X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37546
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej: Wymaganie 9. Rodzice są partnerami przedszkola

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR . .......w ............
I ETAP
rok szkolny 2015/2016

Wymaganie 9. Rodzice są partnerami przedszkola

1. Wstęp.
2. Przedmiot ewaluacji.
3. Cel ewaluacji.
4. Pytania kluczowe.
5. Metody pracy.
6. Respondenci/ źródła pozyskania informacji.
7. Kryteria ewaluacji.
8. Opracowanie zbiorowe wyników ankiet.
A. Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
B. Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
C. Opracowanie zbiorowe Arkusza analizy dokumentów
9. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych.
10. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
A. Mocne strony.
B. Słabe strony
11. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
12. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.
13. Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze.

***

1. Wstęp:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Gliwicach przez powołany w tym celu zespół. Ewaluacja dotyczyła wymagania nr 9 w odniesieniu do przedszkola - Rodzice są partnerami przedszkola.
Od października 2009 r. (z nowelizacją z dnia 10.05.2013r.) obowiązuje nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym opisujące wymagania stawiane przez państwo szkołom i placówkom edukacyjnym. Badania mają na celu określenie poziomu spełniania wymagań (dokładne opisy wymagań znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
• Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
• Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
• Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
• Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
• Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

2. Przedmiotem ewaluacji było badanie:
Rodzice są partnerami przedszkola.
3. Celem ewaluacji było:
Ocena działań przedszkola w zakresie inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju dzieci.
Zakres badania:

• ustalenie, czy przedszkole realizuje zadania określone w uwagach do podstawy programowej w odniesieniu do rodziców,
• ustalenie, czy przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• analiza różnorodności form współpracy z rodzicami,
• ocena jakości form współpracy z rodzicami,
• ustalenie, w jaki sposób przedszkole pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy i jak je wykorzystuje.

Sposób gromadzenia danych:

• pozyskanie informacji od nauczycieli – ankieta,
• pozyskanie informacji od rodziców – ankieta,
• analiza dokumentacji współpracy z rodzicami,
• obserwacja form współpracy z rodzicami.

4. Przedstawiono także pytania kluczowe:
Do wymienionego wymagania w ramach pracy zespołowej nauczyciele opracowali pytania kluczowe, a następnie szczegółowe, które zostały wykorzystane w procesie tworzenia narzędzi badawczych – kwestionariuszy ankiet, stanowiące załączniki do niniejszego raportu. Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy naszego przedszkola.
• Czy przedszkole realizuje zadania określone w uwagach do podstawy programowej w odniesieniu do rodziców?
• Czy przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej?
• Czy przedszkole stosuje różnorodne formy współpracy z rodzicami?
• Jak ocenia się formy współpracy z rodzicami?
• W jaki sposób przedszkole pozyskuje opinie rodziców na temat swojej pracy i jak je wykorzystuje?
5. Do zebrania danych wykorzystano metody:
kwestionariuszowa, analiza dokumentów ilościowa, obserwacja, celowa metoda doboru, ankiety, wywiad.

6. Respondenci/ źródła pozyskania informacji:
wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz rodziców dzieci 4 i 5 -letnich – 31 osób
W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: z ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców z analizy dokumentacji. Przeprowadzono także analizę dokumentacji: plan pracy przedszkola, roczne plany współpracy z rodzicami, protokolarz rad pedagogicznych, plan nadzoru pedagogicznego, kronika, plany miesięczne nauczycieli,. Dzięki temu ewaluacja daje wiarygodne wyniki.
7. Kryteria ewaluacji
Zgodność z aktami prawnymi
Stopień zrozumienia
Powszechność
Dostępność
Skuteczność.

8. Opracowanie zbiorowe wyników ankiet

A. Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
Ilość ankietowanych: 52
Ilość ankiet wypełnionych: 23

1. W jaki sposób może Pani/Pan przekazać swoje uwagi, spostrzeżenia, opinie na temat pracy przedszkola lub oczekiwania w stosunku do przedszkola?
Ankieta – 15 osób
rozmowa z dyrektorem – 19 osób
rozmowa z nauczycielem – 22 osoby
adres e-mail – 5 osób
skrzynka korespondencji – 1 osoba
inne, jakie ........................................

2. Które z form współpracy przedszkola z rodzicami ocenia Pani/Pan najwyżej?
Uroczystości – 14 osób
indywidualne rozmowy z rodzicami – 16 osób
zebrania – 15 osób
zajęcia otwarte – 14 osób
jakie ........................................

