X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37557

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Łódź, dn. 3.09.2015r
P L AN
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(długość stażu - 2 lata i 9 miesięcy)
Małgorzata Kotyło
Szkoła Podstawowa nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi

Jestem nauczycielem z 33 letnim stażem. Od 2006 pełnię funkcję wicedyrektora szkoły. Uczę wychowania do życia w rodzinie wykonuję również obowiązki wychowawcy w świetlicy szkolnej .Do 2006 roku byłam nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Wprowadzona reforma oświaty stworzyła szansę awansu. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem.
Przedstawiony poniżej plan zamierzeń, to okazja planowego działania i chyba po raz pierwszy szczegółowego dokumentowania tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczycielską.
Myślę też, że niezależnie od decyzji właściwej komisji, efektywna praca według niniejszego planu przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia, tj. moim wychowankom, ich rodzicom, szkole i mnie – nauczycielowi.

Cele:
• wzbogacenie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych
• podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
• wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
• rozwój osobisty
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Terminarz:

1) data rozpoczęcia stażu 1 września 2015 r.
2) data zakończenia stażu 31 maja 2018 r.

Wymagania Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania efektów
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zaznajomienie się z procedurami awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego:
• przygotowanie i złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego Analiza aktów prawnych:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela z późniejszymi zmianami.
• Ustawa Z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami. Poprawnie sformułowany wniosek o odbycie stażu, plan rozwoju zawodowego.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły
Analiza przepisów regulujących funkcjonowanie i działalność szkoły Analiza dokumentacji:
• Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania i ich zgodność z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania
• Analiza aneksów do Programów Nauczania zgodna z wnioskami po sprawdzianie zewnętrznym oraz wnioskami po diagnozach na wejściu.

• Opracowanie szkolnego Programu Wychowawczego
• Uaktualnianie Statutu Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Opracowanie planu pracy Zespołu Wychowawczego
• Opracowanie Regulaminu Świetlicy
• Opracowanie kart rekrutacyjnych do świetlicy szkolnej
• Opracowanie planu pracy świetlicy
• Współopracowanie przydziału godzin do realizacji z art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela
• Monitorowanie i analiza stopnia realizacji godzin z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela
• Opracowanie harmonogramu działań wspomagających realizację Programu Wychowawczego
• Analiza planów pracy; zespołów samokształceniowych, pedagoga, Samorządu Uczniowskiego
• Organizowanie obiegu informacji w szkole, zastępstw

Prowadzenie kart monitoringu pracy nauczycieli

Program wychowawczy

Plan pracy zespołu wychowawczego
Regulamin

Karty rekrutacyjne
Plan pracy

Arkusz organizacji zajęć zamieszczony na stronie internetowej szkoły

Wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, sprawozdania

Harmonogram

Księga zastępstw, arkusze rozliczania godzin ponadwymiarowych
Doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Doskonalenie własnych umiejętności • aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje)
• systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
• stosowanie aktywizujących metod nauczania
• obserwacja i analiza sytuacji uczniów
• przewodniczenie zespołowi do spraw ewaluacji wewnętrznej
• przewodniczenie zespołowi wychowawczemu
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu
• Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
• Badanie stopnia zadowolenia rodziców z pracy świetlicy szkolnej Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia

Notatki

Raport

Protokoły

Dokument stwierdzający powierzenie obowiązków

Poświadczenie

Ankiety, analiza ankiet

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• Opieka nad komputerami dla nauczycieli

• Gromadzenie programów do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych
• Korzystanie z dziennika elektronicznego
• Komunikowanie się z rodzicami i nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej
• Instruktaż obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców
• Opracowywanie w formie elektronicznej wszelkiej dokumentacji szkolnej
• Konstruowanie ankiet , tabel zestawień, tabel, analiz
• Przygotowywanie pomocy na zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach dydaktycznych, opiekuńczo- wychowawczych oraz na posiedzeniach rady pedagogicznej

Opracowanie prezentacji multimedialnych do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych

Wykorzystanie pomocy na zajęciach oraz udostępnienie innym nauczycielom
Przykładowe ćwiczenia
Wykorzystanie Internetu
Pogłębianie własnej wiedzy • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
• Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych)
• Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami za pomocą poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów przydatnych w pracy dydaktyczno- wychowawczej a także zarządzania oświatą wykaz stron internetowych

Publikacje w Internecie
Wymiana doświadczeń z nauczycielami innych szkół • Publikowanie konspektów lekcji oraz scenariuszy imprez szkolnych na stronach internetowych
Wydruki internetowe
§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
• Praca obserwacyjno-instruktażowa w ramach sprawowanej funkcji wicedyrektora
• Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń,
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów zarówno w ramach prac zespołu wychowawczego jak i wszystkich innych wynikających z kompetencji wicedyrektora szkoły.
• Pomoc w opracowywaniu obowiązujących na terenie szkoły dokumentów
• Pomoc w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, teczki diagnoz
• Pomoc w sporządzaniu notatek dokumentujących pracę dydaktyczną i wychowawczą

