X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36612
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PRZEDSZKOLE

Wymagania:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
4. Dzieci są aktywne
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Czerwiec 2015
W przedszkolu istnieje przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej Koncepcja Pracy Przedszkola. Koncepcja oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4 poz. 17)
3. Statut przedszkola
Na dokument pod nazwą „Koncepcja Pracy Przedszkola” składają się przede wszystkim: wizja i misja przedszkola, cele i kryteria sukcesu, stosowane programy, metody pracy, diagnozowanie osiągnięć dzieci, sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli, zasady współpracy z rodziną dziecka, ze środowiskiem lokalnym, działania służące promocji placówki i wiele innych równie ważnych zapisów.
Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:
1. Programie Wychowawczym Przedszkola
2. Rocznym Planie Pracy Przedszkola
3. Planie Współpracy z Rodzicami
4. Planie Współpracy ze Środowiskiem
Badane wymaganie jest bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania placówki, ponieważ koncepcja pracy jest dokumentem regulującym pracę przedszkola, określającym kierunki i działania priorytetowe. Celem naszej ewaluacji było zebranie informacji dotyczących intensyfikacji działań ukierunkowanych na przygotowanie, modyfikowanie i realizację koncepcji pracy przedszkola. Przedmiotem zaś - udział wszystkich podmiotów uczestniczących w przygotowaniu, modyfikacji, realizacji koncepcji. Szukając odpowiedzi na nurtujące nas pytania przeanalizowaliśmy i opracowaliśmy szereg pojęć w obrębie tego zagadnienia.

PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI.

Przedszkole posiada własną koncepcje pracy opartą na założeniach teoretycznych, zakładającą wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka, a także dbanie o jego bezpieczeństwo, promowanie zdrowego stylu życia, dobre przygotowanie dziecka do kolejnego etapu edukacyjnego. Prowadzone przez przedszkole działania są spójne z założeniami koncepcji pracy, uwzględniają one w pełni rozwojowe potrzeby dzieci oraz specyfikę pracy przedszkola. Potrzeby środowiska są zidentyfikowane w mniejszym stopniu, aczkolwiek odpowiadają na takie potrzeby, jak np.: integracja środowiska lokalnego oraz rodzinnego i potrzeby ekologiczne. Koncepcja jest realizowana i modyfikowana z ukierunkowaniem na rozwój dzieci przy zaangażowaniu i we współpracy z rodzicami, którzy znają główne jej założenia i w pełni je akceptują. Rodzice najczęściej angażowani są w działania realizujące koncepcję pracy przedszkola, podejmowane przez nauczycieli grup w obszarze rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci. Współpracują podczas organizowania imprez oraz uroczystości przedszkolnych i środowiskowych, uczestniczą w konsultacjach, zgłaszają swoje uwagi i propozycje dotyczące pracy przedszkola, które są analizowane i uwzględniane podczas modyfikacji koncepcji pracy przedszkola.
Rodzice znają główne założenia koncepcji pracy przedszkola, gdyż są zapoznawani z nimi na pierwszym zebraniu ogólnym z dyrektorem oraz zebraniach w grupach.
W oparciu o analizę zebranych informacji możemy udzielić odpowiedzi na postawione wcześniej pytania kluczowe.
1. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu opracowania koncepcji pracy?
- W oparciu o rozmowy z Dyrektorem wiadomo, iż podstawą opracowania Koncepcji Pracy Przedszkola było Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) oraz zawarte w załączniku do rozporządzenia wymagania wobec edukacji przedszkolnej a także samoocena dokonana w oparciu o własną pracę oraz analizę potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. W wyniku samooceny sformułowane zostały wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.
W opracowaniu koncepcji wzięły udział dwie nauczycielka, wyznaczona w tym celu przez dyrektora, która pracowała przy współudziale Pani Dyrektor. Pracownicy niepedagogiczni nie brali udziału w pracach nad koncepcją, nie mniej jednak twierdzą, że mają poczucie wpływu na to, jak pracuje przedszkole. Personel administracyjno-obsłuowy obok realizowanego zakresu swoich obowiązków, wspiera także swoją pomocą nauczycieli w ich pracy opiekuńczej, a czasami także dydaktycznej i wychowawczej. Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o to, aby dzieci czuły się w placówce bezpiecznie, by panowała miła i serdeczna atmosfera, przyjazna naszym wychowankom jak również rodzicom.
2. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu modyfikowania koncepcji pracy?
- Koncepcja Pracy Przedszkola jest modyfikowana w razie potrzeb rodziców, środowiska, wychowanków, nauczycieli. Dyrektor i nauczycielki zauważają jednak, że modyfikacja nie dotyczy założeń koncepcji, lecz rozszerzenia zakresu jej działań. Koncepcja Pracy Przedszkola jest analizowana podczas podsumowującej rady pedagogicznej. Dotychczas w wyniku analizy wprowadzono modyfikację w postaci rozszerzenia wachlarza stosowanych metod pracy, wzbogacono sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci.

3. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu realizowania koncepcji pracy?
- Przede wszystkim nauczyciele uwzględniają założenia koncepcji pracy w rocznym i miesięcznym planowaniu pracy. W oparciu o analizę odpowiedniej dokumentacji tj. Roczny Plan Pracy Przedszkola, plany miesięczne oraz własne obserwacje można stwierdzić, że przedszkole prowadzi działania realizujące koncepcję. Najważniejszymi w naszej ocenie są:
- codzienna planowa praca z dzieckiem na zajęciach, w ramach której realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Nauczyciele uwzględniają w swoich planach pracy treści związane z rozwijaniem wszechstronnego rozwoju dziecka (zapisy w planach miesięcznych, dzienniki, plany wycieczek, półroczna analiza pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej)
- zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa i uczenie bezpiecznych zachowań (np. spotkanie z policjantem, spotkanie ze strażakiem, procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, przypominanie zasad bezpieczeństwa w trakcie spacerów i wycieczek)
- pomoc i wspieranie rodziców, np.: rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, przekazywanie rodzicom informacji o dzieciach, w tym o gotowości szkolnej
- współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (imprezy, uroczystości, spotkania)
- organizowanie konkursów dla dzieci i umożliwianie im udziału i osiągania sukcesów w konkursach i festiwalach (np.: konkursy plastyczne, udział w „Quizie Bajkowym”, udział w konkursach recytatorskich, zaplanowane w Planie Rocznym Przedszkola „Akademia Zdrowego Uśmiechu”, „Akademia Misia Haribo”, Cała Polska czyta dzieciom).
- realizacja w przedszkolu dodatkowych programów i projektów przede wszystkim z zakresu ekologii i przyrody „Akademia Aquafresh”, udział w konkursie „Sport to zdrowie”
- udział w działaniach sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu (spotkanie ze stomatologiem, rehabilitantem, przygotowywanie zdrowych posiłków, organizowanie zajęć i zabaw o tematyce prozdrowotnej) program własny nauczycielki „Kuchcikowo”.
- stosowanie przez nauczycielki szerokiego wachlarzu metod i form pracy podczas codziennych zajęć z dziećmi
Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny 2014/2015 koncentruje się m.in. na aspekcie zdrowia co wynika z Koncepcji Pracy Przedszkola. Jego celem ogólnym jest podniesienie świadomości dzieci i rodziców w zakresie racjonalnego żywienia, zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku – zmiana złych nawyków żywieniowych, higienicznych i wpływanie na zdrowy styl życia całych rodzin. Nauczycielki zaproponowały w nim szeroki wachlarz zajęć i zabaw, służących promocji zdrowia wśród dzieci i ich rodzin (np.: cykl zajęć „Kuchcikowo” – promowanie jedzenia warzyw i owoców, spotkanie ze stomatologiem i rehabilitantem). Zadania ujęte w powyższym dokumencie znajdują również swoje odzwierciedlenie w miesięcznym planowaniu pracy, co wykazała analiza wybranych planów miesięcznych.
4. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu aktywizowania rodziców w opracowywanie, modyfikowanie i realizowanie koncepcji pracy przedszkola?
- Zgodnie z zapisem w „Koncepcji Pracy” raz w roku, przy współudziale rodziców podjęta będzie dyskusja nad Koncepcją Pracy Przedszkola w celu jej ewentualnego modyfikowania. Z analizy ankiety dla nauczycieli wynika, że ponadto rodzice są angażowani do realizowania koncepcji pracy oraz z własnej inicjatywy wspomagają przedszkole w jej realizowaniu poprzez:
- udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych (ogólnych i grupowych)
- udział w zebraniach (ogólnych oraz grupowych)
- udział w akcjach na terenie placówki, np.; „Cała Polska czyta dzieciom”, akcja charytatywna „Góra grosza”, akcjach proekologicznych - zbiórka plastikowych zakrętek oaz baterii
- rodzice konsultują się także ze specjalistami (logopeda, nauczyciel terapeuta) w celu wspomagania rozwoju dzieci, wymiany informacji o dziecku, ukierunkowanej pomocy
- nauczycielki wymieniały również stronę internetową, jako środek do aktywizowania rodziców w działania związane z koncepcją pracy, np.: przekazywanie ciekawych informacji dotyczących opieki i wychowania dzieci