3. Jakie formy wspomagania rodziców i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje przedszkole?
spotkania ze specjalistami – 17 osób
szkolenia i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – 11 osób
porady, konsultacje – 11 osób
inne, jakie ........................................

4. W jaki sposób poinformowano Panią/Pana o podstawie programowej wychowania przedszkolnego?
na zebraniu z rodzicami – 2o osób

kserokopia - 4 osoby
tablica ogłoszeń – 14 osób
informacja od nauczyciela grupy – 12 osób
strona internetowa - 15 osób
w inny sposób, jaki ........................................

5. W jaki sposób nauczyciele włączają rodziców do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej?
zadania dla dzieci do domu – 5 osób
zajęcia otwarte – 20 osób
inny, jaki : brak konstruktywnego i czytelnego (zrozumiałego) angażowania rodziców przez nauczycieli – 1 osoba

6. W jaki sposób przedszkole informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu?
na zebraniu – 17 osób
tablica ogłoszeń – 21 osób
inny, jaki: diagnoza – 2 osoby

7. W jaki sposób przedszkole informuje rodziców o sukcesach i trudnościach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka?
dzień informacji – rozmowy indywidualne – 22 osoby
rozmowy telefoniczne – 4 osoby
listy do rodziców – 2 osoby
semestralna ocena opisowa – 2 osoby
inny, jaki: rozmowy indywidualne z nauczycielem głównie z inicjatywy rodzica – 1 osoba

8. W jakich sprawach może Pani/Pan podejmować decyzje dotyczące przedszkola?
Wycieczka – 14 osób
organizacja uroczystości – 19 osób
inne, jakie ........................................

9. W jakich formach aktywności przedszkola rodzice mogą uczestniczyć lub je inicjować?
Wycieczki – 15 osób
Uroczystości – 18 osób
prace na rzecz przedszkola – 17 osób
akcje charytatywne – 14 osób
inne, jakie: Dzień Rodziny – 2 osoby

10. Inne uwagi, propozycje dotyczące współpracy przedszkola z rodzicami:
Zwiększyć możliwość rozmów indywidualnych z nauczycielami. Dyżur raz w miesiącu to zbyt mało. Nie każdemu pasuje ten termin (raz na miesiąc). – 1 osoba

B. Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
Ilość ankietowanych: 4
Ilość ankiet wypełnionych: 4

1. W jaki sposób zapoznała/zapoznał Pani/Pan rodziców z podstawą programową?
na zebraniu – 4 osoby
kserokopia podstawy dla rodziców – 1 osoba
tablica ogłoszeń – 4 osoby
strona internetowa – 1 osoba
inny, jaki ........................................
2. W jaki sposób włącza Pani/Pan rodziców do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej?
zadania dla dzieci do domu – 2 osoby
zajęcia otwarte – 4 osoby
inny, jaki ........................................
3. W jaki sposób informuje Pani/Pan rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu?
na zebraniu – 4 osoby
tablica ogłoszeń – 4 osoby
inny, jaki: zajęcia otwarte – 2 osoby
spotkania indywidualne – 1 osoba
4. W jaki sposób informuje Pani/Pan rodziców o sukcesach i trudnościach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka?
dzień informacji – rozmowy indywidualne – 4 osoby
rozmowy telefoniczne
listy do rodziców
arkusz indywidualnej obserwacji postępów dziecka – 4 osoby
Arkusz cech rozwojowych dziecka – 4 osoby
inny, jaki : arkusz diagnozy przedszkolnej – 2 osoby
przykładowe zadania do pracy w domu – 2 osoby
5. Które z form współpracy przedszkola z rodzicami Pani/Pan organizuje?
Uroczystości – 3 osoby
zebrania– 3 osoby
zajęcia otwarte– 3 osoby
dyżury informacyjne– 3 osoby
inne, jakie: organizacja kiermaszu świątecznego - 1 osoba
6. Jakie formy wspomagania rodziców, w tym formy pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, organizuje przedszkole?
nie wiem
spotkania ze specjalistami – 4 osoby
szkolenia i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – 4 osoby
porady, konsultacje– 3 osoby
artykuły z prasy specjalistycznej– 3 osoby
inne, jakie ........................................

