X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37562
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
______________________________________________________________________

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr ........................................ mgr .......................
i nazwisko nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko opiekuna stażu

mgr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........................................
Dyrektor przedszkola Przedszkole

1 września 2017 r. 31 maja 2020 r.
Data rozpoczęcia stażu Przewidywana data zakończenia

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póź. Zm.),
Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

ORGANIZACJA STAŻU
l.p
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r.,(Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami);
Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ;
wrzesień 2017

Akty prawne

2.Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
W trakcie stażu
Notatki własne
2.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Współpraca
z opiekunem stażu.

1. Złożenie wniosku o rozpoczęciu stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.
30 sierpnia 2017
Wniosek Plan Rozwoju Zawodowego

2. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu i omówienie zasad współpracy.
Wrzesień 2017
Kontrakt z opiekunem stażu

3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Wrzesień 2017
Harmonogram spotkań

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć notatki pohospitacyjne

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz dyrektora.
Raz w miesiącu
Scenariusz zajęć notatki pohospitacyjne

6. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2020
Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego

7. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Czerwiec 2020
Wniosek

Wymagania nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wymagania w okresie stażu

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi o realizacji

§ 7.2.1
Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzprzedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

- udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności;
Wg potrzeb i propozycji szkoleń

- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN);
Wg harmonogramu

- udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli;
Wg otrzymanych zaproszeń od innych nauczycieli

- samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej;

W trakcie stażu

2.Planowanie
i organizowanie własnego warsztatu pracy.

- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych oraz ich samodzielne tworzenie;
w trakcie stażu

- wykonywanie pomocy dydaktycznych;
W trakcie stażu

- wykorzystanie multimediów do prezentowania treści dydaktycznych;
Kilka razy w semestrze

- dbanie o estetykę sali przedszkolnej, wykonywanie dekoracji sali zgodnie z porami roku, nachodzącymi świętami, uroczystościami;
W trakcie stażu

- wzbogacenie własnej biblioteczki domowej o nowe pozycje;
W trakcie stażu

- stosowanie w procesie dydaktycznym elementów aktywizujących metod nauczania tj: burza mózgów, drama, a także metodę V. Sherbone, E. Gruszczyk- Kolczyńkiej, Bati Strauss, Klanza- pedagogika zabawy;
W trakcie stażu

3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
- wpisy do dziennika, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan wychowawcy grupy, a w tym plan współpracy z rodzicami i plan współpracy ze środowiskiem lokalnym, opracowanie harmonogramu uroczystości, prowadzenie wstępnych i końcowych obserwacji dzieci, monitorowanie poziomu wiedzy i umiejętności;

4. Organizowanie konkursów.
- konkurs plastyczny „Zdrowo jem” w grupie 3 i 4-latków;
maj 2018 maj 2019

- konkurs z wiedzy o zdrowym odżywianiu w grupie 5-latków;
Maj 2020

§ 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi;
Wg potrzeb

- ankiety informacyjne o dzieciach;
Wrzesień 2017

- prowadzenie konsultacji dla rodziców- systematyczne informowanie ich o postępach i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci;
4 razy w miesiącu

Wg harmonogramu zebrań

- zebrania z rodzicami;

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych.
- udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym;
Wg potrzeb

- prowadzenie pracy z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem wymagającym wsparcia;
Na bieżąco

- pedagogizacja rodziców podczas zebrań i konsultacji
Zgodnie z harmonogramem zebrań i konsultacji

3. Udział w programach i akcjach.
- „Czyste powietrze wokół nas”;
W trakcie stażu

- „Zdrowe zęby mamy , marchewkę zajadamy”;
W trakcie stażu

- „Przedszkolak w sieci” – wiem jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych;
W trakcie stażu

- „Cała Polska czyta dzieciom”;
W trakcie stażu

4.Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci .

- współorganizacja uroczystości przedszkolnych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z Kalendarzem uroczystości;
Wg harmonogramu uroczystości przedszkolnych

- organizacja uroczystości okolicznościowych w grupie tj.: Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny;
Listopad 2017,
grudzień 2017/2018/2019
styczeń 2018/2019/2020,
maj 2018/2019/2020

- uroczyste obchody Dnia Przedszkolaka, Dnia Sprzątania Świata, Dnia Pluszowego Misia, Dnia Ziemi; Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania;
Wrzesień 2017/2018/2019,
listopad 2017/2018/2019,
kwiecień 2018/2019/2020,

5. Współpraca z rodzicami
i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola.
- angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów);
Wg potrzeb