5. W jaki sposób środowisko lokalne pomaga w opracowywaniu, modyfikowaniu i realizowaniu koncepcji pracy przedszkola?
- Przede wszystkim potrzeby środowiska lokalnego są ujęte w Koncepcji Pracy Przedszkola. Z wywiadu z Dyrektorem wynika, że są one również zgodnie z koncepcją realizowane. Przedszkole bierze udział w wielu konkursach, przeglądach, turniejach o zasięgu gminnym. Włącza się w akcje charytatywne i zbiórki surowców wtórnych. Dzieci co roku uczestniczą w uroczystościach gminnych organizowanych przez samorząd lokalny oraz instytucje i organizacje działające na terenie naszej gminy. Organizowane są wycieczki.
Realizacja Koncepcji Pracy znajduje potwierdzenie w dokumentacji przedszkola :
- Roczny Plan Pracy Przedszkola + Plan Współpracy ze Środowiskiem opracowany przy współudziale rodziców. Ponadto nauczycielki wskazują w swoich ankietach na udział dzieci w spotkaniach z ciekawymi ludźmi z naszego terenu, tj. policjant, rehabilitant, stomatolog, poeta, bibliotekarka, które wzbogacają pracę z dziećmi, poszerzają ich wiedzę, uwrażliwiają dzieci na potrzeby środowiskowe związane z kwestią bezpieczeństwa, zdrowia, kultury osobistej. Wczesne wdrażanie dzieci do dbałości o potrzeby środowiska lokalnego będzie procentowało w przyszłości troską o wspólne, publiczne dobro, zaangażowaniem w działania na rzecz większości a nie tylko na realizację własnych potrzeb.

