X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37355

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego obiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )

2. Cele główne:
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1.Poznać procedurę awansu zawodowego i przygotować plan rozwoju.
- wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju placówki,
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
- śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym,
- uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu,

2.Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie dokumentacji,
- praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego,

3.Opracować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Aktualizacja przepisów prawa oświatowego. - Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentacji: świadectw, dyplomów. scenariuszy, planów i innych dokumentów. - Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.

2.Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju wstępna ocena własnych umiejętności.
- Autorefleksja.
- Konsultacje z Dyrektorem.

3.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej (metodycznej i dydaktycznej), korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
- Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez fachowców.
- Udział w kursach doskonalących organizowanych przez Ośrodek. Doskonalenia Nauczycieli i inne placówki wspierające pracę nauczyciela.
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje). - Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

4.Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,metody badawcze itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych,eksponujących różne techniki plastyczne
stosowane przez dzieci
– wystawy prac plastycznych.
- Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach.
- Rozwijanie zdolności muzycznych,
plastycznych, recytatorskich i tanecznych
dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.

5. Czynny udział w tworzenie dokumentacji przedszkola.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Opracowanie i realizowanie planu
współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
- Dokonywanie obserwacji i diagnozy umiejętności dziecka.
- Pisanie miesięcznych planów pracy
dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczej
- Pisanie protokołów.
- Prowadzenie Kroniki przedszkolnej.
-Inne.

6.Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami podczas spotkań i zebrań (trudności wychowawcze).
- Pogadanka, prezentacje multimedialne, warsztaty, itp.
7.Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
- Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

8.Dbanie o wystrój sali przedszkolnej.
- Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo – dydaktycznej.
- Opracowywanie i przygotowywanie planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych , scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców. - Opracowywanie projektów dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
- Opracowywanie materiałów w ramach warsztatów prowadzonych dla rodziców.
- Opracowywanie materiałów dla dzieci(karty pracy, pomoce)
-Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

2.Korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej
- Wykorzystanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego.
- Korzystanie z poczty elektronicznej- komunikowanie się z pracownikami szkoły, z rodzicami dzieci, z organizatorami kursów.
- Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej przedszkola.

3.Opracowywanie prezentacji multimedialnych.
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych dla rodziców oraz innych nauczycieli w celu dzielenia się wiedzą zdobywaną na kursach.

4.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych
w trakcie pracy.
- Wykorzystywanie podczas zajęć filmów, bajek, słuchowisk muzycznych , piosenek oraz programów edukacyjnych.
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń
przedszkolnych za pomocą aparatu
cyfrowego.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Prowadzenie zajęć otwartych.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych szkoleniowych.
- Konsultacje z nauczycielami, wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniami.
- Opracowanie scenariuszy do zajęć do wykorzystania dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
- Wspólne rozwiązywanie problemów(podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.

3.Udzielanie informacji studentom odbywającym praktykę oraz nauczycielom odbywającym staż.
- Prowadzenie indywidualnych rozmów ze studentami.

4.Aktywny udział w spotkaniach zespołu ds. Ewaluacji wewnętrznej.
- Praca na rzecz zespołu nauczycieli ds. Ewaluacji wewnętrznej.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych we własnej grupie.
- Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej: „Zabawy badawcze w przedszkolu” we własnej grupie.
- Dokonanie ewaluacji wdrożonych
Projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznej.

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach.

2.Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi. Udział w radach szkoleniowych i poza przedszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.

3.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych. - Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

4.Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych.
Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców.

5.Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w ogólnopolskich konkursach.
Organizowanie konkursów plastycznych.
Udział dzieci w ogólnopolskich konkursach.

6.Organizacja wycieczek przedszkolnych.
- Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, księgarni, apteki itp.) i autokarowych.
- Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.

7.Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki.
- Wyjazdy do teatru.

8.Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania przedszkola.
- Udział w akcjach charytatywnych.
- Pozyskiwanie sponsorów.

19.Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
- Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej
dotyczącej działalności przedszkola oraz na
stronie internetowej przedszkola.
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, konkursów.

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
- Harmonogram współpracy.
- Zajęcia otwarte.
- Uroczystości przedszkolne.
- Wycieczki przedszkolne.
- Zebrania z rodzicami.
- Tablica informacyjna.

2.Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci.
- Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami - udział dzieci w różnych konkursach.

3.Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.
- Poznanie pracy bibliotekarza.
- Organizowanie cyklicznych spotkań.
- Wypożyczanie książek do wspólnego czytania.

4.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
- Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
- Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.

5.Współpraca z przedszkolnym logopedą.
- Prowadzenie konsultacji z logopedą.
- Zapraszanie logopedy na prowadzenie zajęć z dziećmi.

6.Współpraca z Komendą Powiatową Policji.
- Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat:„ Bezpieczna droga”
- Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.

7.Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
- Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.

8.Współpraca z pielęgniarką.
- Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej.
9. Współpraca ze Szkołą Podstawową.
- Zwiedzanie szkoły podstawowej.
- Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
- Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
10. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
- Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,
,,Górze grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Mamo! Tato! Wolę wodę!”
- Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych.

§ 8 ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1.Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.
- Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
- Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
- Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

2.Udział w wewnątrz przedszkolnych imprezach integracyjnych.
- Współorganizowanie festynów rodzinnych.
Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
- Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców),
wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
- Zapoznanie 3-latków z przedszkolem – dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych.

3.Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.
- Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
- Wykonywanie dekoracji z pianki, filcu, papieru technicznego itp.

4.Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.

- Nagrody dyrektora.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych.
- Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań.
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
- Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.