X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37585
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Marta Kuźmińska
Wykształcenie: podyplomowe
Stanowisko pracy: pedagog szkolny
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Czynności organizacyjne
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju
o Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela

o Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Na bieżąco

Wrzesień 2015 r. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
o Gromadzenie materiałów i dokumentów

o Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Na bieżąco, okres stażu

Maj 2018 r.
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
3. Przygotowanie projektu sprawozdaniaz realizacji planu rozwoju zawodowego o Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego
Maj 2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o Prawidłowe skompletowanie dokumentów wniosku
Czerwiec 2018 r.
Wniosek

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie, uwagi
(Tabela)

1.
Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Według planu WDN
Zaświadczenie
Udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli
Według planu doskonalenia
Zaświadczenie
Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli
Według planu pracy pedagoga
Zapis w sprawozdaniu pedagoga
2. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów funkcjonujących na terenie szkoły
Diagnoza problemów wychowawczych oraz potrzeb młodzieży – praca w Zespole wychowawczym oraz Zespole ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Cały okres stażu
Protokoły spotkań zespołu
Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły
Do odwołania przez dyrektora
Raport ewaluacji
3. Pełnienie funkcji Koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole
Opracowanie planu pracy, realizacja zadań zawartych w planie
Okres stażu
Sprawozdanie z pracy koordynatora
ds. bezpieczeństwa
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, tekstów, publikacji książkowych i czasopism z zakresu wychowania i opieki
Okres stażu
Materiały dydaktyczne, artykuły z czasopism, adresy stron internetowych

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu pedagogiki i psychologii
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Okres stażu
Materiały, scenariusze zajęć, notatki, plany pracy, arkusze diagnostyczne, dyplomy
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, nośników CD, DVD w prowadzeniu zajęć
Okres stażu Sprawozdanie pedagoga
Wzbogacenie treści omawianych zajęć o prezentacje multimedialne, wykresy, zdjęcia
Okres stażu
Prezentacje multimedialne
2. Współprowadzenie e-dziennika
Gromadzenie danych w formie elektronicznej, uzyskanie uprawnień administratora e-dziennika
Okres stażu
Posiadane uprawnienia

§ 8 ust. 2 pkt 3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Publikacje
Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Wrzesień 2015 r. Strona internetowa z publikacją
Prowadzenie zakładki pedagoga szkolnego na stronie internetowej
Okres stażu
Strona internetowa gimnazjum
2.Współpraca z nauczycielami i wychowawcami
Konsultacje, spotkania Szkolnego Zespołu Wychowawczego
Okres stażu
Protokoły spotkań Zespołu Wychowawczego
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z niewielkim stażem zawodowym
Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, ewaluacja
Okres stażu
Scenariusze zajęć, notatki

§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych
Okres stażu
Karta wycieczki, sprawozdanie
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych – okolicznościowych
Współorganizowanie okolicznościowych uroczystości szkolnych, np. Święto Szkoły, Dzień Otwarty
Według kalendarza pracy szkoły
Sprawozdanie
3. Organizacja konkursu
Konkurs Logicznego Myślenia
Luty - maj
Lista uczniów biorących udział w konkursie, wyniki uczniów
4. Pedagogizacja rodziców
Prowadzenie spotkań i konsultacji dla rodziców, przygotowanie artykułów i ulotek dla rodziców
Okres stażu
Notatki, teksty artykułów, ulotki

§8 ust. 2 pkt 4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym

1. Opanowanie języka obcego na poziomie zaawansowanym Kurs językowy Okres stażu Certyfikat

§8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z samorządem i władzami gminy Praca w Lokalnym Zespole Interdyscyplinarnym, stały kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
Okres stażu
Sprawozdanie pedagoga
2. Współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich – wspólne opracowywanie strategii działań wobec uczniów i ich rodzin będących pod opieką Sądu Rodzinnego
Kontakty telefoniczne i spotkania osobiste, dokumentacja
Okres stażu
Sprawozdanie pedagoga
3.Kontakt z Posterunkiem Policji w Ciechanowcu, z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Zorganizowanie prelekcji dla rodziców z przedstawicielami Policji, kuratorami sądowymi lub z pracownikami PPP w Wysokiem Mazowieckiem
Okres stażu Sprawozdanie pedagoga
Kontaktowanie się z funkcjonariuszami w sprawach uczniów trudnych wychowawczo
Okres stażu Sprawozdanie pedagoga
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem
Korzystanie z pomocy specjalistów specjalistów przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych Okres stażu
Sprawozdanie pedagoga

§ 8 ust. 2 pkt 5
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznanie potrzeb, zainteresowań uczniów, ich problemów i zagrożeń charakterystycznych dla wieku rozwojowego gimnazjalistów Obserwowanie uczniów podczas zajęć, przerw, imprez klasowych i szkolnych, wycieczek, itp.
Okres stażu
Notatki, scenariusze imprez, plany i karty wycieczek
Obserwacja uczniów podczas pracy na lekcjach z ukierunkowaniem na uczniów z niepełnosprawnością umysłową, niepełnosprawnych ruchowo,
ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się czy ze szczególnymi zdolnościami
Okres stażu
Notatki
Prowadzenie rozmów diagnostycznych z uczniami
Okres stażu
Potwierdzenia, notatki
Prowadzenie konsultacji dotyczących uczniów z innymi nauczycielami, wychowawcami
Okres stażu Potwierdzenia
Konsultacje w sprawach wychowawczych z rodzicami uczniów
Okres stażu
Wpisy w dzienniku
2.Objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Prowadzenie wsparcia pedagogicznego Okres stażu Dziennik zajęć specjalistycznych
Korzystanie z zaleceń specjalistów podczas pracy z uczniem
Okres stażu
Dziennik pedagoga
3.Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązana problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Zdiagnozowanie problemu edukacyjnego lub wychowawczego.
Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Okres stażu
Opis i analiza przypadku.

Plan rozwoju zawodowego może ulec zmianom w trakcie trwania stażu.

Ciechanowiec, 18.09.2015 r.

Zatwierdził ........................................ Data .........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.