X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37357
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego : mgr Katarzyna Olszewska
Placówka: Młodzieżowy Dom Kultury
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Agnieszka Romaniuk
Dyrektor placówki : mgr Violetta Wójcik
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Organizacja stażu

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
Rozporządzenie MEN 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu. wrzesień
2015 rok
- notatki własne
- wniosek o rozpoczęcie stażu.

2. Współpraca z opiekunem stażu
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
wrzesień
2015 rok
podczas stażu
- wniosek o rozpoczęcie stażu.
- plan rozwoju zawodowego.
- harmonogram współpracy
- własne notatki
- scenariusze zajęć

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3.Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
podczas stażu
maj 2018 rok
czerwiec 2018 rok
- świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
- sprawozdanie
- wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poszerzanie wiedzyi umiejętności w procesie aktywnego udziałuw doskonaleniu
1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych
3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej.
okres stażu
- zaświadczenia o ukończeniu kursów
- notatki własne
- spis literatury

2. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
na bieżąco
- materiały, scenariusze uroczystości,

3. Prowadzenie dokumentacji
1. Wpisy w dzienniku zajęć.
2. Miesięczne plany pracy.
na bieżąco
- dziennik zajęć
- plany pracy

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
1. Obserwacja.
2. Spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i ich potrzeb.
okres stażu
- notatki
- listy obecności

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
1. Obserwacja.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.
na bieżąco
- notatki
- adnotacje w dzienniku zajęć
- scenariusze uroczystości,
- zdjęcia.

3. Udział w realizacji programów profilaktycznych
1. Zbieram korki i nakrętki.
2. Cała Polska czyta dzieciom.
3. Sprzątanie świata.
okres stażu
- notatki, zdjęcia

5. Organizowanie i przygotowywanie imprez
1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji.
2. Praca z dziećmi.
Wg harmonogramu
- scenariusze,
- adnotacje w dzienniku zajęć,
- zdjęcia.

6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
1. Studiowanie literatury i czasopism.
2. Udział w warsztatach i szkoleniach.
okres stażu
- spis literatury,
- zaświadczenia,
- notatki.

7. Branie udziału z dziećmi w konkursach, imprezach, organizowanych przez różne instytucje 1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień.
okres stażu
- zaświadczenia, dyplomy,
- fotografie.

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: plany współpracy, plany pracy.
3. Komputerowe opracowywanie:
- scenariuszy i konspektów zajęć
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.,
- przygotowanie informacji dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
okres stażu
- plany pracy,
- scenariusze,
- wykaz stron internetowych.

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Dokumentowanie przebiegu stażu.
wrzesień 2015
okres stażu
- spis stron internetowych.

3. Publikacje w Internecie.
1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowe.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.
okres stażu
okres stażu
- scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
1. Udział w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. okres stażu - zaświadczenia
- dyplomy
- wykaz książek i czasopism
- spis stron internetowych

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
okres stażu
- wpisy w dzienniku,
- wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia.

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń.
okres stażu
- notatki własne

4. Praca z dziećmi z trudnościami.
Opracowanie programu pracy z dzieckiem.
okres stażu
- program pracy indywidualnej

5. Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych.
Indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami.
Realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych propagowanych przez inne organizacje i ośrodki edukacyjne.
okres stażu
- notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
okres stażu
- wykaz aktów prawnych

2. Studiowanie dokumentacji
Dokładna analiza dokumentów placówki: statutu, planów, regulaminów i programów.
okres stażu
- notatki
- wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren placówki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
okres stażu
- adnotacje w dziennikach zajęć
- programy wycieczek
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

– nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

mgr Sylwia Skowron

Imię i nazwisko: Sylwia Skowron
Miejsce zatrudnienia: Bursa Regionalna w Ostrołęce
Posiadany stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1. 09. 2017 r.
Data ukończenia stażu: 31. 05. 2020 r.

Posiadane kwalifikacje: Magister Pedagogiki, specjalność: opiekuńczo - wychowawcza, Akademia Podlaska w Siedlcach

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Aktywny i twórczy udział w życiu bursy i społeczności lokalnej.
4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
1. Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
VIII/IX 2017
VIII 2017

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.

Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań Bursy Regionalnej w Ostrołęce.
Analiza dokumentacji: Statut Bursy, Regulamin Bursy, Program wychowawczo - profilaktyczny, Plan Pracy opiekuńczo - wychowawczej na dany rok szkolny.
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Notatki własne

Uczestniczenie w pracach Bursy Regionalnej w Ostrołęce związanych z realizacją podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań.
1.Współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi wychowanków.
2. Współpraca z dyrekcją, wychowawcami bursy, wychowawcami klas, oraz pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i sytuacji kryzysowych.
3. Aktywny udział w przygotowaniu różnego rodzaju uroczystości promujących bursę. Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych

Poznanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wychowanków.
1. Analiza informacji o wychowankach na podstawie wcześniej przygotowanych narzędzi.
2. Indywidualne rozmowy z wychowankami, wnikliwa obserwacja.
Okres stażu
Okres stażu
Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych
Kwestionariusze informacyjne, notatki własne

Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy.
1. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy.
2. Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków
3. Poznawanie nowych metod pracy.
Okres stażu
Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych

Zaangażowanie w realizację zadań w zakresie zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa na terenie placówki.
1. Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
2. Przestrzeganie na co dzień podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu bursy.
Okres stażu Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych

Zaangażowanie w efektywną organizację nauki własnej wychowanków.
1. Inicjowanie pomocy koleżeńskiej wśród wychowanków, w tym wspomaganie wychowanka z trudnościami w nauce.
Okres stażu
Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych

Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków bursy, kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych.
1.Zachęcanie, motywowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w przygotowywaniu imprez, uroczystości.
2.Kultywowanie obrzędów i tradycji poprzez organizowanie uroczystości, spotkań z młodzieżą.
Okres stażu
Wpisy w dziennikach zajęć wychowawczych
Dokumentacja fotograficzna

Tworzenie własnego warsztatu pracy.
1. Korzystanie z zasobów biblioteki miejskiej, pedagogicznej.
2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej pedagogicznej, wychowawczej i metodycznej.
Okres stażu
Wykaz literatury
Notatki własne

Uczestnictwo w wybranych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w podnoszeniu jakości pracy.
1. Wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy w organizacji warsztatu pracy i podnoszeniu jakości pracy bursy.
2. Aktywny udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb wychowawcy bursy (warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje itp.).
Okres stażu
Dyplomy
Zaświadczenia
Notatki własne

Publikacja opracowanych programów wychowawczych, scenariuszy zajęć.
1. Publikacja internetowa.
Okres stażu
Zaświadczenie o publikacji

Ewaluacja swojej pracy
1. Autorefleksja, autoanaliza.
2. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy
– podsumowanie dotychczasowej pracy.
3. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.
4.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Okres stażu
Notatki własne
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Zaświadczenia
Dyplomy

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy
1. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.
2. Wykorzystanie komputera do napisania scenariuszy zajęć, konspektów, planów i programów pracy.
3.Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Scenariusze zajęć
Plany pracy

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania wiedzy i umiejętności 1. Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki.
Okres stażu
Spis portali i stron internetowych

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. Uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej.
2. Rozmowy z nauczycielami odbywającymi staż w celu wymiany doświadczeń.
3. Prowadzenie zajęć otwartych.
4. Współpraca z innymi wychowawcami w zakresie m.in. przygotowania imprez, uroczystości.
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1.Opublikowanie na portalu internetowym własnych materiałów dydaktycznych. Okres stażu
Adres strony
Zaświadczenia

§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji

Opracowanie i wdrażanie programów o charakterze wychowawczym i opiekuńczym.
1. Studiowanie fachowej literatury.
2. Analiza programów.
3. Stworzenie autorskiego programu.
Okres stażu
Programy wychowawcze

§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji

Organizowanie uczestnictwa wychowanków
w różnych formach kultury.
1.Wizyty w Ostrołęckim Centrum Kultury.
2.Organizowanie wycieczek krajoznawczych.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Kronika bursy
Informacje na stronie internetowej bursy

Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.
1. Prowadzenie zajęć, konkursów o różnej tematyce.
2. Uczestniczenie wychowanków w sekcjach dostosowanych do zainteresowań.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Kronika bursy
Informacje na stronie internetowej bursy

Organizowanie wystaw prac wychowanków.
1. Przygotowanie i oprawa prac.
2. Informacja o wystawie na stronie internetowej bursy.
Okres stażu
Kronika bursy
Wystawa prac

Przygotowanie uroczystości, imprez w bursie.
1.Opracowanie scenariuszy zajęć, uroczystości elementów dekoracji.
2. Współpraca z młodzieżą.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Kronika bursy
Informacje na stronie internetowej bursy

§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym wynikająca z bieżących potrzeb
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych
Kronika bursy
Informacje na stronie internetowej bursy

Współpraca z pedagogiem szkolnym.
1. Konsultacje w sprawach problemów wychowawczych z młodzieżą.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych

Współpraca z jednostkami samorządowymi.
1. Konsultacje, udzielanie porad prawnych przez jednostki samorządowe dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w placówce.
2. Udział w próbnej ewakuacji na wypadek pożaru.
Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych

§8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji

Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

1.Identyfikacja problemu.
2.Geneza i dynamika zjawiska.
3.Znaczenie problemu.
4. Prognoza.
5.Propozycje rozwiązania.
6.Wdrażanie oddziaływań.
7.Efekty oddziaływań. Okres stażu Opis przypadków

Powyższy plan będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 2 lata i 9 miesięcy.
okres stażu
- spis literatury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.