X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37297
Dział: Gimnazjum

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY

OPIEKUNA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

ORAZ

ZARZĄDU SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

Z REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekun samorządu uczniowskiego
§ 6

1. Opiekunem samorządu uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel Gimnazjum w Mogilanach.
2. Kandydatów na funkcję opiekuna zgłaszają przewodniczący klas po wcześniejszym
uzgodnieniu ze swoimi zespołami klasowymi w postaci przedłożenia kandydatury do dyrektora szkoły. Nauczyciel proponowany do pełnienia funkcji opiekuna powinien zostać o tym poinformowany i wyrazić zgodę.
3. W klasach przewodniczący przeprowadzają głosowanie. Każdy uczeń może oddać po jednym głosie na dwóch nauczycieli.
4. Opiekunami samorządu uczniowskiego zostają osoby, które w głosowaniu uzyskały największą ilość głosów.
5. Komisja skrutacyjna składająca się z przewodniczących klas liczy głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów.

Ordynacja wyborcza do zarządu samorządu uczniowskiego
§ 7

1. Zarząd samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
2. Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego są ogłaszane przez opiekuna samorządu uczniowskiego.
3. Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego odbywają się w drugiej połowie września każdego roku szkolnego.
4. Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły pod warunkiem, że nie został zawieszony w prawach ucznia.
5. Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może być uczeń wytypowany przez klasę w wyborach wewnątrzklasowych. Uczniowie mogą również zgłaszać swoje kandydatury indywidualnie do opiekuna samorządu uczniowskiego. Każdy kandydat powinien przedstawić listę z minimum piętnastoma podpisami uczniów popierających jego start w wyborach.
6. Zgłoszenie kandydatury do zarządu samorządu uczniowskiego ma formę pisemną i zawiera: nazwisko, imię i klasę kandydata oraz wyrażoną przez niego zgodę na udział w wyborach.
7. Osoby kandydujące do zarządu samorządu uczniowskiego powinny znać Statut Szkoły, w szczególności punkty dotyczące Praw i Obowiązków Ucznia, Wewnątrzszkolny System Oceniania i Regulamin samorządu uczniowskiego.
8. Poszczególni kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej w określonym miejscu i czasie, tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów z zachowaniem wysokiej kultury i zasad „fair play”.
9. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów zarządu samorządu uczniowskiego czuwa komisja wyborcza.
10. Komisja wyborcza jest powoływana spośród przewodniczących klas, którzy nie kandydują do zarządu samorządu uczniowskiego.
11. Komisja przygotowuje karty do głosowania. Na karcie do głosowania umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona uczniów kandydujących do zarządu samorządu uczniowskiego oraz klasa, do której uczęszczają.
12. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy jednym kandydacie.
13. Osoba upoważniona do głosowania wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności komisji
wyborczej oraz opiekuna samorządu uczniowskiego czuwającego nad przebiegiem wyborów.
14. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania została zniszczona lub dokonano większej liczby skreśleń.
15. Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza liczy głosy i sporządza protokół powyborczy. W protokole należy wymienić liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów nieważnych.
16. Uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym samorządu uczniowskiego, drugi w kolejności zastępcą przewodniczącego, a trzeci skarbnikiem samorządu uczniowskiego.
17. Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości następnego dnia po wyborach w formie komunikatu i protokołu powyborczego umieszczonego na tablicy informacyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.