedszkole, wyjście pod pod pomnik Jana Pawła II, udział w Mszy Św. w intencji zmarłych rodzin, Uroczystość św Jana Bosko z udziałem Rodziny Salezjańskiej,

Scenariusze, zdjęcia
Zdjęcia
Rozmowa
Zaświadczenia
Zdjęcia, scenariusz

Okres stażu wg kalendarza uroczystości przedszkolnych
X/XI
Okres stażu
Okres stażu wg kalendarza uroczystości przedszkolnych

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
• Robienie kart diagnostycznych z dziećmi 5 i 6 letnimi
• Stosowanie nowatorskich metod w pracy w oparciu o literaturę i nabyte doświadczenie.
• Pomoc przy prowadzeniu Facebooka przedszkola dodawanie zdjęć,

Dziennik zajęć
Karty Diagnostyczne
Dziennik zajęć, scenariusze.
Strona Facebook przedszkola

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

7.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy;
• Autorefleksja, autoanaliza, podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu w celu uzyskania kolejnego stopnia awansu; Segregator zawierający dokumenty

Pisemne sprawozdanie

V. 2020r.
V. 2020r.

§ 7 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANAI W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci – diagnozowanie i rozwijanie ich zainteresowań.
• Stała i wnikliwa obserwacja dzieci na tle grupy;
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy; prowadzenie zajęć wyciszających, relaksacyjnych, o tematyce wychowania i rozpoznawaniu emocji. Karty obserwacji dziecka

Scenariusze zajęć Okres stażu

Okres stażu
2. Współpraca z rodzicami.
• Prowadzenie zajęć otwartych z rodzicami;
• systematyczne informowanie o postępach jak i trudnościach edukacyjnych dzieci,
• Informacje dla rodziców na
tablicy ogłoszeń tj. ogłoszenia o uroczystościach, zajęciach otwartych, wycieczkach;
• Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc.
• Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych i pracach na rzecz przedszkola „Piknik Rodziny Salezjańskiej”, poznawanie zawodów Rodziców wyjścia do zakładów, instytucji w których pracuje rodzic dziecka,

Notatki, lista obecności, scenariusze
Notatki, rozmowa
Ogłoszenia
Rozmowa
Scenariusze, zdjęcia, adnotacja w zeszycie wyjścia lub karta wycieczki,

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym; promowanie placówki.
• Organizowanie wycieczek do Urzędu Miasta, Policji, Straży Pożarnej; nawiązanie współpracy z biblioteką, Domem Kultury i innymi instytucjami;
• Udział w konkursach i innych imprezach mających na celu prezentowanie umiejętności wychowanków; oraz akcjach charytatywnych np. Akcja zbierania nakrętek

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, zeszycie wyjść
Zdjęcia, zaświadczenia, notatki.

Okres stażu
Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej. Komputerowe opracowywanie: scenariuszy i konspektów zajęć; wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy z motywem salezjańskim Pasowanie 3-latków) itp;
• Przygotowanie informacji dla rodziców;
• Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej;
• Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej);
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową;
• Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami;

Opracowane dokumenty
Adresy stron internetowych zawierających publikacje
Pomoce, scenariusze, zdjęcia, wykaz stron internetowych.
Protokół Rady Pedagogicznej

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
• Samokształcenie się – studiowanie aktualnej literatury (poszukiwanie nowych rozwiązań, korzystanie z ofert wydawniczych);
Wykaz lektur
Okres stażu
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej, czytanie odpowiednich pozycji książkowych o emocjach
Wpisy do dziennika
Okres stażu
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku.
• Studiowanie literatury dotyczącej
rozwoju dzieci w wieku 3 – 6 lat; adaptacji dzieci 3 – letnich do przedszkola; Bibliografia
Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTEPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ

1. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu
• Analiza dokumentacji: przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN dotyczące podstawy programowej);
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego;

Akty prawne
Internet

Okres stażu
Okres stażu

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zasad przedszkola.

• Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z f1unkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne);
• Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przedszkolną;
• Śledzenie zmian zachodzących w przepisach wewnątrz-przedszkolnych;

Dokumentacja

Okres stażu
IX. 2017r.
Okres stażu

3. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;
• Współpraca z gronem pedagogicznym;

Notatki
Notatki

Okres stażu – wg harmonogramu
Okres stażu

Opracowała: mgr XXXX
Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki.

Podpis dyrektora Podpis opiekuna stażu Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.