7. Które z tych form Pani/Pan realizuje?
szkolenia i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców– 3 osoby
porady, konsultacje– 3 osoby
artykuły z prasy specjalistycznej– 3 osoby
inne, jakie ........................................
8. W jakich sprawach rodzice mogą podejmować decyzje dotyczące przedszkola?
Wycieczka – 4 osoby
przedstawienia teatralne– 4 osoby
dodatkowe zajęcia w przedszkolu– 4 osoby
organizacja uroczystości – 3 osoby
inne, jakie ........................................
9. W jakich formach aktywności przedszkola rodzice mogą uczestniczyć lub je inicjować?
wycieczki– 4 osoby
uroczystości– 4 osoby
prace na rzecz przedszkola– 4 osoby
spotkania z interesującymi ludźmi– 3 osoby
akcje charytatywne– 4 osoby
inne, jakie ........................................
10. Jak ocenia Pani/Pan aktywność rodziców w działaniach przedszkola?
duża aktywność– 4 osoby
mała aktywność
11. Jak ocenia Pani/Pan aktywność rady rodziców we wspieraniu statutowej działalności przedszkola?
duża aktywność– 4 osoby
mała aktywność
nie wiem
12. Czy pozyskuje Pani/Pan opinie rodziców na temat form współpracy na linii przedszkole–rodzice oraz informacje na temat ich oczekiwań?
tak– 4 osoby
nie
13. W jaki sposób?
ankieta– 4 osoby
indywidualne rozmowy– 4 osoby
inny sposób, jaki - zebrania grup – 1 osoba
14. W jaki sposób Pani/Pan lub przedszkole wykorzystuje informacje na temat oczekiwań rodziców? Proszę podać przykłady:
-umożliwienie kontaktu z rodzicem (wg potrzeb rodzica) telefoniczny i osobisty – 1 osoba
-wspólne podejmowanie działań – 2 osoby
-realizowanie inicjatyw rodziców na rzecz rozwoju dzieci (zumba) – 2 osoby
-włączanie się we wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci – 1 osoba
-współudział rodziców w realizację działalności statutowej przedszkola – 1 osoba
-organizacja tematycznych warsztatów, porad i konsultacji – 1 osoba
-zaangażowanie rodziców w realizację uroczystości okolicznościowych i spotkań – 1 osoba.
C. Opracowanie Arkusza analizy dokumentów
Ilość ankietowanych: 4
Ilość ankiet wypełnionych: 4

Wymaganie/zakres badania Spostrzeżenia
Realizacja różnorodnych form współpracy z rodzicami -zebrania –4 osoby
-uroczystości – 3 osoby
-dzień informacyjny –3 osoby
-zajęcia otwarte – 4 osoby
-kącik dla rodziców – tablica ogłoszeń –2 osoby
-współpraca z Radą Rodziców –2 osoby
-zajęcie adaptacyjne –2 osoby
-spotkania ze specjalistami –2osoby
Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców -dokumentacja własna pracy nauczyciela – 2 osoby
-zapisy w dzienniku zajęć – 2 osoby
-Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – 2 osoby
-Konsultacje indywidualne – zapisy w zeszycie – 2 osoby
-dzień informacji – 2 osoby
-Arkusz obserwacji rozwoju dziecka – 3 osoby
-plan współpracy z rodzicami -3 osoby
-doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców – 2 osoby
-wsparcie rodziców w sytuacji kryzysowej – 2 osoby
-kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi – 2 osoby
-wzbogacenie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym – 2 osoby
-zapobieganie dysfunkcjom rozwojowym - 2 osoby
Przekazanie informacji o podstawie programowej -zebranie – 4 osoby
-strona internetowa – 2 osoby
-kącik dla rodziców – 2 osoby
Sprawozdanie z zebrania – 2 osoby
Informowanie o zadaniach dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w przedszkolu -zebranie – 4 osoby
-sprawozdanie – 3 osoby
Tablica ogłoszeń – 3 osoby
-zajęcie otwarte – 2 osoby
-spotkania indywidualne – 2 osoby
-strona internetowa – 2 osoby
-karta wspomagania i korygowania rozwoju dziecka 5 – letniego - 2 osoby
Współdecydowanie o sprawach przedszkola -modyfikacja wizji przedszkola – 2 osoby
-zapoznanie rodziców ze zmianami w statucie przedszkola – 2 osoby
Zebranie grupowe – 2 osoby
Spotkania indywidualne - 2 osoby

