X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37572
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczycielki języka angielskiego ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Zespół Placówek Oświatowych
w Szczawinie Kościelnym

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczycielki języka angielskiego ubiegającej się o stopień

zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Monika B
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

ZADANIE/DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wstępna analiza własnych umiejętności. Autorefleksja.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju
5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2018 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
W okresie odbywania stażu zamierzam:
1. Podjąć działań mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
3. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli planuję podjąć i zrealizować w okresie odbywania stażu wymagania:
§ 8. 2. 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8. 2. 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8. 2. 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8. 2. 4. a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8. 2. 4. c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8. 2. 4. e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8. 2. 5.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
§ 8. 2. 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole. Udział w pracach zespołów zadaniowych.
Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy. Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Lektura czasopism anglojęzycznych.
Doskonalenie umiejętności wychowawczych. Udział w zebraniach z rodzicami.
Kontakt z rodzicami uczniów.

§ 8. 2. 2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy. Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych i planów dydaktycznych, prac domowych,
przeprowadzenie lekcji języka angielskiego.

Korzystanie z zasobów internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji. Korzystanie z różnorodnych stron internetowych,
Założenie klas na portalu WSIP.net i zadawanie prac domowych uczniom w Internecie.
§ 8. 2. 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu języków obcych. Wzajemna wymiana doświadczeń
Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego
Modyfikacja planów nauczania
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystanych na lekcji innym nauczycielom języka angielskiego.
Przygotowanie materiałów na zebrania rady.

Własna publikacja w Internecie. Opublikowanie na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych. Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli.
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.

§ 8. 2. 4. a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego zajęć pozalekcyjnych. Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów językiem angielskim.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności. Organizacja konkursu sprawdzającego umiejętności językowe.

Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły Organizacja lub pomoc w organizacji wycieczek i imprez klasowych czy szkolnych. Według kalendarza imprez i uroczystości szkolnych Publikacje na stronie internetowej szkoły
Karty wycieczek.
Współpraca z instytucjami kulturalno - oświatowymi Udział w imprezach środowiskowych.
Zajęcia w muzeum.

§ 8. 2. 4. e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną Kierowanie uczniów do poradni .
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii.
Wspólna z uczniami pomoc na rzecz akcji charytatywnych.
Okres stażu Scenariusze imprez Potwierdzenia
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Integracja zespołów klasowych: imprezy szkolne, wycieczki, pomoc koleżeńska.

Współpraca z rodzicami.

§ 8. 2. 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych. Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Podsumowanie i wnioski.
Okres stażu
Według potrzeb Opis i analiza dwóch przypadków
Wnioski

Szczawin kościelny, 1 września 2015 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.