6. W jaki sposób rodzice zostali zapoznani z koncepcją pracy przedszkola?
- Wszystkie źródła informacji potwierdzają, że przedszkole posiada określoną koncepcję pracy, z którą rodzice zostali zapoznani. Rodzice znają główne założenia koncepcji pracy przedszkola, gdyż są zapoznawani z nimi na pierwszym zebraniu ogólnym z dyrektorem oraz zebraniach grupowych, a także podczas indywidualnych konsultacji.
7. Jaki wpływ mają rodzice na powstanie i realizację koncepcji pracy?
- Protokoły zebrań ogólnych i zebrań grupowych z rodzicami potwierdzają zapoznanie rodziców z koncepcją pracy przedszkola, prowadzenie dyskusji nad jej modyfikacją. Uwagi rodziców na posiedzeniach Rady Rodziców są uwzględniane w powstawaniu, modyfikowaniu i realizacji koncepcji pracy.
Z wywiady z rodzicami wynika, że w większej mierze wpływają oni na realizację koncepcji pracy niż na jej powstawanie i modyfikowanie. W wywiadzie pani Dyrektor oceniła zaangażowanie środowisk rodzinnych wychowanków w realizację koncepcji i działania służące jej modyfikacji jako dobre. Rodzice zgłaszają swoje ewentualne uwagi i propozycje dotyczące pracy przedszkola, które są analizowane i uwzględniane podczas modyfikacji koncepcji pracy przedszkola.
8. Jakie działania podejmowane przez nauczycieli i wynikające z koncepcji pracy uwzględniają potrzeby rozwojowe wychowanków?
- Z ankiety skierowanej do nauczycieli wynika, że organizują oni i uczestniczą razem z dziećmi w przedsięwzięciach mających na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków. W tym punkcie nauczycielki najczęściej wymieniały udział dzieci w konkursach, ciekawych spotkaniach, wycieczkach, festiwalach, właściwą organizację przestrzeni edukacyjnej (tworzenie stałych i okresowych kącików tematycznych), wykorzystywanie ciekawych metod pracy, aktywizujących wszystkie dzieci oraz pomocy dydaktycznych. Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzają, że organizują i prowadzą pracę korygująco-wspomagającą z dziećmi wymagającymi wsparcia. W tym zakresie nauczycielki podejmują współpracę ze specjalistami z przedszkola oraz stałą współpracę z rodzicami.
W ocenie Dyrektora zaangażowanie nauczycieli w realizację przyjętej koncepcji pracy i działania służące jej modyfikacji są dobre. Większej intensyfikacji wymagają działania ukierunkowane na analizę. W modyfikowanie i realizację Koncepcji Pracy Przedszkola, w większym stopniu należy włączyć personel administracyjno-obsługowy.
Wśród kryteriów warunkujących efektywną realizację przyjętej koncepcji pracy Pani Dyrektor wymieniła: bazę materialną przedszkola, wyposażenie w środki dydaktyczne, zabawki, kąciki zainteresowań, itp. oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami gminnymi, oświatowymi, ośrodkami kultury, organizacjami pozarządowymi. Zdaniem Dyrektora, przedszkole skutecznie realizuje przyjętą Koncepcję Pracy i na chwilę obecną nie są konieczne zmiany w wizji i misji, które wynikałyby z aktualnych potrzeb placówki.

Wyniki i rekomendacje
1. Przedszkole posiada własna koncepcję pracy, która jest modyfikowana w razie potrzeb. Wskazani nauczyciele opracowują, a Rada Pedagogiczna dokonuje jej analizy i modyfikacji.
2. Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.
2. Koncepcja pracy jest dostosowana do potrzeb środowiska przedszkolnego i lokalnego. W głównej mierze promuje bezpieczeństwo, zdrowie i ekologię.
3. Nauczyciele przyjmują do realizacji planowane działania zawarte w Koncepcji Pracy wykorzystując różnorodne metody pracy.
4. Programy własne oraz programy przyjęte w przedszkolu są zgodne z koncepcją pracy.
5. Koncepcja Pracy Przedszkola jest większości rodzicom znana i przez nich akceptowana.
6. Przedszkole stwarza dzieciom możliwości do nabywania różnorodnych umiejętności, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, sprzyja budowaniu systemu wartości.
7. Prowadzenie ciągłej obserwacji osiągnięć nauczycieli, zdobywanie przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego i poszukiwania nowatorskich rozwiązań w pracy z dziećmi prowadzą do rzetelnego wypełniania punktów przyjętych w koncepcji.

Słabe strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:
- zbyt małe zaangażowanie personelu administracyjno-obsługowego w modyfikowanie i realizację przyjętej koncepcji pracy
- niski stopień znajomości przez rodziców i personel przedszkola przyjętej koncepcji pracy
- opracowanie koncepcji pracy bez udziału przedstawiciela z administracji i obsługi przedszkola

Mocną stroną jest łatwy dostęp do dokumentów (koncepcja pracy, statut) poprzez stronę internetową naszego przedszkola, na której na bieżąco opisujemy co dzieje się w naszym przedszkolu.

Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze:
1. częściej prezentować do wiadomości rodziców główne założenia koncepcji pracy przedszkola – zebrania ogólne i grupowe
2. udostępnić egzemplarz koncepcji pracy przedszkola do wglądu personelowi obsługowemu – tablica ogłoszeń w pomieszczeniu kuchennym
3. przynajmniej raz w roku, przy współudziale całego personelu przedszkola podjąć dyskusję nad Koncepcją Pracy w celu jej ewentualnego modyfikowania
4. systematycznie i w miarę możliwości doposażać bazę materialną przedszkola w niezbędne zabawki i pomoce dydaktyczne w celu efektywniejszej realizacji przyjętej koncepcji pracy
5. przeprowadzić badanie w środowisku lokalnym, z którym współpracuje przedszkole (np.; wywiady, ankiety), celem rozpoznania jego aktualnych potrzeb i ewentualnej modyfikacji Koncepcji Pracy pod tym kątem

