X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37568
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Izabela Bajorek
NAZWA I ADRES SZKOŁY: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju
Ul. J. Piłsudskiego 91
33-380 Krynica-Zdrój
STANOWISKO: Nauczyciel języka angielskiego
POSIADANE KWALIFIKACJE: Dyplom licencjata na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim- specjalność nauczycielska (PWSZ w Nowym Sączu), Dyplom magistra na kierunku filologia angielska – lingwistyka stosowana (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
OPIEKUN STAŻU: mgr Izabela Micek
TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 04.09.2017 r.
TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 04.06.2018 r.

CELE STAŻU:
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2. Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krynicy-Zdroju
- poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
- poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem placówki
- poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć
- doskonalenie warsztatu zawodowego poprzez uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tychże zajęć z prowadzącym.
- prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu i omawianie ich z opiekunem.
- dokonywanie analizy obserwowanych zajęć oraz samooceny zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu
- zapoznanie się z priorytetami rozwojowymi szkoły
- planowanie i przeprowadzanie zajęć z uczniami tak, aby przyczynić się do realizacji celów rozwojowych szkoły
- uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach zawodowego doskonalenie nauczycieli oraz samokształcenie
- pogłębianie kontaktów z rodzicami i uczniami, poznanie środowiska uczniów, ich problemów, oraz umiejętna współpraca z ich środowiskiem
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrzszkolnych
• pozaszkolnych
• samokształcenia
- opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych i uroczystości szkolnych
PLAN DZIAŁANIA
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA,
uwagi

1.Poznanie procedury osiągania awansu na nauczyciela kontraktowego
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawa, rozporządzenia, Karta Nauczyciela)

IX 2017

plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, zatwierdzenie planu przez dyrektora szkoły

2. Nawiązanie współpracy z osobami wspomagającymi

- rozmowy z Dyrektorem

IX 2017

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

- Rozmowy
- określenie zasad współpracy i zakresu obowiązków
- ustalenie harmonogramu obserwowanych i prowadzonych zajęć przez opiekuna
- zawarcie kontraktu z opiekunem

IX 2017

harmonogram hospitowanych zajęć
kontrakt

4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły

- Sformułowanie planu rozwoju zawodowego na okres trwania stażu, przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły

IX 2017

plan rozwoju zawodowego

5. Tworzenie dokumentacji przebiegu stażu

- zbieranie dokumentacji poświadczającej o poszerzaniu wiedzy pedagogicznej zdobytej w trakcie szkoleń

cały okres stażu

dokumenty poświadczające, notatki własne

6. Opracowanie podsumowania z przebiegu stażu

- opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu

VI 2018

sprawozdanie ze stażu

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 2 pkt. 1)

1. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami dotyczącymi oświaty
- zapoznanie się z Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela, Rozporządzeniami MEN - szczególnie dotyczących awansu zawodowego z
1.03.2013
- zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkół gimnazjalnych

IX/X 2017

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- analiza dokumentacji: - statut szkoły - programy i inne dokumenty wewnątrzszkolne
IX/X 2017

3. Sposoby prowadzenia dokumentacji
- poznanie zasad prowadzenia dziennika i arkuszy ocen oraz księgi protokołów
IX 2017

4. zasady BHP
- Zapoznanie się z przepisami BHP
IX 2017

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2)

1. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

2. Opracowanie przedmiotowych systemów oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z poradni.

3. Dokumentowanie własnych działań pedagogicznych.

4. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji.

5. Realizowanie korelacji międzyprzedmiotowej we współpracy z innymi nauczycielami.

6. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz wykorzystanie ich podczas zajęć.

7. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych

8. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.
- Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania, podstawy programowej.
- Aktywny udział w dostępnych formach dokształcania: kursy i konferencje metodyczne, szkolenia, seminaria, warsztaty.

- Gromadzenie pomocy naukowych do prowadzenia zajęć językowych.
- Stosowanie literatury pedagogicznej.

- Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących przedmiotowych systemów oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz wewnątrzszkolny system oceniania.

- Przedstawienie opracowanych przedmiotowych systemów oceniania

- Gromadzenie dokumentacji, wybór odpowiednich metod pracy i środków dydaktycznych, dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów.

- Hospitacje, rozmowy pohospitacyjne. Analiza i wnioski z własnej pracy.
- Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturową, regionalną, medialną, itp.
- Studiowanie literatury metodycznej, hospitacje.

- Organizacja i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej, wykorzystanie komputera i internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych, praca z komputerem na lekcjach z uczniami,
- wykorzystanie internetu w pracy nad rozwojem zawodowym,
- wykorzystanie internetu i pomocy multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Notatki własne, zaświadczenia, certyfikaty,
dyplomy,
podręczniki,
płyty, obrazki, zdjęcia, plansze.

Przedstawienie opracowanych przedmiotowych systemów oceniania.

Konspekty zajęć, testy i karty pracy uczniów, notatki własne.

Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji, notatki własne, wnioski, refleksje.

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu, arkusze obserwacji, konspekty.

Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

Płyta z zapisem elektronicznym, konspekty lekcyjne, wykaz wykorzystanych stron internetowych, przykładowe materiały z internetu wykorzystane na lekcjach, przykładowe testy i sprawdziany.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów, oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6, ust. 2 pkt. 3).
1. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły
- analiza programu wychowawczego
X 2017
Notatki własne

2. Współpraca z innymi nauczycielami oraz uczniami przy realizacji imprez szkolnych

- przygotowanie okolicznościowych imprez szkolnych
- pomoc w organizacji Czytania Nocnego
- organizacja Fit Day
cały rok

XII 2017

XI 2017
Notatki własne

zdjęcia

zdjęcia

3. Poznawanie zadań wychowawczych nauczyciela. Współpraca z rodzicami

4. Współpraca z uczniami

5. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych

7. Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.

8. Propagowanie i przestrzeganie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze.

9. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
- kontakt z rodzicami w ramach zebrań rodzicielskich i spotkań indywidualnych
- rozmowy z nauczycielami wychowawcami

- Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami poprzez skrzynkę e-mail

- Rozmowy z wychowawcami klas, dyrektorem.

- Lektura literatury o tematyce pedagogicznej.

- Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów nauki, zachęcanie do nauki poprzez wprowadzanie różnorodnych gier i zabaw językowych

- Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.

- Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z rodzicami.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Branie udziału w zebraniach z rodzicami, dniach otwartych szkoły

notatki własne

notatki własne

notatki własne

Wyniki we współpracy z uczniem

Konspekty, świadomość kulturowa uczniów.

Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6, ust. 2, pkt. 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych w obecności opiekuna.
- Opracowanie terminów z opiekunem stażu.

IX 2017
Potwierdzenie przez opiekuna stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
- Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela,
- obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji),
- omówienie i zapisanie jej wyników.

Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów

Arkusze obserwacji lekcji, własne notatki, refleksje.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektor
- Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza.
Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów.
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej, uwagi do realizacji, konspekty z zajęć.

4. Analiza i samoocena prowadzonych lekcji.
- Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.
Cały okres stażu, według ustalonych terminów
Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji, wprowadzanie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć

5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Publikacja planu rozwoju zawodowego i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie ich innym nauczycielom w szkole, współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniem, analiza, samoocena
Cały okres stażu
Adres strony internetowej.

6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

- Samoocena.
VI 2018

........................................ Zatwierdzam do realizacji:
Nauczyciel stażysta
........................................ ........................................
Opiekun stażu Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.