X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37596
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego

imię i nazwisko opiekuna stażu

........................................

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2018 r.

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. § 7 ust. 1 pkt 1

Zadania Formy terminy Dowody realizacji
(Tabela)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie)
IX 2015
Rozporządzenie MENiS z dnia 1. XII. 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
a) wniosek o rozpoczęcie stażu
b) plan rozwoju zawodowego
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu, ustalenie pisemne warunków współpracy, napisanie harmonogramu lekcji doradczych
IX 2015
Pisemne przejrzyste zasady współpracy n-la z opiekunem stażu
3.Poznanie zasad funkcjonowania i zadań Szkoły
Analiza dokumentacji:
- statutu szkoły
- planu wychowawczego szkoły
regulaminów
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- wewnątrzszkolnego systemu wychowania
- kalendarza imprez szkolnych
- omówienie w/w dokumentów z opiekunem stażu
IX-X 2015
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu

4.Uczestniczenie w pracach organów szkoły
a) Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
b) Współpraca z dyrektorem szkoły
c) Współpraca z rodzicami
d) Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – rady szkoleniowe
Okres stażu
a) Lista obecności
b) Protokoły z posiedzeń zespołów
c) zaświadczenia

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentacji
Przez cały okres stażu
Zebrane dokumenty
6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Własne wnioski V 2018
Sporządzenie sprawozdania

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - § 7 ust. 1 pkt 2

1. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Okres stażu
Scenariusze zajęć własnych
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w doskonaleniu zawodowym Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
Obecność na odczytach dotyczących tematyki „muzyka w szkole”, organizowanych przez kuratoria, ośr. doskonalenia nauczycieli,
Forum wolnych podręczników oraz wydawnictwa szkolne
Okres stażu
Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej pod kątem wspomagania uczniów z dysfunkcjami oraz terapii poprzez muzykę
Prowadzenie regularnych notatek z przeczytanych pozycji
Na bieżąco
Notatki

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż - 7 ust. 1 pkt 3

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły. Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych XI. 2015
1. Ustawa o systemie oświaty 1999r.
2. Karta Nauczyciela
3. Rozporządzenie MEN z 1. XII 2004r.
4. Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z 18.02.2000r.
5. Ustawa o pomocy społecznej
6. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

2.Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw dziecka- stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej
XI. 2015,
Konwencja Praw Dziecka, Prawa Ucznia

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
- § 7 ust. 2 pkt 1

1.Uzyskanie bogatszych efektów w szkolnej pracy dydaktycznej poprzez nowe formy działań z uczniami oraz rozwój własnych pomysłów dotyczących pracy własnej w szkole
a) Uruchomienie i prowadzenie zespołu wokalnego w klasach 4-6.
b) stosowanie aktywnych metod na lekcjach ze uwzględnieniem dramy, metody projektu oraz zabaw i gier dydaktycznych
c) Uruchomienie nowych możliwości w uczniach nie rozwiniętych twórczo i artystycznie.
Cały okres stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych, opis
2.Poszerzenie zakresu działań dydaktycznych i wychowawczych
d) uzupełnianie biblioteczki własnej o materiały dodatkowe pochodzące z różnych źródeł (testy, ćwiczenia, środki dydaktyczne, gry itp.)
e). Zbieranie pomocy dydaktycznych, instrumentów, płyt do sali muzycznej
f). Prowadzenie kółka gry na instrumentach dla uczniów zdolnych,
g). Przygotowanie gazetki tematycznej w Sali muzycznej
h). Przygotowanie i udział uczniów w Dniach Kultury Szkolnej

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- § 7 ust.2 pkt 2
1. Integracja zespołów klasowych.
a) organizowanie wspólnych wyjść, wycieczek, wyjazdów.
b) uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych (koncerty)

3. Wpajanie szacunku dla tradycji - kultywowanie tradycji narodowych, rodzinnych
a) przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu spotkań takich jak Dzień Nauczyciela, Jasełka, Dzień Matki. itp
b) Przeprowadzenie lekcji o tradycjach muzycznych regionu w którym mieszkamy

4.Poznanie współczesnych przejawów życia muzycznego i kulturalnego
Wycieczka na koncert dla dzieci do Filharmonii połączona ze zwiedzaniem budynku i rozmową z osobami pracującymi tamże.
Zorganizowanie spotkania w szkole z postacią z życia muzycznego: piosenkarzem, tancerzem lub muzykiem, połączone z zadawaniem pytań i krótką prezentacją tej osoby.
Utworzenie sekcji muzycznej i uruchomienie szkolnego radiowęzła
1 raz na rok

6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Korzystanie z komputerowych i multimedialnych programów edukacyjnych na zajęciach .
Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych
Korzystanie z prasy pedagogicznej tradycyjnej oraz internetowej.
Sporządzanie testów, prac klasowych, sprawdzianów i rysunków na komputerze
Udział w kursach poszerzających wiedzę o technikach komputerowych przydatnych w szkole
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w których mogą uczestniczyć nauczyciele stażyści, studenci kierunków pedagogicznych oraz nauczyciele chcący poszrzyć swoje zajęcia o elementy muzyczno-ruchowo-taneczne
Prowadzenie zajęć otwartych wykorzystujących urządzenia multimedialne i ewaluację w formie ankiety:
Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.
§ 7 ust.2 pkt 4
1.Poszerzanie własnych kompetencji pedagogicznych
2.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień
Udział w kursach i konferencjach służących poszerzaniu wiedzy
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i poznawczej, regularne przegladanie edukacyjnych stron WWW, aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
Cały okres stażu
Potwierdzenia opiekuna stażu

8.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (§ 7, ust.2, pkt 5)

Rozporządzenia MEN, Ustawy Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN.System Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły
Tworzenie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania oraz innych dokumentów nauczania
- w okresie stażu
- dokumenty
- przedmiotowe systemy oceniania
- plany wynikowe zawierające międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne
Przepisy w zakresie WSO, Otrzymania oceny wyższej niż przewidywana, Regulaminy konkursów tematycznych Udział w pracach komisji egzaminacyjnych oraz dotyczących różnorodnych konkursów

Rozporządzenie MENiS z 8.11.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Organizowanie wycieczek szkolnych.
- w ciągu roku szkolnego
- karty wycieczek
- zdjęcia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.