DZIECI SĄ AKTYWNE

Przedmiotem ewaluacji są efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej sprzyjającej podejmowaniu przez dzieci aktywności.
Celem przeprowadzonej ewaluacji było zdobycie informacji dotyczących stwarzania warunków sprzyjających podejmowaniu przez dzieci różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju, które miały posłużyć do wprowadzenia ewentualnych zmian.
Badania ewaluacyjne skupiały się wokół następujących pytań kluczowych:
W jaki sposób nauczycielki angażują dzieci?
Czy są kąciki zainteresowań?
Jakie metody aktywizujące stosują nauczycielki?
Czy są organizowane wycieczki i konkursy?
Czy dzieci prezentują swoje umiejętności (uroczystości, przedstawienia, ekspozycje, itp.)?

Zakresy badawcze określone przez pytania kluczowe będą rozpatrywane przez pryzmat następujących kryteriów:
- efektywność
- zaangażowanie dzieci
- użyteczność
Określono następujące sposoby zbierania danych: analiza dokumentów - scenariusze lub sprawozdania z uroczystości i imprezy, plany pracy, plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, programy wspomagające.
Do bezpośredniego zbierania informacji i opinii od osób badanych posłużyły, załączone w aneksie, autorskie narzędzia, przygotowane przez zespół ewaluacyjny oraz dyrektora przedszkola, takie, jak:
- karta obserwacji aktywności dzieci podczas zajęć
- plany pracy

a także wyniki analizy dostępnej dokumentacji:
- arkusze obserwacji dzieci
- sprawozdania z przebiegu pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej.
Badaniu poddane zostały następujące grupy osób:
- rodzice
- nauczyciele
- dzieci
Badania zostały przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez zespół ewaluacyjny harmonogramem, który został załączony w aneksie.
Przedstawiony raport jest opisowy i ma formę pisemną.
Analiza uzyskanych danych
Sposoby angażowania dzieci przez nauczycielki
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu, co wynika z informacji uzyskanych w toku badania od samych dzieci, rodziców, nauczycielek, partnerów przedszkola, pracowników niepedagogicznych oraz obserwacji zajęć. W czasie rozmowy dzieci stwierdziły, że najbardziej lubią w przedszkolu rysowanie, kolorowanie, zabawę „w turka”. Lubią także bawić się, tańczyć, uczyć się różnych rzeczy, a także chodzić na podpłać przedszkolny.
Nauczycielki podczas wywiadu powiedziały w jaki sposób angażują dzieci, wymieniły następujące sposoby:
stosowanie różnorodnych metod, w tym aktywizujących,
wykorzystywanie literatury, muzyki,
dostosowanie zadań do możliwości dzieci z uwzględnieniem stopniowania trudności,
wykorzystywanie pasji i zainteresowań dzieci na zajęciach (dziecko opowiada innym kolegom o tym, co go interesuje, co wie na dany temat),
stosowanie pochwał i okazywanie wiary w dzieci,
organizowanie imprez wg opracowanego kalendarza,
przygotowywanie wspólnego tematu dla całego przedszkola – klika razy do roku,
zmienianie i wzbogacanie kącików zainteresowań,
doposażanie (zakup i samodzielne tworzenie) przedszkola w pomoce do zajęć ruchowych,
służenie własnym przykładem (dzieci chętniej bawią się wspólnie z nauczycielem, a nie gdy nauczyciel siedzi za biurkiem),
zapraszanie gości,
współpracę z różnymi instytucjami (np. policja, stomatolog, straż pożarna).

