X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37373

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ROK SZKOLNY 2017/2018

I. DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa placówki:
3. Stanowisko:
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia licencjackie: , kierunek:
- studia podyplomowe: , kierunek: Przygotowanie pedagogiczne
II. STAŻ

1. Data rozpoczęcia stażu:
2. Przewidywana data zakończenia stażu:
3. Opiekun stażu:
4. Dyrektor:

III. CELE STAŻU

1. Cel główny:
- Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania
przepisy związane z funkcjonowaniem ;
sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
- Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich
z prowadzącym obserwowane zajęcia.
- Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora, w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
- Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz samokształcenie.

IV. PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4;
2. Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze zm.) – art. 9d ust. 1 i 7, art. 9c ust. 4 i 6;
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r. nr 214, poz. 1580);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 13 grudnia 2010r., nr 235, poz. 1543);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 1 marca 2013, poz. 393) – § 6.1 i § 6.2.

V. PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.03.2013r.)

Lp.
Zadanie
Forma realizacji
Termin
Dowód realizacji
(Tabela - dop. red.)

1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
- Analiza aktów prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z 01.12.2004r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).
- Śledzenie informacji z Internecie i prasie poświęconej oświacie.
- Utworzenie Planu Rozwoju Zawodowego.
IX. 2017r.
Poprawnie sformułowany Plan Rozwoju Zawodowego.
2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków obydwu stron oraz współpracy w trakcie odbywania stażu.
IX. 2017r.
Kontrakt zawodowy. Omówienie harmonogramu oraz zasad współpracy.
3.
Zapoznanie się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem szkoły
- Zapoznanie się oraz analiza:
-Statutu Szkoły,
-Szkolnego Programu Wychowawczego,
-Szkolnego Programu Profilaktyki,
-Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Regulaminu pracy,
- Regulaminu przyjęć do szkół,
- Regulaminu dyżurów, zastępstw i wycieczek,
- Rozkładu zajęć w szkole
- Udziału w Radach Pedagogicznych
IX. 2017r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły.
Znajomość dokumentów oraz stosowanie się do przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej.
4.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
- Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
IX. 20017r.
Podpisany przez Dyrektora Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty.
5.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
- Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce szkolnej
IX. 2017r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
6.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
- Udział w szkoleniu BHP.
IX. 2017r.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Znajomość oraz stosowanie się do przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy
7.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami.
- Udział w Radach Pedagogicznych
- Obserwacja
IX. 2017r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu
Prawidłowa organizacja zajęć własnych.
8.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty
- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
- Analiza własnych działań oraz ocena skuteczności.
Cały okres stażu
Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty.
9.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego Planu Rozwoju z uwzględnieniem zmian i modyfikacji Planu Rozwoju
VI. 2018r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
10.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją.
- Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
V. 2018r.
Wniosek.
Dokumentacja z realizacji Planu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 2 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.03.2013r.)

1.
Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiałów i planów wynikowych
- Opracowanie i realizowanie zajęć zgodnie z rozkładem materiałów i planów wynikowych na rok 2017.2018
IX. 2017r. oraz cały okres trwania stażu
Rozkłady materiałów i plany wynikowe z języka angielskiego
2.
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
- Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów
-Gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
Konspekty zajęć.
Testy i karty pracy uczniów.
Notatki własne.
3.
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie zajęć
- Analiza i wnioski z własnej praktyki pedagogicznej.
- Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne
Cały okres stażu
Dokumentacje pohospitacyjne.
Arkusze z obserwacji lekcji. Notatki własne, wnioski i refleksje.
4.
Doskonalenie warsztatu pracy
- Wzbogacenie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne
- Stosowanie niekonwencjonalnych metod nauczania w oparciu o własną pracę dyplomową - „Gry i zabawy dydaktyczne w procesie nauczania języka angielskiego”
Cały okres stażu
Notatki własne.
Praca dyplomowa.
Pomoce dydaktyczne.
5.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
- Współpraca z nauczycielami także z innych placówek, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
Cały okres stażu
Kontakty interpersonalne m.in. z nauczycielami języków obcych
6.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, studia magisterskie i samokształcenie
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- Podjęcie studiów magisterskich na kierunku Filologia angielska
Cały okres stażu
Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
Zaświadczenie o podjętych studiach.
7.
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach
- Udział w zajęciach otwartych
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji lekcji.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
§ 6 ust. 2 pkt 3 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.03.2013r.)

1.
Integracja ze środowiskiem szkolnym
-Udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych
Cały okres stażu
Uroczystości i imprezy szkolne
2.
Poznanie i udzielanie wsparcia w środowisku uczniów
- Obserwacje uczniów
- Analiza potrzeb uczniów oraz udzielenie odpowiedniego wsparcia
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku.
Plany pracy z uczniami.
3.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami i wychowawcami
- Rozmowy z nauczycielami i wychowawcami
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku.
Notatki własne.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust. 2 pkt 4 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.03.2013r.)

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
- Obserwacja lekcji
- Omówienie i zapisanie wniosków
Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów
Harmonogram.
Notatki z obserwacji lekcji.
2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły
- Opracowanie scenariusza zajęć
-Konsultacja i analiza
Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
Opinia osoby hospitującej.
3.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- Publikacja na stronie internetowej szkoły Planu Rozwoju
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów
Cały okres stażu
Teczka stażysty
Płyta z zapisem elektronicznym.
Scenariusze zajęć.
4.
Analiza i samoocena swoich zachowań
- Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Cały okres stażu
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
- Samoocena
VI. 2018r.
Teczka stażysty.
Sprawozdanie z okresu stażu.

........................................
Nauczyciel stażysta

........................................
Opiekun stażu

Zatwierdzam do realizacji

........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły

, dnia .....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.