X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37945

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
§ 8 ust. 2 pkt. 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do realizacji Formy realizacji Dowody realizacji
(Tabela - red.)

Doskonalenie pracy własnej
• Stosowanie nowoczesnych metod pracy
• Diagnozowanie możliwości ucznia
• Ocenianie kształtujące
• Realizacja działań dydaktycznych związanych z indywidualnym tokiem lub programem nauki dla ucznia z niepełnosprawnością
• Organizacja autorskich konkursów, imprez
• Prowadzenie koła przedmiotowego i zajęć wyrównawczych
• Opieka nad kroniką szkoły
Dzienniki zajęć, inna dokumentacja szkolna

Podniesienie jakości pracy szkoły
• Praca w organach szkoły
• Praca w zespołach problemowych
Dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 2 pkt. 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania do realizacji Formy realizacji Dowody realizacji

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem komputera,
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, planów pracy itp.)
• dokumentowanie przebiegu stażu
• prowadzenie dziennika elektronicznego
Konspekt lekcji,
pomoce dydaktyczne,
sprawdziany i inne materiały w postaci wydruków komputerowych

2. Publikacje w Internecie
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej

§ 8 ust. 2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
• Udział w pracach Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących, Zespołu Wychowawczego
• Prezentacja wyników prac pisemnych
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt. 4
realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania do realizacji Formy realizacji

a) Opracowanie i wdrażanie programu
• Programy zajęć pozalekcyjnych
• Program wychowawczy
• Program pracy z uczniem zdolnym lub z trudnościami w nauce
Dokumentacja szkolna

b) Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej • Uzyskanie uprawnień egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
• Prace w komisji sprawdzającej okręgowej komisji egzaminacyjnej Zaświadczenie o szkoleniu, odbytym egzaminie i ewentualnych pracach w komisji

c) Poszerzenie zakresu działań szkoły
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
• Przygotowanie i prowadzenie szkolnych akcji
• Zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.