Z kolei obserwacji, jako sposobów angażowania się dzieci podczas ich zajęć wynika:
wykonywanie poleceń,
zgłaszanie się do odpowiedzi,
aktywne włączanie się do realizacji zadań,
kreatywne podchodzenie dzieci do zadań wymagających takiego myślenia, podejmowanie przez dzieci rożnych aktywności (słowna, ruchowa, matematyczna, twórcza, plastyczna, konstrukcyjno-manipulacyjna),
zachęcanie do działania,
umożliwianie podejmowania inicjatywy przez dzieci,
w zależności od rodzaju zajęcia przygotowywanie miejsca pracy, pomaganie młodszym kolegom, planowanie pracy na tydzień w przypadku pracy metodą projektu,
przynoszenie przez dzieci z domu książek, rekwizytów związanych z omawianą tematyką kompleksową,
podejmowanie zabaw swobodnych, będących odzwierciedleniem udziału w zajęciach,
pomoc nauczycielce w przygotowaniu rekwizytów do zajęć
Organizacja kącików służących rozwojowi zainteresowań dzieci

W salach organizowane są stałe i okazjonalne kąciki zainteresowań w zależności od pory roku lub tematyki kompleksowej. Kąciki te są wzbogacane w ciągu roku przez nauczycielki, w ich doposażenie angażują się również rodzice. Przedszkolaki aktywnie i kreatywnie korzystają z kącików zarówno podczas zabaw zorganizowanych jak i w czasie wolnym. Służy to rozwijaniu zainteresowań własnych dzieci, poszerzaniu zainteresowań, wydłużaniu czasu zabawy, wzbogacaniu słownictwa jak i kształtowaniu postaw społecznych.

Metody aktywizujące stosowane przez nauczycielki

Nauczyciele stosują urozmaicone formy i metody pracy z dziećmi, urozmaicone środki dydaktyczne, bogatą literaturę, jak również dobrze wyposażony ogród przedszkolny do zabaw i zajęć dydaktycznych. Tematyka zajęć i ich poziom sprawiają, że dzieci są nimi zainteresowane. Część zajęć wykracza nawet poza podstawę programową. Kadra wykorzystuje pomysły dzieci. Panie sprawdzają efekty swojej pracy poprzez narzędzia, np. arkusze obserwacji dzieci podczas zajęć. Ponadto dzieci chętnie uczestniczą w akcjach ekologicznych i innych (święto drzewa, święto wiosny), a zdobyte umiejętności przenoszą na grunt rodziny. Niektóre z działań są podejmowane wspólnie z innymi przedszkolami i widać, że dzieci są zaangażowane, z chęcią w nich uczestniczą. Dzieci także chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych wspólnie z biblioteką. Biblioteka czuje się ważna w życiu dzieci. Panie do biblioteki przychodzą z gotowymi tematami, a jej pracownicy przygotowują literaturę do tych tematów. W swojej pracy kadra pedagogiczna wykorzystuje dużo atrakcyjnych środków dydaktycznych co sprzyjają pracy i dzięki nim zajęcia są atrakcyjne (szczególnie te o charakterze dowolnym). Organizowane są wspólne konkursy z innymi przedszkolami (np. plastyczne, piosenki). Do zajęć włączani są również rodzice i inni członkowie rodzin np. dziadek rodzice grający na instrumentach. Kadra rozpoznaje potencjał rodziców i wykorzystuje go w pracy przedszkola.

Organizowanie wycieczek i konkursów

Nauczycielki organizują szereg wycieczek w ciągu roku wynikających z realizacji podstawy programowej (do parku, lasu, na łąkę, gospodarstwo agroturystyczne, Muzeum itp.) jak również okazjonalnych (Andrzejki, Mikołajki). W przedszkolu organizuje się wiele konkursów, w których dzieci biorą aktywny udział.
Organizowane są również wspólne konkursy z innymi przedszkolami (np. plastyczne, piosenki).

Sposoby prezentowania swoich umiejętności przez dzieci

Na terenie przedszkola widać efekty aktywności dzieci. Na korytarzach oraz w salach są prezentowane ich prace plastyczne, a także prace przestrzenne. Są także prace okazjonalne (świąteczne) wykonywane wspólnie przez dzieci i rodziców. Działalność dzieci jest różnorodna - od prac plastycznych (rysowanie, malowanie, wydzieranie, naklejanie, wycinanie) po przestrzenne (figurki, drzewa z kartonu i bibuły).
Nauczycielki starają się rozwijać u dzieci wiarę we własne siły i właściwe rozeznanie umiejętności. Zachęcają do udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych. Dzieci bardzo często biorą udział w występach, przedstawieniach demonstrując to czego się nauczyły. Prezentują swoje umiejętności także poza placówką (np. udział w Turnieju Tańców Polskich).

