X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37939
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie awansu zawodowego przez nauczyciela.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
IX 2015
2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły
- analiza dokumentów szkoły (Statutu Szkoły, WSO, Programu wychowawczego i profilaktycznego)
IX-X 2015
3.Wypełnianie zadań członka zespołu wychowawczego.
- realizacja zadań zawartych w planie pracy zespołu wychowawczego
IX 2015-V 2018
4. Organizacja, doskonalenie i rozwój własnego warsztatu pracy
- wyszukiwanie oraz przygotowanie dodatkowych pomocy dydaktycznych
- studiowanie literatury pedagogicznej
-opieka nad gabinetem
j. niemieckiego
IX 2015-V 2018
5. Opieka nad działalnością Samorządu Uczniowskiego
- spotkania SU
- organizacja imprez szkolnych, dyskotek, akcji charytatywnych, konkursów
- współpraca z innymi organizacjami działającymi w szkole
IX 2015-V 2018
6. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- wzbogacanie wiedzy poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez CEN wydawnictwa oświatowe oraz w radach szkoleniowych
Wg propozycji Cen i kalendarza rad pedagogicznych
7. Organizacja konkursów i współorganizowanie imprez lasowych i szkolnych
- Europejski Dzień Języków Obcych
- Festiwal Piosenki Niemieckiej
- Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
X 2015, 2016, 2017
V 2016,2017, 2018
III 2016
8. Prowadzenie koła zainteresowań
-rozwijanie zainteresowań językowych uczniów
- przygotowanie uczniów do konkursów i sprawdzianu szóstoklasisty z j. niemieckiego
IX 2015-V 2018

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- opracowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego oraz dokumentacji szkolnej
- przygotowywanie testów, sprawdzianów, dyplomów i zaproszeń
Na bieżąco
2. Wykorzystywanie Internetu w zakresie działań dydaktyczno - wychowawczych
- prowadzenie zajęć przy komputerach, tablicy interaktywnej
- wykorzystanie w prac rzutnika i ekranu
- wykorzystanie programów multimedialnych
- umieszczanie informacji na stronach internetowych szkoły
IX 2015- V 2018
3. Prowadzenie szkolnej dokumentacji elektronicznej
- prowadzenie dziennika elektronicznego
Okres stażu
4. Korzystanie z portali internetowych dla nauczycieli
- śledzenie stron ministerialnych i kuratoryjnych
- udział w forach językowych dla nauczycieli, e- szkoleniach
IX 2015- V 2018

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- przeprowadzenie zajęć otwartych z j. niemieckiego dla zainteresowanych nauczycieli
- wymiana uwag i spostrzeżeń
Raz w roku
IX 2015-V 2018
2. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
- pełnienie obowiązków opiekuna stażu
- sprawowanie opieki nad studentami filologii germańskiej
Okres stażu
3. Publikacja własnych scenariuszy na portalach internetowych dla nauczycieli oraz umieszczanie scenariuszy w bibliotece szkolnej
Udostępnianie w Internecie i bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć
IX 2015- V 2018

§ 8 ust. 2 pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej Zabawa w teatr
- opracowanie innowacji i przedstawienie jej na Radzie pedagogicznej
IX 2016- VI 2018

§ 8 ust.2 pkt. 4C
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycnych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli szkół ościennych
- wymiana doświadczeń między Szkołą Podstawową w Starych Bielicach
Raz w roku
2. Organizowanie szkolnych imprez językowych i klasowych, akcji charytatywnych
-organizacja Festiwalu Piosenki Niemieckiej i Angielskiej, Dnia Języków Obcych
- przeprowadzenie akcji Pomóżmy im przetrać zimę
IX 2015- V 2018
3. Przeprowadzanie ogólnopolskich konkursów germanistycznych
- przygotowanie uczniów i przeprowadzenie konkursu germanistycznego Deutschfreund i Sprachdoktor
X , III 2015-2018
4. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych
- zapoznanie się z problemami uczniów
- prowadzenie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas kursu Terapii Pedagogicznej
2015-2018

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Koszalinie
- kierowanie dzieci mających trudności w nauce na badania
- wskazywanie rodzicom konieczności badań uczniów z objawami dysleksji i problemami w nauce
Okres stażu
2. Współpraca z koszalińskim oddziałem PCK oraz szkolnym kołem PCK
- propagowanie wśród uczniów idei Czerwonego Krzyża
- pomoc szkolnemu kołu PCK w akcjach
Okres stażu
3. Organizacja z Samorządem Uczniowskim akcji charytatywnych i społecznych
- zbiórka karmy dla zwierząt z koszalińskiego schroniska
Zima 2015, 2016, 2017
4. Współpraca z Radą Rodziców
- współorganizowanie zabawy karnawałowej
- angażowanie rodziców w życie szkoły
I/II 2016, 2017, 2018
5. Współpraca z Gminnym Przedszkolem i Gminną Biblioteką w Biesiekierzu
- występy muzyczne i teatralne dla przedszkolaków lub dzieci świetlicowych
VI 2017

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lu innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- identyfikacja problemu
- opracowanie metody jego rozwiązania
- zastosowanie środków zaradczych
- wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
Cały okres stażu

Powyższy plan może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.