Udział rodziców w organizowaniu różnych aktywności i wydarzeń przedszkolnych -pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego -3 osoby
-udział w Dniu Pluszowego Misia – 2 osoby
-udział w Jasełkach – 3 osoby
-pasowanie na przedszkolaka – 1 osoby
-poranek z okazji DEN – 2 osoby
Dzień Niepodległości – 2 osoby
Organizacja kiermaszu jesiennego – 3 osoby
Udział w zajęciu otwartym – 3 osoby
Udział w zajęciu „Czytające Przedszkola” – 2 osoby
Przekazywanie informacji na temat postępów i trudności dziecka, włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności -karty obserwacji rozwoju dziecka – 4 osoby
-zebrania grupowe – 3 osoby
-rozmowy indywidualne – 3 osoby
-rozmowy telefoniczne na prośbę rodzica – 3 osoby
-prace plastyczne dzieci i karty pracy – 3 osoby
-arkusze badania gotowości szkolnej - 3 osoby

9. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych.
Analiza pozyskanych informacji prowadzi do wniosku, że przedszkole współpracuje z rodzicami w różnych obszarach, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice mają możliwość włączania się w różne działania przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu decyzjach. Wiele działań realizowanych w placówce ma na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości. Wśród wielu dowodów wymienionych przez rodziców i nauczycieli można wskazać: możliwość wyrażania swojego zdania podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami, na zebraniach grupowych i ogólnych, jak również przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych. Rodzice mają wpływ na działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne przedszkola (np. pora prowadzonych imprez), a wyrażane przez nich opinie są uwzględniane. Rodzice opiniują działania przedszkola, np. kalendarz imprez, doposażają ze środków Rady Rodziców sale zajęć w środki dydaktyczne i zabawki. Rodzice chętnie uczestniczą w podejmowanych działaniach – wspólnie organizują i przygotowują imprezy i uroczystości przedszkolne. Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania rodziców w wychowaniu dzieci: pogadanki, warsztaty, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, wskazywanie możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, badania logopedyczne oraz opieka specjalisty, informacje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
W trosce o polepszenie współpracy prowadzony jest kącik dla rodziców, w którym informuje się rodziców o bieżących sprawach, uroczystościach i innych ważnych wydarzeniach mających miejsce w przedszkolu i na polu oświaty.

10. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
A. Mocne strony:
• Nauczyciele pozytywnie wyrażają się na temat współpracy z rodzicami, którzy angażują się w życie przedszkola.
• Nauczyciele poszczególnych grup uważają, że mają dobry kontakt z rodzicami, a opinie i uwagi dotyczące rozwoju poszczególnych dzieci najczęściej wymieniane są w trakcie kontaktów indywidualnych. Rodzice stosują się do zaleceń dotyczących rozwoju ich dziecka.
• Rodzice wysoko oceniają organizację przedszkola oraz przepływ informacji, a o istotnych sprawach dowiadują się z systematycznie prowadzonej strony internetowej oraz tablic w holu przedszkola.
• Analiza dokumentacji grup dowodzi, że nauczyciele posiadają opracowane plany współpracy z rodzicami, a podczas zebrań omawiane są bieżące sprawy grup oraz podejmowane różnorakie działania w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola.

• W przedszkolu prowadzona jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna, logopedia i terapia pedagogiczna.
• Przedszkole stwarza warunki do udziału dzieci w różnorodnych przedsięwzięciach: praca z dzieckiem zdolnym, udział w konkursach i programach ogólnopolskich, a rodzice chętnie wspomagają w realizowanych zadaniach.
B. Słabe strony:
• Słabe zainteresowanie rodziców oferta dodatkowych i darmowych szkoleń i spotkań ze specjalistami na terenie przedszkola.
• Skrupulatna analiza anonimowych ankiet dla rodziców wykazała, że 1 ankietowany chciałby zwiększyć możliwość rozmów indywidualnych z nauczycielami. (Dyżur raz w miesiącu to zbyt mało. Nie każdemu pasuje ten termin (raz na miesiąc).) Ponadto ankietowany uważa, że w placówce brak konstruktywnego i czytelnego (zrozumiałego) angażowania rodziców przez nauczycieli.
11. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
• Kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy z przedszkolem.
• Na bieżąco informować rodziców o codziennych inicjatywach i potrzebach placówki poprzez stronę internetową, zebrania grupowe, kącik dla rodziców, w celu zwiększenia ich aktywności ukierunkowanej na współpracę z przedszkolem
12.Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.
Raport zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rodzicom zostanie zaprezentowany na zebraniach. Wersja elektroniczna dostępna będzie na internetowej stronie naszej placówki, a wersja papierowa znajduje się w dokumentacji Dyrektora.
13.Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze.
Ewaluowany obszar nie wymaga opracowania strategii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.