Wnioski z ewaluacji
1) Utrzymać dotychczasowy poziom w obszarze: Efekty pracy wychowawczo-dydaktycznej – dzieci są aktywne.

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

W Przedszkolu skutecznie rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci.
Tworzy się gamę zajęć językowych (język angielski, język hiszpański), sportowe i badawcze. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania, w oparciu o zasoby własne (psycholog, logopeda), współpracę ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz inne podmioty świadczące poradnictwo i pomoc, wykorzystuje się zarówno w realizacji działań edukacyjnych, jak i wychowawczo - opiekuńczych. Dyrektor, nauczyciele oraz personel pomocniczy podejmują działania antydyskryminacyjne (w kontekście płci, wyznania, zamożności, zdrowia/niepełnosprawności), - pogadanki na określony temat, którymi obejmują wszystkie dzieci. Badani rodzice uważają, że wsparcie otrzymywane w Przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.

W oparciu o informacje od rodziców (rozmowy), prowadzone obserwacje, a także pracę specjalistów
(psycholog, logopeda) z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia, w Przedszkolu rozpoznaje się potrzeby, możliwości oraz sytuację społeczną każdego dziecka.
W ramach współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku
Przedszkolnym, dostrzega się także problemy emocjonalne. Jako najważniejsze potrzeby rozwojowe
dzieci uznaje się: potrzebę bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, aktywności ruchowej oraz
indywidualnego działania w zabawach swobodnych.
O systemowości prowadzonego w Przedszkolu rozpoznania świadczą: wielorakie sposoby badania potrzeb i możliwości dzieci, z wykorzystaniem umiejętności nauczycieli i specjalistów; adekwatne wsparcie służące ich zaspokojeniu, skierowane do dzieci (np.: opracowanie kart indywidualnych potrzeb, programów działań wspierających) i ich rodziców (np.: zajęcia zorganizowane przez nauczycieli dotyczące form relaksacyjnych), a także opinia większości rodziców, deklarujących rozmowy z nimi, przynajmniej kilka razy w roku, o możliwościach i/lub potrzebach dziecka.

Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań
edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
W Przedszkolu, w oparciu o rozpoznane potrzeby dzieci podejmowane są adekwatne działania służące m.in.
wspieraniu ich ciekawości, aktywności i samodzielności. Wszyscy badani nauczyciele kładą nacisk
na systematyczne wplatanie w realizowane zajęcia, elementów pedagogiki zabawy (np. metoda Klanzy) i M.
Montessori; stosowanie twórczych metod aktywności ruchowej (np.: metody ruchu rozwijającego W. Sherborne,
gimnastyki ekspresyjnej A. Labana, gimnastyki rytmicznej Kniessów); wdrażanie programów własnych (np.
"Kuchcikowo"), a także metody indywidualnej pracy dzieci, metodą rozwiązywania problemów. i zajęcia indywidualne oraz zostały
utworzone zespoły psychologiczno - pedagogiczne (np.: dla dzieci z problemami logopedycznymi,
emocjonalnymi, społecznymi). U niektórych dzieci w Przedszkolu są uwzględniane indywidualne potrzeby i możliwości, co przejawia się m.in.: poprzez pracę indywidualną z dzieckiem; stopniowanie trudności w kontekście wykorzystania jego potencjału; przygotowanie do konkursów organizowanych w Przedszkolu /podmioty zewnętrzne/, a także budowanie poczucia własnej wartości.
Coraz pełniejszemu rozpoznawaniu potrzeb i możliwości dzieci służą szkolenia z udziałem nauczycieli, personelu pomocniczego i rodziców oraz opracowany tzw. Etos Przedszkola, opierający się na zasadzie pracy, w kontekście poziomu rozwoju dziecka, a nie jego wieku.

Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.

Przedszkole, w zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom, współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (diagnoza, wsparcie logopedy w ramach dyżurów w Przedszkolu, praca indywidualna z dzieckiem, konsultacje z rodzicami, kierowanie na konsultacje psychologiczne i logopedyczne do poradni).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.