- zaangażowanie rodziców do przygotowania przedstawienia teatralnego „Rodzice- dzieciom”;
Maj 2018
maj 2019
maj 2020

6. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów cywilizacyjnych.
- organizacja zajęć dydaktycznych o tematyce zdrowego odżywiania w połączeniu z zajęciami praktycznymi- przygotowanie zdrowych posiłków i przekąsek;
Ostatni piątek każdego miesiąca

- Uroczyste obchody Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania;
Listopad 2017
listopad 2018
listopad 2019

- nawiązanie współpracy z fundacją „Szkoła na widelcu”;
Wrzesień 2017

- gazetka dla rodziców z informacjami dotyczącymi zdrowego żywienia;

Na bieżąco

7. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu.
- czynny udział w tworzeniu prawa wewnątrzprzedszkolnego;
I i II semestr 2017/2018

- utrzymywanie stałego kontaktu z informatorem „Złocienieckie klimaty”;
Wg potrzeb

8.Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi przedszkole
- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
W trakcie stażu

- organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin (w miarę możliwości );
Wg potrzeb

- odwiedzanie instytucji tj.: Policja, Urząd Pocztowy, Urząd Miasta, Straż Pożarna;
II semestr 2017/2018

9. Udział z dziećmi
w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.
- przygotowanie dzieci do konkursów;
Wg harmonogramu ofert konkursów

§ 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy
z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz wiadomości z zakresu prawa oświatowego.
- wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego;
wrzesień 2017
maj 2020

2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej.
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;

Wg potrzeb

- przygotowanie zajęć wykorzystujących prezentację multimedialną;
Kilka razy w semestrze

- opracowanie scenariuszy, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera;
Wg harmonogramu hospitacji

3. Stworzenie dla własnych potrzeb bazy linków do interesujących portali edukacyjnych.
- wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomysłami oraz zapisywanie ich na różnego typu nośnikach np.: płytach CD lub ich drukowanie np.: dyplomy zaproszenia;
Wg potrzeb

4. Opublikowanie na stronie internetowej „ Planu rozwoju zawodowego” oraz scenariuszy zajęć.
- opublikowanie planu i scenariuszy zajęć;

3 razy w trakcie stażu

5. Wykorzystanie internetu do celów dokształcających.
- udział w szkoleniach e-learningowych;
2 razy w 2017/18, 2018/19, 2019/20

6. Wykorzystanie nośników informacji w pracy wychowawczo-dydaktycznej.
- wykorzystanie nośników informacji tj: audiobooki, płyty CD z piosenkami, zdjęcia cyfrowe;
W trakcie stażu

7. Inne wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- komunikowanie się z wydawnictwami, organizatorami konkursów, akcji, projektów;
Wg potrzeb

- komunikowanie się z dyrekcją i innymi nauczycielami w placówce;
Wg potrzeb

- komunikowania się z rodzicami;
Wg potrzeb

§ 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu
problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami.

- identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w razie potrzeby;
W trakcie stażu

- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
raz w
2017/18
2018/19
2019/20

2. Wykorzystanie zasad
i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
- planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną;
W trakcie stażu

3. Stworzenie wraz z dziećmi kodeksu grupowego zawierającego normy właściwego zachowania się i konsekwencje w jego egzekwowaniu.
- kodeks zachowania się i wyeksponowanie go w sali przedszkolnej oraz systematyczne jego utrwalanie;
Wrzesień 2017

4. Pedagogizacja rodziców.
- pedagogizacja rodziców poprzez rozmowę, zebrania, konsultację i gazetkę informacyjną;
W trakcie stażu

§ 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analizowanie przepisów prawa oświatowego.

- analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
a) Karta Nauczyciela, z 26.01.1982 r.;
b) Rozporządzenia MEN z 01.03.2013 r.;
c) Ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991 z późniejszymi zmianami;
d) Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z 14.02.2017 r.;

I semestr 2017/2018

2. Współtworzenie dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego.
- współtworzenie dokumentacji przedszkolnej:
a) Statut przedszkola,
b) Plan ewaluacji wewnętrznej,
c) Koncepcja pracy przedszkola,
d) Regulaminy,
Wrzesień 2017/2018/2019

3. Analiza opinii z poradni Psychologiczno- Pedagogiczną.
- wykorzystanie wskazówek zawartych w opiniach do pracy z dzieckiem;
Wg potrzeb

4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.

- uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;
W trakcie stażu

- śledzenie zmian na stronach internetowych MEN, CEN Koszalin;
Na bieżąco

- współorganizowanie wycieczek i wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
W trakcie stażu

Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki
Plan sporządziła: mgr ........................................

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.