• Prowadzenie spotkań zespołu wychowawczego zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły
• Publikacja w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
• Wykorzystywanie zdobytego doświadczenia w ramach doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji w procesie dzielenia się wiedzą
Opinie nauczycieli uczestniczących w zajęciach, karty obserwacji

Arkusze obserwacji

Protokoły ze spotkań zespołów samokształceniowych

Notatki

Protokoły

Protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych i zespołów samokształceniowych
§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Praca z uczniem zdolnym • Opracowanie Programu Pracy z Uczniem Zdolnym
• Monitorowanie realizacji Programu Pracy z Uczniem Zdolnym
• Zorganizowanie Festiwalu Talentów
• Opracowanie Programu Wychowawczego Szkoły
• Zorganizowanie we współpracy z Samorządem Uczniowskim działań w obszarze samopomocy koleżeńskiej

Program

Sprawozdanie

Program

Relacja na stronie internetowej szkoły

Harmonogram spotkań

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych

• Monitorowanie organizacji imprez szkolnych zgodnie z harmonogramem działań
• Zaplanowanie działań dotyczących realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską „ Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”
• Współorganizowanie Festynu Rodzinnego
• Zorganizowanie akcji charytatywnej
Arkusze obserwacji imprez szkolnych

Relacja na stronie internetowej szkoły

Relacja na stronie internetowej
Diagnozowanie problemów uczniów • Obserwacja uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych podczas zajęć i przerw
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz radą pedagogiczną
• Zaznajomienie się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Monitorowanie stopnia realizacji zaleceń PPP w codziennej pracy z dzieckiem
• Prowadzenie dodatkowych spotkań z uczniami i/lub rodzicami w zależności od pojawiających się problemów w zakresie profilaktyki i kompensacji potrzeb
• Zorganizowanie dla rodziców spotkania ze specjalistami w ramach Akademii Rodzica
• Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców Notatki, protokoły z posiedzeń zespołu wychowawczego

Karty monitoringu pracy nauczyciela

Notatki

Notatki

Strona internetowa

Materiały w formie elektronicznej
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z KP Policji w Łodzi
Współpraca ze Strażą Miejską
Współpraca ze Strażą Pożarną
Współpraca z ZHP
Współpraca z PPP
Współpraca z SP nr 70 w Łodzi

• Propagowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego
• Propagowanie umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia
• Propagowanie zachowań asertywnych i stylu życia bez uzależnień
• Propagowanie kultury czytania w ramach projektu „ Książka moich marzeń” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 70 w Łodzi
• Zorganizowanie i koordynacja szkolnej akcji dla uczniów i rodziców „Bookcrossing”
• Nawiązanie współpracy z parafią w celu zaplanowania działań o charakterze profilaktycznym przeznaczonym dla dzieci i rodziców Potwierdzenia, wpisy tematów w dziennikach lekcyjnych, fotorelacje na stronie internetowej

Poświadczenie dyrektorów

Fotorelacja , ulotka propagująca akcję

Plan współpracy, sprawozdanie

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony Wzbogacenie umiejętności analizy zachowań uczniów, istoty ich powodzeń i niepowodzeń dydaktycznych oraz wychowawczych • Studiowanie literatury poświęconej refleksji nad własnym warsztatem dydaktycznym.
• Indywidualizacja podejścia do uczniów
• Analiza skuteczności działań dydaktycznych i wychowawczych
• Udział w zorganizowaniu imprezy środowiskowej „Dzień sąsiada”
• Zaplanowanie działań środowiskowych o charakterze prorodzinnym w ramach działań profilaktycznych
• Zaplanowanie działań mających na celu integrację rodziców ze szkołą-„Lekcja z rodzicem” Lista wybranych pozycji z literatury pedagogicznej.
Opis i analiza studium przypadku dzieci z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi.

Plan działań, sprawozdanie

Plan działań, wpisy w dziennikach lekcyjnych

Literatura pomocna w realizacji zamierzeń:
1. Irena Dzieżgowska - „Rodzice w Szkole”
2. Richard I. Arends - „Uczmy się nauczać”
3. Małgorzata Taraszkiewicz - „Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu”
4. Jo-Anne Reid i inni - „Uczenie się w małych grupach w klasie”
5. Bruce Joyce i inni - „Przykłady modeli uczenia się i nauczania”
6. Edyta Brudnik i inni - „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie”
7. Życie Szkoły - miesięcznik dla nauczycieli
8. „Wprowadzenie do andragogiki” (ITE, 1996)
9. „Mierzenie jakości pracy szkoły” (CODN, 2000)
10. „Sprawne porozumiewanie się” (CODN, 1999)
11. „Wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli” (CODN, 2000)
12. „Nowa szkoła” (CODN, 1999)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.